Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Disseny i Fabricació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

OC1.- Coneixement de les etapes i metodologies pròpies del procés de disseny i fabricació i capacitat per a posar-les en pràctica de forma eficient.

OC2.- Capacitat per a aplicar programari científic i tècnic a la síntesi, anàlisi i gestió en el procés de disseny i fabricació.

OC3.- Coneixement i capacitat de selecció dels materials i procediments de fabricació aplicables al disseny de productes industrials i de maquinària

OC4.- Capacitat per a considerar adequadament en el disseny consideracions econòmiques, mediambientals, ergonòmiques i de seguretat.

OC5.- Desenvolupar projectes de disseny en grup, organitzar el treball i estructurar projectes relacionats amb productes de consum o màquines.

OC6.- Interpretar, presentar i defensar eficientment documents tècnics i projectes de disseny i desenvolupament de producte o màquines tant de forma oral com a escrita.

OC7.- Crear nous solucions de disseny i valorar i comparar la innovació obtinguda en el disseny i desenvolupament de productes i màquines, aplicant el coneixement tècnic.

Informació proporcionada per: InfoCampus