Metodologia docent i sistemes d'avaluació

29/03/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Metodologia i avaluació
El màster té un caràcter eminentment pràctic, sense perjudici de les possibles referències teòriques que pogués fer-se dins de les diferents Matèries, per la qual cosa les sessions presencials del màster seran principalment pràctiques.
Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.), si bé, com hem indicat seran mínimes.
 • Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis resolent casos pràctics, redactant escrits, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, traduccions, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens o examen: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, entrenar habilitats i destreses lingüístiques de forma autònoma, grups d'estudi i de preparació de proves d'avaluació presencial, etc. Existeix l'opció que els professors decideixin incloure, alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, quedant a consideració de la Comissió Gestora aquesta possibilitat.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:
A) Bloc Tècnic:

 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació, rúbriques, simulacions, role-playing i altres variants que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant la pàgina web del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.Dins d'aquesta observació/execució de tasques i pràctiques juga un paper fonamental la resolució de supòsits pràctics, això és, l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces, tant de manera oral com a escrita.
 • Examen (tipus Test amb Cas Pràctic): Tipus de prova que consta de dues parts
  • Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Resolució de casos pràctics: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

B) Bloc de Pràctiques externes

 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes.
 • Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts: Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o *grupales per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

C) Treball Final de Màster:

 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 • Presentacions orals: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

Idiomes docents

Els idiomes d'impartició del màster d'Advocacia i Procura seran el castellà i valencià.
 

Informació proporcionada per: InfoCampus