Competències genèriques i específiques

29/03/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Advocacia i Procura es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • Posseir habilitats que permeten aplicar els coneixements especialitzats adquirits en la llicenciatura o el grau a l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques, així com en les funcions d'assessorament.
 • Conèixer les tècniques dirigides a l´esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d´integrar la defensa i la postulació dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d´interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Conéixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de la persona exercent de l'advocacia o la procura amb clients, altres parts, tribunals o autoritats públiques i entre altres persones exercents de l'advocacia o la procura, així com amb els altres professionals.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l´activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l´assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de la persona exercent de l'advocacia o la procura.
 • Saber identificar conflictes d´interessos i conèixer les tècniques per a la seua resolució, establir l´abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l´assessorament jurídic i la representació processal.
 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l´entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la advocacia i la procura, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a l´elecció de l´estratègia correcta per a la defensa dels drets de la clientela tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Saber desenvolupar destreses que permeten millorar l´eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l´equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l´accés a fonts d´informació, el coneixement d´idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l´exercici en les seues diferents modalitats organitzatives de l'exercici professional.
 • Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagen dirigides, d´acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que faciliten l´exercici professional en les seues relacions amb la ciutadania, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Conéixer les tècniques processals i ser capaç d'executar quants actes els encomanen o per a la realització dels quals estiguen facultats en els diferents ordres jurisdiccionals, amb especial atenció als terminis, actes de comunicació, execució i vies de constrenyiment.
 • Desenvolupar les habilitats i destreses necessàries per a la correcta i eficaç realització dels actes de comunicació a les parts en el procés, i per a una col·laboració eficaç amb els tribunals en l'execució de les resolucions judicials, coneixent i diferenciant els interessos privats que representa dels de caràcter públic l'execució del qual la Llei i els tribunals li encomanen.
 • Conéixer i aplicar les tècniques dirigides a la identificació i liquidació de drets aranzelaris, obligacions tributàries, de constitució de depòsits judicials i d'atenció de quantes despeses i costes siguen necessaris per a garantir l'efectiva tutela judicial dels drets dels seus representats.
 • Desenvolupar la capacitat per a triar els mitjans més adequats que ofereix l'ordenament jurídic per a l'acompliment d'una representació tècnica de qualitat.
 • Desenvolupar les destreses i habilitats necessàries per a la utilització dels procediments, protocols, sistemes, i aplicacions judicials, que requerisquen els actes de comunicació i cooperació amb l'Administració de Justícia, amb especial atenció als de naturalesa electrònica, informàtica i telemàtica.
 • Disposar de les habilitats necessàries per a auxiliar-se de les funcions notarial i registral, en l'exercici de la seua activitat.
Informació proporcionada per: InfoCampus