Mestre o Mestra d'Educació Primària

03/10/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 93, conforma la professió de Mestre en Educació Primària com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre de 2007.

Aquest grau prepara per a l'activitat dels i les mestres en l'educació de  6 a 12 anys. El treball del o la professional de l'ensenyament consisteix a proporcionar a tot l'alumnat una educació comuna que fixe les bases per al seu desenvolupament integral: l'adquisició dels elements culturals bàsics, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic, etc.

Aquests estudis proporcionen una sèrie de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a poder intervindre d’una manera autònoma i eficaç a l'escola i per a projectar-se al medi dels xiquets i xiquetes.

Aquests titulats i titulades han de desenvolupar una actitud crítica que els permeta diferenciar en cada moment quina ha de ser la seua actuació, tenint en compte la situació educativa i les necessitats i interessos de l'alumnat.

La formació dels mestres contempla tres nivells bàsics:

- Formació a nivell professional.

- Desenvolupament d'actituds i d'aptituds que permeten una actuació educativa eficaç.

- Formació científica i cultural.

La formació professional que ofereix la universitat capacita els graduats i les graduades en Mestre o Mestra per a transmetre coneixements, per a formar a l'alumnat mitjançant tècniques i estratègies didàctiques i per a buscar altres mitjans i recursos.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació,  conforma a aquesta professió docent com regulada i en la que apareix la justificació de la implantació d'aquest títol per a exercir la professió regulada de Mestre o Mestra d'Educació Primària.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Pel que fa al perfil d’ingrés recomanat, es considera adequat que l’estudiantat tinga vocació per la professió i afany d’ajuda i dedicació als xiquets i joves. Es recomana que l'estudiantat que accedeix al grau dispose d'un nivell de coneixements de català d'A2 atès que per poder fer la matrícula de Pràcticum I a segon curs hauran de tindre acreditat al seu expedient d'un nivell de català B1 del Marc Europeu Comú de Referència o equivalent. Cal assenyalar que a primer curs l'assignatura Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I consolida aquests continguts i aquest nivell ja que s'aborden competències d'un nivell  superior. 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària s’ofereixen 144 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Mestre o Mestra d'Educació Primària s’ofereixen 144 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,909, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 144) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall
 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació
 

Llistes d’espera
 

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Organització Educativa (FB)

Psicologia de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (FBB)

Didàctica i Desenvolupament Curricular (FB)

Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària (OB)

Sociologia de l’Educació (FBB)

Història de l’Educació (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Segon curs

Educació per a la Diversitat (FBB)

Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (FBB)

Trastorns del Desenvolupament (FBB)

Dificultats d'Aprenentatge en Educació Primària (FB)

Didàctica de les Matemàtiques I (OB)

Didàctica de l’Educació Física (OB)

Didàctica de la Llengua Espanyola (OB)

Música (OB)

Prácticum I (PE) 1**

Tercer curs

Didàctica de les Matemàtiques II (OB)

Didàctica de la Física i Química (OB)

Didàctica de les Ciències Socials: Geografia (OB)

Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

Creativitat i Didàctica de les Arts Visuals (OB)

Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Primària (OB)

Prácticum II (PE) 2**

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Didàctica de les Ciències Naturals (OB)

Didàctica de les Ciències Socials: Història (OB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu (OB)

Prácticum III (PE) 3**

-Educació Primària-

-Menció Música-

-Menció Educació Física-

-Menció Anglès-

Treball de Final de Grau (TFG) 4

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

 

Menció en Música:

Música (OB) 6 crèdits ECTS (2n curs)

Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Primària (OB) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Agrupacions Instrumentals (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

L'Aprenentatge de la Música en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Música i Noves Tecnologies (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Música) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

Menció en Educació Física:

Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària (OB) 6 crèdits ECTS (1r curs)

Didàctica de l'Educació Física (OB) 6 crèdits ECTS (2n curs)

Iniciació Esportiva en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Activitat Física i Salut en Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Educació Física) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

Menció en Anglès5:

Llengua Anglesa (OB) 6 crèdits ECTS (1r curs)

Introducció a la Didàctica de la Llengua Anglesa (OB) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (3r curs)

Didàctica de la Competència Comunicativa en Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Disseny de Tasques i Explotació de Recursos i Materials per a l'Aula de Llengua Anglesa (OP) 6 crèdits ECTS (4t curs)

Pràcticum III (menció Anglès) (OP) 18 crèdits ECTS (4t curs)

 

OPTATIVES

Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Religió, Cultura i Valors

Formes de Vida i Paisatges Històrics

El Laboratori Escolar en Ciències

Taller de Ceràmica Artística per a Educació Primària

Taller de Matemàtiques

Innovació Educativa des de la Investigació-Acció

Innovació Educativa i Creació Artística en Arts Visuals

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es

1 Per a cursar el Pràcticum I s'ha d'haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i s'ha d'acreditar el nivell B1 o equivalent de català.

2 Per a cursar el Pràcticum II s'ha d'haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.

3 Per a cursar el Pràcticum III s'ha d'haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.

4 Per a cursar el Treball de final de grau s'ha d'haver superat el Pràcticum II.

5 Per a cursar el Practicum III (Menció Anglès) s'ha d'acreditar el nivell B2 d'anglès.

Per a tramitar el títol de Graduat o Graduada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.


- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Religió, Cultura i Valors i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Graduat o Graduada en Mestre o Mestra d'Educació Primària per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DDUJI01 - Aplicar coneixements bàsics sobre les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) i la seua aplicació a un context informatiu actualitzat a fi de conéixer els avanços de l'educació física i l'esport
DDUJI02 - Conéixer i distingir els diferents instruments d'avaluació i utilitzar-los com a element de dinamització i millora de la seua pràctica docent.
DDUJI03 - Donar respostes a la diversitat en les pràctiques d'Educació Física
DDUJI04 - Emprar instruments d'avaluació dels sistemes corporals i motóricos i utilitzar i interpretar els resultats dins de l'assignatura d'Educació Física
DDUJI05 - Ser capaç de realitzar correctament una programació de l'assignatura d'EDUCACIÓ FÍSICA en primària, en els diferents nivells de programació d'acord amb el curriculum establit per la normativa vigent.
DDUJI06 - Saber dissenyar activitats de l'Educació Física i la seua relació amb altres disciplines
DDUJI07 - Ser capaç de conèixer, diferenciar i aplicar diferents mètodes i estils d'ensenyament, segons el context en el qual desenvolupe la seua labor professional, i d'acord amb el nivell dels alumnes, les característiques del contingut i la pròpia idiosincràsia del professor.
DDUJI08 - Ser capaç de dissenyar sessions d'educació física a partir d'un estil d'ensenyament valorant la relació ensenyament-aprenentatge-objectiu
DDUJI09 - Tenir capacitat de reflexió sobre el procés d'ensenyament/aprenentatge, els diferents tipus organitzatius i les diferents metodologies d'aplicació didàctica dins de les classes d'Educació Física
DDUJI10 - Conéixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius
DDUJI11 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.
DDUJI12 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI13 - Dominar de formar progressiva els fonaments del llenguatge i dels mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola
DDUJI14 - Reconéixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI15 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI16 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
DDUJI17 - Desenvolupar de forma progressiva les competències, tant generals, com a lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa
DDUJI18 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial al recurs a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància
DDUJI19 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula
DDUJI20 - Conéixer els processos de simbolització matemàtica
DDUJI21 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de l'educació matemàtica
DDUJI22 - Conéixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita
DDUJI23 - Conéixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte
DDUJI24 - Conéixer els fonaments musicals del currículum d'Educació Primària
DDUJI25 - Aprendre tècniques experimentals
DDUJI26 - Conéixer la metodologia científica
DDUJI27 - Desenvolupar continguts mitjançant treballs experimentals
DDUJI28 - Desenvolupar l'interès i el respecte pel mitjà natural
DDUJI29 - Conéixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa
DDUJI30 - Conéixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.
DDUJI31 - Planificar el que va a ser ensenyat i avaluat, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa
DDUJI32 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació àudio/visuals i escrits
DDUJI33 - Comprendre i valorar l'experiència que les arts visuals aporten a la totalitat del procés educatiu i la seua importància en la formació integral de l'ésser humà.
DDUJI34 - Conéixer les característiques generals del llenguatge visual i els aspectes fonamentals de la seua sintaxi i semàntica
DDUJI35 - Conéixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-ho i valorar-ho.
DDUJI36 - Contribuir a desenvolupar en els alumnes, l'elaboració de conceptes sobre la funció dels objectes a través de l'observació, la manipulació i l'experimentació amb ells.
DDUJI37 - Desenvolupar activitats i tasques, que permeten desenvolupar l'experiència artística.
DDUJI38 - Desenvolupar les capacitats necessàries per a la planificació de les tasques educatives en l'Àrea de l'Educació Artística.
DDUJI39 - Facilitar la representació a través dels llenguatges plàstics i visuals.
DDUJI40 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l'experiència artística.
DDUJI41 - Promoure la producció autònoma i la comunicació a través de la creació d'estructures espontànies i de la cerca de relacions simbòliques.
DDUJI42 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.
DDUJI43 - Ser capaç de desplegar habilitats i recursos per a orientar i solucionar els problemes de tipus expressiu, estètic i creatiu que l'alumnat requerisca o puga plantejar.
DDUJI44 - Ser capaç de realitzar un estudi crític dels mitjans de comunicació (cinema, TV, video, publicitat, llenguatges interactius i multimèdia), des d'una òptica eminentment visual i amb perspectiva ètica.
DDUJI45 - Utilitzar les arts plàstiques i visuals com a font i nucli integrador d'experiències transversals.
DDUJI46 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.
DDUJI47 - Conéixer les teories sobre l'adquisició i desenvolupament d'aprenentatges corresponents
DDUJI48 - Conéixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal
DDUJI49 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals
DDUJI50 - Valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un entorn sostenible
DDUJI51 - Conéixer i diferenciar els elements que configuren les Qualitats Físiques Bàsiques.
DDUJI53 - Conèixer els fonaments bàsics de la iniciació esportiva escolar, les diferents capacitats físiques i l'estructura dels jocs motóricos, la seua aplicació escolar i la seua relació amb les altres parts de l'educació Física
DDUJI54 - Conéixer els mecanismes fonamentals d'adaptació a l'esforç de l'organisme i les seues particularitats en les diferents edats del període escolar.
DDUJI57 - Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la iniciació esportiva
DDUJI58 - Saber interpretar i utilitzar diferents sistemes d'avaluació de la Condició Física.
DDUJI59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
DDUJI60 - Conéixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.
DDUJI61 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.
DDUJI62 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI63 - Llegir en veu alta amb genuinidad fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).

DD01 - Comprendre els principis bàsics de les Ciències experimentals ( Biologia i Geologia)
DD02 - Conéixer el currículum escolar d'aquestes ciències
DD03 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana
DD04 - Valorar la ciència com a fet cultural
DD05 - Reconéixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible
DD06 - Desenvolupar continguts mitjançant recursos didàctics adequats a aquesta etapa
DD07 - Comprendre i adquir els principis bàsics i els coneixements específics de la Història i la seua didàctica
DD08 - Conéixer el currículum escolar de les Ciències Socials en el referit a la Geografia
DD09 - Integrar l'estudi geogràfic des d'una orientació instructiva i cultural
DD10 - Fomentar l'educació democràtica i valoració de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica
DD11 - Conéixer el currículum escolar de les Ciències Socials en el referit a la Història
DD12 - Integrar l'estudi històric des d'una orientació instructiva i cultural
DD13 - Planificar i desenvolupar les estratègies didàctiques més adequades per a afavorir l'adquisició d'aprenentatges significatius en els coneixements relacionats amb les Ciències Socials
DD14.1 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres naturals
DD14.2 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres enters, racionals, magnituds, estimació i mesura
DD14.3 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a geometria, representacions espacials, tractament de la informació, atzar i probabilitat
DD15 - Conéixer el currículum escolar de Matemàtiques en Educació Primària
DD16 - Desenvolupar la capacitat per a analitzar, raonar i comunicar situacions matemàtiques
DD17 - Conéixer, interpretar, modelizar, representar, plantejar i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana
DD18 - Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars de la història i del pensament científic
DD19 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats
DD20 - Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació
DD21 - Conéixer els criteris de qualitat (lingüístics, temàtics i artístics) per a la selecció, l'ús i el gaudi de les obres literàries infantils
DD22 - Conéixer el currículum de la llengua oral i de la llengua escrita de l'etapa
DD23 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).
DD24 - Conéixer els principis didàctics per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua oral i escrita.
DD25 - Conéixer la literatura infantil escrita en català, així com els recursos didàctics per a ensenyar a escriure i llegir textos literaris en l'aula de primària
DD26 - Conéixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües
DD27 - Conéixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües
DD28 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i soci-cultural de la llengua anglesa
DD29 - Conéixer els principis didàctics per a ensenyar i avaluar de forma integrada amb les altres llengües del currículum els continguts específics de la llengua i la literatura infantil en català, en l'educació primària
DD30 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de la música
DD31 - Conéixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.
DD32 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals dins i fora de l'escola.
DD33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l'aprenentatge plàstic en l'Educació Primària.
DD34 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física
DD35 - Conéixer els elements del currículum, la seua aplicació pràctica dins de l'ensenyament de l'Educació Física
DD36 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola
DD37 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants
DD38 - Comprendre els principis bàsics i lleis fonamentals de les Ciències Experimentals (Física i Química)
DD39 - Comprendre i adquirir els principis bàsics i els coneixements específics de la Geografia i la seua didàctica

FBUJI01 - Donar solucions educatives a les situacions escolars de multiculturalitat que eviten la discriminació personal i faciliten la inclusió social
FBUJI02 - Educar-se en valors i ciutadania
FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística
FBUJI04 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula de primària
FBUJI05 - Aplicar tècniques bàsiques de mediació intercultural en contextos socioeducativos
FBUJI06 - Conéixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà
FBUJI07 - Conéixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació
FBUJI08 - Conéixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període
FBUJI09 - Diferenciar sistemes de parentiu, processos de socialització i tècniques d'inclusió social en el context escolar
FBUJI10 - Gestionar recursos culturals en l'aula en l'àmbit de l'educació cooperativa
FBUJI11 - Saber aplicar models educatius d'atenció a la diversitat cultural
FBUJI12 - Saber executar projectes d'inclusió de famílies culturalment diverses en els processos educatius
FBUJI13 - Situar l'escola en el sistema educatiu espanyol en el context europeu i en l'internacional.
FBUJI14 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de l'alfabetització múltiple i la capacitació en l'expressió creativa utilitzant diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació primària
FBUJI15 - Dissenyar activitats didàctiques que promoguen la capacitat en els xiquets i xiquetes de Primària de cercar, obtenir, processar i comunicar informació, i per a transformar-la en coneixement
FBUJI16 - Ser capaç de cercar, seleccionar, dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'adquisició de la competència “Tractament de la informació i competència digital"
FBUJI17 - Ser capaç de dissenyar activitats i entorns d'aprenentatge en educació primària per a formar persones autònomes, eficaces, responsables, crítiques i reflexives.
FBUJI18 - Ser capaç de dissenyar i dur a terme experiències educatives que afavorisquen hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia en el centre escolar i en la llar
FBUJI19 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent i l'aprenentatge permanent al llarg de la vida
FBUJI20 - Conéixer les principals teories i descripcions del desenvolupament humà
FBUJI21 - Conéixer i comprendre la influència educativa dels contextos extraescolars, familiar i social
FBUJI22 - Dominar les habilitats socials necessàries per a exercir les funcions d'orientació i tutoria, especialment en relació amb la família
FBUJI23 - Identificar i valorar les característiques cognitives i soci-afectives dels estudiants de 6-12 anys
FBUJI24 - Reconéixer i identificar de forma conceptual les dificultats d'aprenentatge

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 6-12 anys
FB02 - Conéixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials
FB03 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en el raonament lògic-matemàtic
FB04 - Tractar les dificultats detectades en l'aprenentatge
FB05 - Conéixer les propostes actuals d'ensenyament-aprenentatge basades en el desenvolupament de competències
FB06 - Conéixer programes i elaborar materials per a la resolució de situacions educatives que afecten a estudiants amb dificultats d'aprenentatge, diferents capacitats i/o diferents ritmes d'aprenentatge
FB07 - Analitzar i comprendre els processos educatius en l'aula i fora d'ella relatius al període 6-12
FB08 - Conéixer els fonaments de l'educació primària
FB09 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
FB10 - Conéixer el sistema educatiu actual del nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat docent.
FB11 - Conéixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula.
FB12 - Abordar i resoldre problemes de disciplina
FB13 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.
FB14 - Promoure accions d'educació en valors orientada a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica
FB15 - Saber abordar i resoldre situacions escolars de tipus divers en contextos multiculturals.
FB16 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge en l'aula
FB17 - Conéixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.
FB18 - Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre atenent a criteris de gestió i qualitat.
FB19 - Conéixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques de recerca educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació
FB20 - Adquirir habilitats socials i tècniques de comunicació en contextos culturalment diversos
FB21 - Conéixer i saber exercir les funcions de tutor en relació a l'individu i a les famílies.
FB22 - Relacionar l'educació amb el mitjà, i cooperar amb les famílies i la comunitat.
FB23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a l'educació, familiar i escolar
FB24 - Conéixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
FB25 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura
FB26 - Identificar i conèixer les principals disfuncions en el desenvolupament de la personalitat (6-12 anys)

P01 - Conéixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
P02 - Conéixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.
P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.
P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 6-12 anys.
P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

TFG - L'Ordre ECI/3857/2007 estableix que el treball de final de Grau ha de reflectir les competències específiques del Prácticum, així com les pròpies de la resta de matèries del Grau
 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum II (PE).

Els requisits per a l'estudiantat del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària (Pla de 2018) seràn els següents:

 • Per a cursar el Treball de final de grau cal haver superat el Pràcticum II.
 • Per a tramitar el títol de Graduat o Graduada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat Jaume I cal acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta professorat tutor de TFG

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües(MELACOM)
 • Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar

Així mateix, amb el títol de grau en Mestre d'Eduació Primaria també puc accedir a altres màsters.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Quan acabes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un mestre o mestra d’Educació Primària són diversos:

 • Docència d’educació primària en centres públics i privats

 • Docència en centres d’educació permanent d’adults

 • Docència de valencià en centres d’ensenyament

 • Docència de religió en centres d’ensenyament

 • Docència en centres hospitalaris

 • Docència en centres penitenciaris

 • Centres de natura i granges escola

 • Campaments i escoles d’estiu

 • Empresa privada

 • Oposicions a l’administració

Tasques professionals

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

- Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes, saber adaptar els continguts i el seu aprenentatge a les característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.

- Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i de tècniques adequades, que l’alumnat mostre una actitud positiva cap a l’adquisició de coneixements.

- Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar, per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupament integral de la persona.

- Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fent funcions directives i de coordinació i relació amb les institucions locals (com ara ajuntaments, consells comarcals…), a més de tasques burocràtiques.

- Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es troba l’alumnat.

- Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció creativa, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.

- Conèixer les tècniques de treball més adequades per a l’ensenyament/aprenentatge de les diferents disciplines (ciències naturals, llengua, matemàtiques...) en l’educació  primària.

- Potenciar actituds positives i la integració de xiquets amb necessitats educatives especials.

- Fer possible que cada alumne o alumna desenvolupe, dins de les seues capacitats, la comprensió i les destreses matemàtiques i lingüístiques corresponents als diferents cicles de l’educació primària, tenint sempre presents les dificultats que alguns alumnes experimentaran per a aconseguir una comprensió apropiada.

- Avaluar i confeccionar programacions.

 

 

RESUM

EIXIDES PROFESSIONALS

• Docència d’educació primària en centres públics i privats.

• Docència en centres d’educació permanent d’adults.

• Docència en centres hospitalaris.

• Docència en centres penitenciaris.

• Empresa privada.

• Oposicions a l’administració.


 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.