Coordinació docent

16/07/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 21, del dia 30 de març de 2012, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una comissió de titulació, la qual és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.
La Comissió de Titulació de Grau la presideix el vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria.

La Comissió està formada per una representació del professorat  a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:
 
• Vicedegà/a del grau
• Coordinador/a acadèmic de grau
• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau
• Coordinador/a del TFG
• Coordinador/a de Pràctiques externes
• Representant de l'estudiantat

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment recollit en el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

La comissió de titulació del grau actua de manera col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau. 
Destaquen, en particular:
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic. 
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els Treballs de Final de Grau. 
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.
g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari. 
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol. 
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora.
m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li confereixen els estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Informació proporcionada per: InfoCampus