Enginyeria Química

18/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Enginyeria Química és l'enginyeria del canvi químic, de la conversió de les matèries primeres en la gran diversitat de productes que necessita la nostra societat industrialitzada i tecnificada.

Per tant, aquests estudis proporcionen uns coneixements versàtils i polivalents que tracten el projecte, execució i operació de les instal·lacions per a fabricar els productes de les indústries.

L'enginyera química o enginyer químic és el tecnòleg de la indústria química, la persona responsable que les unitats de fabricació, els serveis de manteniment, el control de la qualitat, el coneixement del producte i d'assistència al client funcionen d'una manera òptima i segura.

Un titulat o titulada en Enginyeria Química és una persona experta en:

 • la concepció,
 • el càlcul,
 • la construcció, i
 • l'operació d'instal·lacions o equips en els què la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia i de composició.

Les graduades i graduats en Enginyeria Química per la Universitat Jaume I estaran capacitats per a l’exercici de la professió d’enginyera o enginyer tècnic industrial en l’especialitat de química industrial amb les competències i atribucions professionals reconegudes per llei. També, per la seua formació cientificotècnica, podran desenvolupar la seua activitat professional a l’àmbit de la investigació, la docència, l’administració i els serveis (assegurances, assessoria tècnica i comercial, enginyeria forense…).

L'estructura del grau es basa en l'ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. 

El grau dóna accés, entre altres, als màsters en Enginyeria Industrial i Enginyeria Química, per a aconseguir les competències i atribucions professionals de l’enginyera o enginyer superior.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Els estudis del Grau en Enginyeria Química demandaran de l’alumnat que ingresse, un alt nivell d’esforç i dedicació a l’estudi. Per això, és important que l’alumnat tinga vocació, habilitat per al raonament abstracte, creativitat i enginy, mentalitat analítica i crítica, capacitat d’observació, instint de superació i constància, tant en l’estudi com en el treball.

També és desitjable que els i les alumnes de nou ingrés tinguen amplis coneixements de Química, Matemàtiques i Física, que constitueixen els fonaments de gran part dels coneixements a impartir. També seran convenients nocions de dibuix tècnic i tecnologia industrial. Tot això facilitarà, sens dubte, el seu adequat progrés en els estudis que es proposen.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

En el grau en Enginyeria Química s’ofereixen 60 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en el Grau en Enginyeria Química s’han oferit  60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut de 5,000, això significa que la persona que va accedir en el últim  lloc (el número 60)  tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

 

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Física I (FBB)

Química (FBB)

Informàtica (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Àlgebra (FBB)

Càlcul II (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Ampliació de Química (FBB)

Termodinàmica Aplicada (OB)

Fonaments d’Enginyeria i Tecnologia de Materials (OB)

Fonaments d’Enginyeria Química (OB)

Empresa (FBB)

Química de Materials (OB)

Electrotècnia i Electrònica (OB)

Mecànica de Fluids (OB)

Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor (OB)

Tercer curs

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Enginyeria de la Reacció Química (OB)**

Transferència de Matèria i Operacions de Separació I (OB)

Experimentació en Enginyeria Química I (OB)

Fonaments de Màquines i Estructures (OB)

Tecnologia del Medi Ambient (OB)

Operacions de Separació II (OB)

Reactors Químics i Bioquímics (OB)

Processos Químics Industrials (OB)**

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Experimentació en Enginyeria Química II (OB)**

Operacions Bàsiques de Tractament de Sòlids (OB)

Simulació i Optimització de Processos (OB)**

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

OPTATIVES

Matèries Primeres per a la Indústria Ceràmica (OP)

Gestió i Control de la Qualitat de Processos Industrials (OP)

Seguretat i Higiene Industrial (OP)

Operacions de Separació Especials (OP)

Tecnologia Hídrica i Energètica en la Indústria Química (OP)

Processos Biotecnològics (OP)

Processament dels Materials Ceràmics (OP)

Tecnologia del Petroli i la Petroquímica (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a poder matricular-se de l’assignatura Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat almenys 160 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

El títol ofereix, a través del pla estratègic de la ESTCE, cursos de reforç en assignatures de primer curs amb pitjors taxes de rendiment. L'oferta concreta de cursos depèn de les disponibilitats pressupostàries i de professorat en cada curs acadèmic.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Enginyeria Química, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG02 - Capacitat d'organització i planificació.
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació.
CG06 - Resolució de problemes.
CG07 - Treball en equip.
CG08 - Raonament crític.
CG09 - Aprenentatge autònom.

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
CC05 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
CC06 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
CC11 - Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conéixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
CE02 - Capacitat per a l'anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.
CE03 - Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions química i reactors.
CE04 - Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.
CE05 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte en l'àmbit de la química industrial en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

CU01 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.
CU02 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.

 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Per a matricular-se de l’assignatura Treball de Final de Grau és imprescindible haver superat, almenys, 160 crèdits ECTS d’assignatures de formació bàsica i obligatòria.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Consulta professorat tutor TFG

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Química?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Enginyeria Industrial (amb atribucions professionals dels enginyers i enginyeres superiors industrials)
 • Màster Universitari en Disseny i Fabricació.
 • Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.
 • Màster Universitari en Química Sostenible.
 • Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica.
 • Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional.

 

Així mateix, amb el grau en Enginyeria Química també pots accedir a altres màsters.

Per a obtindre les competències professionals dels enginyers i enginyeres químics superiors es poden cursar els màsters oficials que s'estan impartint en altres universitats.

També pots accedir a una formació superior multidisciplinària cursant altres màsters existents.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

En finalitzar els estudis del grau en Enginyeria Química s’assoleixen les atribucions professionals de l'enginyer o enginyera tècnic industrial i es pot exercir la professió d'enginyer o enginyera tècnic amb una formació específica en química industrial.

Àmbits de treball

Aquests professionals poden desenvolupar la seua tasca en una gran varietat d’àmbits:

 • Indústries de procés químic, físic, fisicoquímic i bioquímic:
  • Industria ceràmica
  • Petroquímica.
  • Derivats del petroli
  • Química per a l'agricultura.
  • Indústries alimentàries i de begudes.
  • Catàlisi.
  • Cautxú i derivats.
  • Energia i combustibles.
  • Especialitats químiques i farmacèutiques.
  • Fibres sintètiques, tèxtils i pel·lícules.
  • Gasos industrials.
  • Pintures, vernissos, laques, pigments i tintes.
  • Nous materials.
  • Plàstics, resines sintètiques i materials compostos.
  • Polímers.
  • Polpa i paper.
  • Sabons, detergents, perfums, greixos, olis i cosmètica.
 • Instal·lacions i serveis auxiliars de les indústries anteriors.

 • Instal·lacions de tractament de la contaminació.

 • Fabricació d'equips i maquinària relacionats amb les indústries i instal·lacions indicades.

 • Empreses d'enginyeria i consultoria.

 • Laboratoris i centres de R+D, tant públics com privats.

 • Administració i ens públics.

 • Investigació, en el sector privat o en el públic.

 • Docència, tant en educació secundària com a la universitat.

 • Exercici lliure de la professió. Treballar com a enginyer o enginyera independent, que fa projectes per encàrrec

 

Tasques professionals

De forma general, les tasques principals són:

- Estudiar, projectar, dirigir, construir, instal·lar, inspeccionar, operar i realitzar el manteniment d’indústries o instal·lacions on intervenen processos fisicoquímics i de bioenginyeria i d’instal·lacions destinades a evitar la contaminació ambiental.

- Assessorar en:

 • Funcionament de les instal·lacions industrials esmentades.

 • Aprofitament i industrialització dels recursos naturals i les matèries primeres.

 • Elaboració de nous productes.

 • Higiene, seguretat i contaminació ambiental.

 • Control, optimització, organització i planificació dels processos industrials esmentats, etc.

De forma específica:

 • Aplicar diferents procediments, com ara flux de fluids, transvasament de materials sòlids, filtració, destil·lació, extracció, mescla, fluïdització, absorció i rectificació.

 • Estudiar les reaccions i els processos no catalítics que es desenvolupen a temperatures elevades i en els quals intervenen diverses fases sòlides, o una o diverses fases sòlides juntament amb una fase líquida (normalment de viscositat alta) o una fase gasosa, en les condicions d’operació. Aquest tipus de transformacions són les que més freqüentment es desenvolupen en l’etapa o etapes de tractament tèrmic, a alta temperatura, presents en tots els processos de fabricació de productes ceràmics.

 • Aplicar les principals operacions bàsiques utilitzades en la indústria ceràmica.

 • Intervenir en les diferents etapes del procés de fabricació dels materials ceràmics.

 • Analitzar els diferents combustibles i comburents d’ús industrial, els aspectes químics i físics de la combustió i optimitzar el funcionament dels diferents equips utilitzats en la indústria per a desenvolupar les reaccions de combustió de forma controlada i eficient.

 • Utilitzar els forns industrials que s’empren per a la fabricació de productes ceràmics, tant per a l’escalfament elèctric com de combustió. Analitzar els fenòmens de transport que tenen lloc en aquests equips, aplicar els balanços de matèria i energia, les mesures d’estalvi energètic, les variables que cal tenir en compte en el seu disseny i operació, els sistemes de control i minimitzar l’impacte mediambiental.

 • Realitzar projectes d’enginyeria química: procés productiu, planta industrial, etc.

 • Realitzar anàlisis econòmiques de projectes industrials.

 • Aplicar mètodes d’evolució i seguiment de projectes industrials.

 • Aplicar processos per a l’obtenció dels materials ceràmics d’alta tecnologia.

 • Dissenyar reactors químics (càlcul de dimensions i optimització de funcionament).

 • Abordar el disseny i el funcionament d’equips per al condicionament d’un aire (humidificació i deshumidificació) i per a l'assecatge de materials sòlids humits.

 • Reduir l’impacte mediambiental d’instal·lacions industrials actuant sobre el consum energètic, les emissions gasoses, les aigües residuals i els residus industrials mitjançant el tractament i depuració de les emissions i la intervenció sobre el procés. 

 • Aplicar la simulació de processos en ordinador per a l’anàlisi de sistemes i processos sense riscos aparents i amb resultats satisfactoris.

 • Mesurar i protegir contra contaminants químics, contaminants físics (soroll, vibracions, calor i radiacions) i contaminants biològics.

 • Introduir aspectes industrials generals de seguretat en el treball, com ara el control, prevenció i responsabilitats en accidentalitat laboral, la senyalització de llocs de treball, de risc químic, de risc d’incendi i explosió, etc.

 • Planificar i controlar la producció.

 • Analitzar el comportament mecànic dels materials i les principals causes d’error d’un disseny (corrosió, fractura i desgast).

 • Aplicar tècniques d’unió de materials per a donar lloc a equips i instal·lacions.

 

RESUM

Les eixides professionals de les enginyeres i enginyers químics són molt variades, atès el caràcter multidisciplinari dels coneixements adquirits. Pot servir d’exemple la llista elaborada per l’Institut Nord-americà d’Enginyeria Química sobre els camps en què desenvolupen la seua activitat: indústries de procés químic (IPQ), biotecnologia, disseny i construcció, electrònica, seguretat i salut laboral, medi ambient industrial, alimentació i begudes, energia i combustibles, nous materials...

 

En l’àmbit de la indústria, les eixides professionals poden ser:

 • Enginyeria de procés en indústries químiques, responsables que les operacions es desenvolupen sense incidents i del desplegament de millores en l’eficiència productiva i energètica.
 • Tècnics comercials, amb la funció de subministrar i recollir informació dels clients per a ajustar els productes a les necessitats canviants del mercat.
 • Direcció d’empreses químiques, en nivells tècnics o gerencials.
 • Desenvolupament de nous productes químics, innovació en el processament, així com l’assaig de materials i components.
 • Recerca o docència en el camp del procés químic, després de completar els estudis amb un màster i possible doctorat.

 

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)


 

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.