Enginyeria Elèctrica

30/11/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La societat actual es dirigeix cap a una situació en la qual la utilització eficient, neta i sostenible dels recursos energètics del planeta és una necessitat cada vegada més apressant i obliga a una major electrificació del nostre entorn. El desenvolupament dels vehicles elèctrics o de les xarxes elèctriques intel·ligents són exemples que indiquen l’abast del procés d’electrificació.

D’altra banda, la qüestió energètica és ja una qüestió crítica per al nostre món produïda tant a l’escassetat dels recursos energètics com a l’elevat preu que tenen.

Per aquests motius, el grau en Enginyeria Elèctrica s’ha dissenyat per a formar professionals especialitzats en sistemes elèctrics (instal·lacions, centrals de generació, màquines elèctriques...) i en sistemes energètics (instal·lacions d’energies renovables, eficiència energètica...), ja que la societat demana en l’actualitat, i cada vegada més, enginyers i enginyeres amb aquestes característiques.

Com a tret distintiu respecte a altres universitats, a l’UJI s’ofereix també una especialització en Automàtica i Electrònica Industrial dins del grau en Enginyeria Elèctrica. Amb aquesta es poden aconseguir competències en el desenvolupament de sistemes de control i automatització de màquines i processos, amb un perfil més orientat a la informàtica industrial i les seues aplicacions.

L’estructura del grau es basa en l’ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer o enginyera tècnic Industrial.

Adreça de contacte: grauelectrica@uji.es

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés


Els estudis de grau en Enginyeria Elèctrica demanden de l’alumnat que tinga un alt nivell d’esforç i dedicació a l’estudi. Per això és important que l’alumnat tinga vocació, habilitat per al raonament abstracte, creativitat i enginy, mentalitat analítica crítica, capacitat d’observació, instint de superació i constància tant en l’estudi com en el treball.

Així mateix, és desitjable que l’alumnat de nou ingrés tinga habilitats per al càlcul matemàtic i unes sòlides bases de formació en matemàtiques, física, química i dibuix tècnic. Tot això facilitarà, sens dubte, el seu progrés adequat en els estudis que es proposen.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

En el grau en Enginyeria Elèctrica s’ofereixen 80 places.


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en el grau en Enginyeria Elèctrica s’han oferit 80 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,204, això significa  que la persona que va accedir en el últim  lloc (el número 80) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar els graus que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.


Més informació

 

Llistes d’espera
 

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula
 

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment
 

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Informàtica (FBB)

Física I (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Química (FBB)

Càlcul II (FBB)

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Electrotècnia (OB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Mecànica de Fluids (OB)

Empresa (FBB)

Electrònica (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Tercer curs

Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió (OB)

Ampliació de Teoria de Circuits (OB)

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Màquines Elèctriques (OB)**

Ampliació de Màquines Elèctriques (OB)

Línies i Instal·lacions Elèctriques d’Alta Tensió (OB)

Instal·lacions d’Energies Renovables (OB)

Electrònica de Potència (OB)

Automatització Industrial (OB)**

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques (OB)

Tecnologies del Medi Ambient (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

ITINERARI 1: Electrònica, Automàtica i Informàtica Industrial (24 crèdits ECTS)

 • Instrumentació, Mesurament i Tractament del Senyal (OP)
 • Programació de Sistemes (OP)**
 • Electrònica Digital i Microcontroladors (OP)**
 • Regulació Automàtica (OP)**
 • Sistemes Informàtics Industrials (OP)**
 • Automatització Industrial (OB)**

ITINERARI 2: Energia (24 crèdits ECTS)

 • Centrals Hidroelèctriques (OP)
 • Noves Tecnologies Energètiques (OP)**
 • Centrals Termoelèctriques (OP)**
 • Gestió Energètica de Plantes Industrials (OP)**
 • Ampliació d’Energies Renovables (OP)**
 • Instal·lacions d’Energies Renovables (OB)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau cal d’haver superat 156 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball Final de Grau en el còmput d'aquest percentatge.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Enginyeria Elèctrica, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que  tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa, Organització i gestió d'empreses.
CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria.
CC02 - Coneixements dels principis bàsics de la mecànica de fluids i la seua aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
CC03 - Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
CC04 - Coneixement i utilització dels principis de teoria de circuits i màquines elèctriques.
CC05 - Coneixements dels fonaments de l'electrònica.
CC06 - Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
CC07 - Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes.
CC08 - Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.
CC09 - Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
CC11 - Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
CC12 - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conéixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.
CEA02 - Capacitat per a produir textos en anglès relacionats amb la ciència i la tecnologia.
CEA03 - Capacitat per a comprendre el funcionament del desenvolupament científic i tecnològic i la seua necessària vinculació amb contextos històrics, socials, culturals, polítics i econòmics.
CEA04 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de l'enginyeria elèctrica.
CEA05 - Coneixements de mecànica del sòlid rígid i la seua aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria.
CEE01 - Capacitat per al càlcul i disseny de màquines elèctriques.
CEE02 - Coneixements sobre control de màquines i accionaments elèctrics i les seues aplicacions.
CEE03 - Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.
CEE04 - Capacitat per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
CEE05 - Capacitat per al càlcul i disseny de línies elèctriques i transport d'energia elèctrica.
CEE06 - Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seues aplicacions.
CEE07 - Coneixements aplicats d'electrònica de potència.
CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l'automatització industrial.
CEE09 - Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.
CEE10 - Coneixement aplicat sobre energies renovables.
CPFGE01 - Ser capaç de realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, un projecte en l'àmbit de l'Enginyeria Elèctrica de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Haver superat 156 crèdits ECTS de les matèries obligatòries i de formació bàsica, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per al còmput d’aquest percentatge.

Treball de final de grau consistent en un projecte d’enginyeria en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides. La documentació del projecte ha de contindre els següents apartats com a mínim: memòria, pressupost, plànols (si escau) i ple de condicions (si escau).

Consulta professorat tutor TFG

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una  normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?
Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?
Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Elèctrica?
Doctorat
Per a continuar la teua formació professional
 

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Elèctrica?

- Màsters oficials:

 • Màster universitari en Enginyeria Industrial
 • Màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
 • Màster universitari en Disseny i Fabricació
 • Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals
 • Màster universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes
 • Màster universitari en Gestió de la Qualitat

Així mateix, amb el títol de grau en Enginyeria Elèctrica també pots accedir a altres màsters.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:
www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

 • Disseny i explotació d’instal·lacions d’energies renovables: fotovoltaica, eòlica, etc. 
 • Desenvolupament i manteniment de vehicles elèctrics i infraestructures de recàrrega.
 • Automatització de màquines i sistemes industrials.
 • Disseny elèctric i electrònic de màquines i processos productius.
 • Eficiència energètica. Gestió energètica d’instal·lacions.
 • Operació i manteniment de plantes de generació i de xarxes elèctriques.
 • Direcció de les activitats de producció i manteniment d’una planta industrial.
 • Disseny d’instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió. 
 • Desenvolupament de sistemes basats en microprocessadors.
 • Direcció i desenvolupament de projectes tècnics, peritatges i auditories.
 • Programació d’autòmats i ordinadors industrials. 
 • Docència en ensenyaments mitjans i universitàries. 
 • Recerca, desenvolupament i innovació.
   

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.