Treball de final de grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat, (modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol), estableix en el seu article 12 que els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau (TFG. 6 Crèdits ETCS) que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El Treball Fi de Grau (d'ara en avant TFG) consisteix en l'elaboració individual per part de cada estudiant d'un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora, qui té la consideració de director/a del treball.

Es tracta d'un treball que serveix per a acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Grau i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb totes les assignatures cursades prèviament.

És imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el TFG i els crèdits referits a les Pràctiques Externes.

Consulta la guia docent de l'assignatura

 

Continguts temàtics

Consulta professorat tutor de TFG

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat sota la supervisió d'un professor tutor o professora tutora acadèmic. Treball autònom en el qual ha de demostrar l'adquisició de competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol. Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG.

Els departaments de Dret Públic, Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, de Filosofia i Sociologia, Matemàtiques, Administració d'Empreses i Màrqueting, Llenguatges i Sistemes Informàtics estan implicats en l'oferta de línies temàtiques per al TFG en la titulació de Criminologia i Seguretat.

L'estudi que l'alumne/a ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat conforme al procediment establit. Per això arreplega tots els temaris que componen les assignatures que formen part de la carrera en l'enteniment que cada treball individualment tracta una parcel·la concreta i singular que ja ha sigut estudiada i superada durant la titulació.

Cada tutor/a donarà pautes generals sobre el material bibliogràfic que l'alumne/a ha d'utilitzar a l'efecte de dur a terme de manera satisfactòria la seua TFG. Ha de ser cada estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'identificar, localitzar, sistematitzar, estructurar, estudiar i citar de forma apropiada la bibliografia utilitzada de manera específica i relativa al tema estudiat.

Es recomana l'assistència al seminari d'orientació bàsica per a l'elaboració del TFG impartit per qui estiga en la coordinació de l'assignatura i a la sessió d'investigació bibliogràfica oferit pel personal de la Biblioteca de l'UJI.

 

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de manera individual per cada alumne sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a-director/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les activitats que aquest ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball ha de permetre que aquest es desenvolupe i s'execute de manera apropiada.

Amb la finalitat de facilitar la comunicació entre tutors i estudiantat així com per a mantenir-se informat a l'alumnat matriculat en el TFG es compta amb una aula virtual (Moodle) que disposa d'un sistema de gestió específic per al TFG on es publiquen anualment els criteris per a l'elaboració d'aquests, la llista de temes a triar, llista de professors tutors i un document guia per a l'elaboració del TFG. A més, es publica el llistat d'assignació de tutors amb la màxima celeritat per a facilitar el desenvolupament del TFG.

El tutor/a ha d'autoritzar la defensa del TFG abans de la seua avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

El TFG, amb el vistiplau del tutor/a, i previ l'Informe positiu d'aquest, ha de ser defensat en sessió pública.

L'informe del tutor/a se ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

El TFG ha d'ajustar-se a les normes d'estil arreplegades en l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013 i les de la guia docent de l'assignatura.

En qualsevol cas la realització del TFG ha d'atendre el previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012 modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012 i pel Consell de Govern de 28 d'octubre de 2021 i específicament a les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

 

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de final de grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

La sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

 

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/as es realitzarà atenent els criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'aula Virtual de l'assignatura TFG.

 

Criteris de superació de l'assignatura

El TFG ha de comprendre una estructura mínima, que incloga els apartats següents: índex, introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia, a més dels corresponents Annexos, si escau. A més, inclouran al principi del text un breu Resum (200-300 paraules) acompanyat de l'Abstract en anglès. Així com paraules clau i keywords.

L'extensió del treball ha de ser, com a mínim, de 30 pàgines, i com a màxim 50, sense comprendre Annexos i bibliografia. Tots els treballs, excepte els que es redacten en anglès, inclouran un Esteneu Summary en anglès, d'entre 5 i 7 pàgines.

L'exposició oral ha de fer-se en espanyol, valencià o anglès, a elecció de l'estudiant, i amb ajuda de mitjans audiovisuals o sense ells, també a elecció de l'estudiant.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defense davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

 

Presentació i defensa del TFG

L'estudiant haurà de realitzar el seu TFG conforme a les directrius del seu tutor/a.
La coordinació i els tutors/as del TFG del Grau en Criminologia i Seguretat aprovaran anualment unes fites (dates d'entrevistes, presentació de versions i/o compliment de tasques) que els alumnes/as hauran d'anar complint, sent el seu incompliment motiu objectiu perquè el tutor/a NO autoritza el seu defensa.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball al tutor/a i est/a ha donat el vistiplau a la presentació, sense la qual no podrà procedir-se a la defensa d'aquest, haurà de:

1. Sol·licitar en el termini establit al Coordinador/a de l'assignatura de TFG. L'alumne haurà de penjar el TFG (en format PDF)  en el lloc habilitat per l'aplicació SPI disponible en IGLU apartat TFG juntament amb la documentació requerida en el termini establit.

2. Les Comissions Avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El dia i hora concrets es comunicaran a l'alumnat amb l'antelació suficient.

3. La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFG valorant, de manera global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per el/l'estudiant, podent al seu torn, tenir en compte l'informe emès pel tutor/a del TFG.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defense davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora després de la defensa pública mitjançant l'exposició del seu contingut o de les línies principals d'aquest, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. Posteriorment, l'alumne/a contestarà a les preguntes i aclariments que puguen plantar els membres de la Comissió Avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del TFG, en atenció als criteris anteriorment assenyalats.

Una vegada que tots els/les alumnes hagen realitzat la defensa sol·licitada es publicarà l'acta amb les qualificacions de cadascun dels treballs a través de les vies ordinàries.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir al coordinador de TFG (periago@uji.es).

 

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus