Criminologia i Seguretat

30/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grau en Criminologia i Seguretat que es presenta pretén brindar un coneixement global que no només atengui al fenomen criminal sinó també, amb especial èmfasi al més ampli àmbit de la seguretat i les polítiques de prevenció del delicte. El Grau és el resultat de l'adaptació de l'extint Títol propi Graduat en Seguretat i Ciències Policials a les exigències de l'Espai Únic Europeu d'Educació Superior, intensificant els continguts criminològics de la titulació originària.

És inqüestionable la utilitat i afinitat de la present titulació per a la formació i labor professional dels que formen part o pretenen accedir a les corresponents escales de les Forces i Cossos Policials. Però a més, la Comunitat Valenciana ha sigut pionera en el conjunt de l'Estat, en ser la primera que ha creat un Col·legi Oficial de Criminólegs, prioritat del qual serà el reconeixement de la professió i la lluita per la inserció laboral del criminòleg.

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés ha de respondre al d’una persona amb preocupació pels temes socials i amb el compromís d’aportar la seua contribució a la prevenció i solució de situacions i conflictes relacionats amb els àmbits propis de la criminologia i la seguretat.

A més, atès el caràcter multidisciplinari, no ha de constituir un obstacle per als estudis del grau en criminologia i seguretat l’opció triada en el batxillerat, tot i que resulta recomanable la relacionada amb les ciències socials, amb les quals presenta un major nivell de atingència, així com una sèrie d’habilitats en l’ús bàsic de les noves tecnologies, coneixements bàsics d’anglès i una correcta expressió oral i escrita.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el grau en Criminologia i Seguretat s’ofereixen 90 places
 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Criminologia i Seguretat s’han oferit 90 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,150, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.
 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents...): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).  

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (FBB)

Criminologia (FB)

Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (FB)*

Dret Administratiu. Part General (FBB)

Prevenció i Intervenció Psicosocial amb Delinqüents (OB)

Introducció a la Psicologia (FBB)

Conflicte, Negociació i Mediació (FBB)

Introducció a l’Estadística (FBB)

Segon curs

Dret Penal I: Part General (OB)

Gestió de les Emergències i Protecció Civil (OB)

Règim i Organització de la Seguretat (OB)

Introducció a la Sociologia i Mètodes d’Investigació en Ciències Socials (FBB)**

Psicologia de la Conducta Criminal (OB)**

Cerca i Gestió de la Informació (OB)**

Mètodes i Tècniques d’Intervenció Policial (OB)

Introducció al Dret Processal (OB)

Tercer curs

Dret Penal II: Part Especial (OB)

Policia Científica (OB)

Avaluació Psicològica Forense i Psicologia del Testimoni (OB)

Medicina Legal (OB)

Polítiques Públiques de Seguretat i la seua Avaluació (OB)

Psiquiatria Forense (OB)**

Dret Processal Penal (OB)

Mètodes de Control i Sanció (OB)

Investigació Criminal: Perfil i Informe Criminològic (OB)

Quart curs

Investigació Processal del Crim (OB)

Formes Específiques de Criminalitat (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Teoria i Execució de la Pena (OB)

Víctima i Sistema de Justícia (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Ètica i Deontologia Professional (OP)

Cooperació Judicial i Policial Internacional (OP)

Judici Oral i Prova (OP)

Política Criminal (OP)

Gènere i Violència (OP)

Noves Tecnologies i Drets Fonamentals (OP)

Anàlisi del Territori com a Espai de Seguretat (OP)

Estrangeria (OP)

Mobilitat i Seguretat Viària (OP)

Seguretat i Criminalitat Informàtica (OP)

Gestió Privada de la Seguretat (OP)

Gestió i Planificació de la Seguretat (OP)

Dret Penal de Menors (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (PFG) cal haver superat 150 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Criminologia i Seguretat, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que l'estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que l'estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Aprenentatge autònom
CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG3 - Capacitat de gestió de la informació
CG4 - Capacitat d'organització i planificació
CG5 - Compromís ètic
CG6 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG7 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG8 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG9 - Raonament crític
CG10 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG11 - Resolució de problemes
CG12 - Treball en un equip interdisciplinari

E - COMPETÈNCIES ESPECIFIQUES

C - Coneixement i aplicació de les teories explicatives del fenomen delinqüencial i valoració de les estratègies enfront del crim
DA - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l'àmbit del Dret Públic.
DCO - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
DPE - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d'actuació i especialitats.
DPR - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal. 
ES - Interpretació de gràfiques, taules i resultats estadístics.
EE - Capacitat per a conéixer i comprendre el funcionament de les organitzacions i dels recursos humans en l'àmbit de la seguretat.
G - Avaluació i anàlisi dels diferents àmbits espacials i la seua relació amb la seguretat. 
I - Conéixer i utilitzar les principals tecnologies informàtiques existents en l'àmbit de criminologia i seguretat.
ING - Desenvolupe de la capacitat de comprensió i interacció en anglès dins del context específic del grau en criminologia i seguretat.
LB1 - Capacitat d'oferir respostes de solució o minoració del problema de la criminalitat des d'una perspectiva multidisciplinària.
LB2 - Capacitat per a atendre, recolzar i assessorar als qui han sigut víctimes d'algun delicte.
LB3 - Capacitat d'elaborar informes criminològics i estratègies polític criminal.
ML - Coneixement i valoració de les diferents lesions corporals i la seua recerca pericial.
P - Capacitat per a analitzar i aplicar els aspectes bàsics de la funció policial, en l'àmbit tàctic operatiu i tècnic científic.
PB1 - Coneixement i comprensió dels mecanismes i lleis bàsiques dels diferents processos psicològics i la seua aplicació pràctica.
PB2 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i dels processos psicològics i la seua aplicació pràctica.
PEE - Identificació, preparació i realització d'intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació i les activitats de desenvolupament.
PETS1 - Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en avaluació i intervenció psicològica i la seua aplicació pràctica.
PETS2 - Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en diferències individuals i psicopatologia i la seua aplicació pràctica.
PS - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions i la seua aplicació pràctica.
ES - Comprendre i aplicar els coneixements sobre sociologia general, desviació social, mètodes i tècniques de recerca social i ètica i deontologia professional.
RS - Capacitat per a comprendre el marc jurídic i l'estructura organitzativa de la seguretat pública i privada.


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat, (modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol), estableix en el seu article 12 que els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau (TFG. 6 Crèdits ETCS) que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El Treball Fi de Grau (d'ara en avant TFG) consisteix en l'elaboració individual per part de cada estudiant d'un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora, qui té la consideració de director/a del treball.

Es tracta d'un treball que serveix per a acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Grau i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb totes les assignatures cursades prèviament.

És imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el TFG i els crèdits referits a les Pràctiques Externes.

Consulta la guia docent de l'assignatura

 

Continguts temàtics

Consulta professorat tutor de TFG

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat sota la supervisió d'un professor tutor o professora tutora acadèmic. Treball autònom en el qual ha de demostrar l'adquisició de competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol. Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG.

Els departaments de Dret Públic, Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, de Filosofia i Sociologia, Matemàtiques, Administració d'Empreses i Màrqueting, Llenguatges i Sistemes Informàtics estan implicats en l'oferta de línies temàtiques per al TFG en la titulació de Criminologia i Seguretat.

L'estudi que l'alumne/a ha d'elaborar ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat conforme al procediment establit. Per això arreplega tots els temaris que componen les assignatures que formen part de la carrera en l'enteniment que cada treball individualment tracta una parcel·la concreta i singular que ja ha sigut estudiada i superada durant la titulació.

Cada tutor/a donarà pautes generals sobre el material bibliogràfic que l'alumne/a ha d'utilitzar a l'efecte de dur a terme de manera satisfactòria la seua TFG. Ha de ser cada estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'identificar, localitzar, sistematitzar, estructurar, estudiar i citar de forma apropiada la bibliografia utilitzada de manera específica i relativa al tema estudiat.

Es recomana l'assistència al seminari d'orientació bàsica per a l'elaboració del TFG impartit per qui estiga en la coordinació de l'assignatura i a la sessió d'investigació bibliogràfica oferit pel personal de la Biblioteca de l'UJI.

 

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de manera individual per cada alumne sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a-director/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les activitats que aquest ha de dur a terme de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball ha de permetre que aquest es desenvolupe i s'execute de manera apropiada.

Amb la finalitat de facilitar la comunicació entre tutors i estudiantat així com per a mantenir-se informat a l'alumnat matriculat en el TFG es compta amb una aula virtual (Moodle) que disposa d'un sistema de gestió específic per al TFG on es publiquen anualment els criteris per a l'elaboració d'aquests, la llista de temes a triar, llista de professors tutors i un document guia per a l'elaboració del TFG. A més, es publica el llistat d'assignació de tutors amb la màxima celeritat per a facilitar el desenvolupament del TFG.

El tutor/a ha d'autoritzar la defensa del TFG abans de la seua avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

El TFG, amb el vistiplau del tutor/a, i previ l'Informe positiu d'aquest, ha de ser defensat en sessió pública.

L'informe del tutor/a se ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

El TFG ha d'ajustar-se a les normes d'estil arreplegades en l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013 i les de la guia docent de l'assignatura.

En qualsevol cas la realització del TFG ha d'atendre el previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012 modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012 i pel Consell de Govern de 28 d'octubre de 2021 i específicament a les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

 

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de final de grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

La sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

 

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/as es realitzarà atenent els criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'aula Virtual de l'assignatura TFG.

 

Criteris de superació de l'assignatura

El TFG ha de comprendre una estructura mínima, que incloga els apartats següents: índex, introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia, a més dels corresponents Annexos, si escau. A més, inclouran al principi del text un breu Resum (200-300 paraules) acompanyat de l'Abstract en anglès. Així com paraules clau i keywords.

L'extensió del treball ha de ser, com a mínim, de 30 pàgines, i com a màxim 50, sense comprendre Annexos i bibliografia. Tots els treballs, excepte els que es redacten en anglès, inclouran un Esteneu Summary en anglès, d'entre 5 i 7 pàgines.

L'exposició oral ha de fer-se en espanyol, valencià o anglès, a elecció de l'estudiant, i amb ajuda de mitjans audiovisuals o sense ells, també a elecció de l'estudiant.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defense davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

 

Presentació i defensa del TFG

L'estudiant haurà de realitzar el seu TFG conforme a les directrius del seu tutor/a.
La coordinació i els tutors/as del TFG del Grau en Criminologia i Seguretat aprovaran anualment unes fites (dates d'entrevistes, presentació de versions i/o compliment de tasques) que els alumnes/as hauran d'anar complint, sent el seu incompliment motiu objectiu perquè el tutor/a NO autoritza el seu defensa.

Una vegada que l'estudiant ha enviat el treball al tutor/a i est/a ha donat el vistiplau a la presentació, sense la qual no podrà procedir-se a la defensa d'aquest, haurà de:

1. Sol·licitar en el termini establit al Coordinador/a de l'assignatura de TFG. L'alumne haurà de penjar el TFG (en format PDF)  en el lloc habilitat per l'aplicació SPI disponible en IGLU apartat TFG juntament amb la documentació requerida en el termini establit.

2. Les Comissions Avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El dia i hora concrets es comunicaran a l'alumnat amb l'antelació suficient.

3. La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFG valorant, de manera global, tant el contingut del mateix com la defensa realitzada per el/l'estudiant, podent al seu torn, tenir en compte l'informe emès pel tutor/a del TFG.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defense davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.

L'avaluació la realitzarà la Comissió Avaluadora després de la defensa pública mitjançant l'exposició del seu contingut o de les línies principals d'aquest, durant el temps màxim especificat en la citació per a la defensa. Posteriorment, l'alumne/a contestarà a les preguntes i aclariments que puguen plantar els membres de la Comissió Avaluadora, la qual procedirà a donar-li una qualificació global del TFG, en atenció als criteris anteriorment assenyalats.

Una vegada que tots els/les alumnes hagen realitzat la defensa sol·licitada es publicarà l'acta amb les qualificacions de cadascun dels treballs a través de les vies ordinàries.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir al coordinador de TFG (periago@uji.es).

 

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap
tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb el grau en Criminologia i Seguretat?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Sistema de Justícia Penal
 • Màster universitari en Igualtat i Gènere en l`Àmbit Públic i Privat

 

Doctorat

 

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre els estudis de postgrau a l'UJI: 

 https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Les principals eixides professionals estan relacionades amb quatre àmbits laborals:

 • La seguretat, tant pública com privada, ja que s'ha de tenir en compte que el grau en Criminologia i Seguretat és el que més afinitat té amb la labor que desenvolupen aquests professionals.
 • La investigació criminològica. Dissenyar polítiques de prevenció i avaluar les diferents polítiques de seguretat.
 • La victimologia. Donar suport a les víctimes d'un delicte, un dels camps que més projecció ofereix al nostre país.
 • L'Administració de Justícia. El graduat o graduada disposarà de competències per a poder auxiliar en l'àmbit penitenciari, col·laborar en el disseny dels mitjans de tractament, avaluació i pronòstic del delinqüent.
 

Cal destacar un rellevant camp professional referit a la prevenció de la criminalitat i a la seguretat que requereix les competències que aporta la criminologia, de les quals es poden destacar les següents tasques professionals:

- Exercir la seua labor en l’àmbit de la seguretat, tant pública com privada.

- Elaborar pronòstics sobre la possible comissió de fets punibles o les mesures més adequades, així com en la protecció dels menors, atès que pot actuar en la detecció, avaluació i actuació en situacions de risc o desemparament.

- Els criminòlegs poden exercir labors de control i seguiment de penes o mesures de seguretat, com ara la llibertat vigilada

- Detectar, avaluar i actuar en situacions que puguen representar riscos per a col·lectius especialment vulnerables (menors, dones, ancians, immigrants, etc.).

- Elaborar estratègies de política criminal en la prevenció del delicte.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.