Metodologia docent i sistemes d'avaluació

19/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTIVITATS FORMATIVES 

El caràcter presencial de les assignatures que s'imparteixen on-line s'acredita de dues maneres. Les activitats docents que impliquen la interacció sincrònica com els tallers, fòrums o tutories, mitjançant l'efectiva connexió en els períodes acordats. Les activitats que poden fer-se de manera asincrònica, com les classes teòriques o els exercicis, mitjançant la comprovació de l'entrada en l'aula virtual. 

A l'efecte de comprovació de la presencialitat, la plataforma electrònica permet l'emissió d'una certificació sobre el temps d'ús de l'aplicació i les activitats realitzades. 

La realització de les pràctiques externes és obligatòria i l'acredita el supervisor de cada dispositiu de pràctiques. 

TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES 

En el Màster s'utilitzen, de manera adequada als continguts, objectius i competències de cada matèria, diferents metodologies d'aprenentatge. Es descriuen a continuació: 

Vídeoclasses 
Són classes magistrals gravades pels professors i que estaran disponibles per a l'alumnat en la plataforma digital del Màster. 
Tutoria individual on line 
Són tutories celebrades a través de la plataforma digital. Són individualitzades i programades entre el tutor de la Universitat i l'alumne. Les tutories es refereixen als següents aspectes: 
- tutoria personal en relació amb l'adquisició del rol de terapeuta. 
- guia de l'aprenentatge teòric. 
- supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne/a. 
Tutoria individual presencial en el dispositiu 
Són tutories presencials en el lloc de pràctiques entre el tutor o tutora de pràctiques i l'alumne o alumna. Són obligatòries i programades en l'agenda. Aquestes tutories es refereixen als següents aspectes: 
- tutoria personal en relació amb l'adquisició del rol de terapeuta. 
- supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne/a 
- supervisió de les interaccions i activitats en els casos assignats a l'alumne/a 
Resolució d'exercicis on line 
Els problemes i exercicis estaran disponibles en la plataforma digital que permetrà també la seua correcció per part del professor que propose els exercicis. 
Seminaris fòrum on line 
Són espais de trobada o fòrums de discussió, comentaris, propostes i esclariment de dubtes entre tots els alumnes del Màster. Són obligatoris i estan programats 
Pràctiques en els dispositius 
Suposen la freqüentació dels dispositius per un temps equivalent a la jornada laboral de 4 mesos, amb assignació d'un tutor i treball directe i individualitzat amb els usuaris i professionals itinerari de rehabilitació. Inclou visites de familiarització amb la resta dels centres de la xarxa. Les pràctiques són la base de les tutories i del treball final de Màster. 
Avaluació 
Es refereix a les activitats específiques de valoració de l'après i inclouen en percentatge variable les parts teòrica, pràctica i de treball personal. 
Treball fi de Màster 
El treball de finalització de Màster té dues modalitats o opcions: 
Opció profesionalitzant. L'alumne ha d'elaborar i defensar un Pla d'Intervenció sobre un cas real amb els quals ha estat en contacte en el període de pràctiques. Aquest pla d'intervenció serà tutoritzat conjuntament pel tutor o la tutora acadèmic i el supervisor del dispositiu. 
Aquest Pla d'Intervenció haurà de detallar de manera suficientment exhaustiva: 
- La descripció del dispositiu, el seu entorn immediat i la seua vinculació amb la comunitat. 
- La descripció de l'entorn familiar i personal del cas sobre el qual es pretén intervenir. 
- L'avaluació de les necessitats assistencials d'acord amb els procediments reglats estudiats en el curs. 
- La definició d'objectius terapèutics, la seua cronologia, el detall de les intervencions proposades amb la justificació de la seua indicació i el repartiment de - responsabilitats entre els membres de l'equip. 
- Avaluació del resultat o explicació de la seua avaluació si el procés terapèutic no ha conclòs. Control de la qualitat de la intervenció 
- Descripció de la implicació de l'usuari i la seua família en el procés. 
- Discussió de les implicacions ètiques 

Opció investigadora. L'alumne ha de presentar i defensar un projecte d'investigació aplicada que puga executar-se en l'entorn en el qual ha realitzat les pràctiques. Aquest projecte serà tutoritzat conjuntament pel tutor o tutora acadèmics i pel professor o professora responsable de les matèries d'investigació. 
Aquest projecte contindrà: 
- Una justificació de l'interès del tema a investigar 
- La revisió dels antecedents i estat actual del coneixement. 
- Detall de la metodologia i la seua justificació 
- Discussió dels aspectes ètics. 
- Cronograma i pla d'execució amb referència a la seua forma de finançament 
- Acreditació de la implicació dels usuaris i els seus afins en el procés. 

Presentació de treballs escrits 
A part del treball de finalització de Màster, els alumnes i alumnes presentaren treballs escrits sobre aspectes concrets a proposta dels professors. 

PROVES D'AVALUACIÓ 

Examens

Els/as alumnes/as hauran de respondre a una sèrie de preguntes tipus test, o de resposta múltiple, sobre els continguts de l'assignatura. Aquestes preguntes versaran sobre els temes continguts en les anotacions facilitades pel professorat de l'assignatura.

Participació en activitats i pràctiques dirigides i realitzades en aula virtual

Podran valorar-se mitjançant la participació activa a través d'un fòrum de l'assignatura, responent als temes plantejats pel professorat i desenvolupant noves propostes. En aquest cas l'estudiantat haurà de participar de manera activa en el fòrum de l'assignatura, demostrant el coneixement dels materials lliurats. Es valorarà el nombre d'intervencions realitzades en el fòrum, així com l'escriptura cuidada en aquestes, la capacitat crítica i d'anàlisi, la maduresa en els raonaments exposats o la capacitat per a respondre a les opinions de la resta de companys, a través d'arguments consolidats. No obstant això, aquest fòrum podrà ser substituït mitjançant activitats que es proposen a l'aula virtual i han de ser remesos als professors per a la seva correcció. Al mateix temps es valorarà la participació activa en tutories i seminaris en línia que faci en professorat.

Treball autònom (teoricopràctic)

Depenent de l'assignatura: Elaboració d'un treball individual o en grup, resposta a unes preguntes de desenvolupament, etc. El professorat responsable de cada assignatura proposa les activitats pràctiques específiques de la seva assignatura, en funció del contingut i pes del component pràctic, per la qual cosa pot tenir diversos formats p.e. elaboració d'un treball/caso individual o en grup, resposta a unes preguntes de desenvolupament, etc.
El/la estudiant realitzarà aquestes activitats durant la seva estada de pràctiques.
El/la tutor/a o professorat assignat avaluarà aquests continguts atesos els criteris d'avaluació definits, assignant una qualificació independent per cada activitat pràctica de cada assignatura i una qualificació global que es tindrà en compte a l'hora d'assignar les notes de les assignatures.

Informació proporcionada per: InfoCampus