Competències genèriques i específiques

08/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Interuniversitari en Química Teòrica i Modelització Computacional es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències específiques avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Els estudiants són capaços de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic i científic dins d'una societat basada en el coneixement i en el respecte a: a) els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, b) els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i c) els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
CG02 - Els estudiants són capaços de resoldre problemes i prendre decisions de qualsevol índole sota el compromís amb la defensa i pràctica de les polítiques d'igualtat.
CG03 - Els estudiants són capaços de treballar en equip tant a nivell multidisciplinari com amb els seus propis parells respectant el principi d'igualtat d'home i dones.
CG04 - Els estudiants desenvolupen un pensament i raonament crític i saben comunicar-los de manera igualitària i no sexista tant en forma oral com a escrita, en la seua llengua pròpia i en una llengua estrangera.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT01 - El/l'estudiant és capaç d'adaptar-se a diferents entorns culturals demostrant que respon al canvi amb flexibilitat.
CT02 - El/l'estudiant és organitzat en el treball demostrant que sap gestionar el temps i els recursos que disposa.
CT03 - El/l'estudiant posseeix capacitat d'anàlisi i síntesi de tal forma que puga comprendre, interpretar i avaluar
la informació rellevant assumint amb responsabilitat el seu propi aprenentatge o, en el futur, la identificació d'eixides
professionals i jaciments d'ocupació.
CT04 - El/l'estudiant té capacitat de generar noves idees a partir de les seues pròpies decisions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Els estudiants demostren el seu coneixement i comprensió dels fets aplicant conceptes, principis i teories relacionades amb la Química Teòrica i Modelització Computacional.
CE02 - Àmplia i/o adquireix coneixement dels mètodes bàsics de la Química Quàntica i avalua críticament la seua aplicabilitat.
CE03 - Adquireix una visió global de les diferents aplicacions de la Química Teòrica i modelització en camps de la Química, Bioquímica, Ciències de Materials, Astrofísica i Catàlisi.
CE04 - Comprèn els fonaments teòrics i pràctics de tècniques computacionals amb les quals pot analitzar l'estructura electrònica, morfològica i estructural d'un compost i interpreta adequadament els resultats.
CE05 - Manejar les principals fonts d'informació científica relacionades amb la Química Teòrica i Modelització
Computacional, sent capaç de cercar informació rellevant en química en pàgines web de dades estructurals, de dades
experimentals químic físics, en bases de dades de càlculs moleculars, en base de dades bibliogràfiques científiques i en la lectura crítica de treballs científics.
CE06 - És capaç de realitzar una contribució a través d'una investigació original que amplie les fronteres del coneixement en simulació Química, desenvolupant un corpus substancial, que meresca, almenys en part, la publicació referenciada a nivell nacional.
CE09 - El/l'estudiant comprèn la base de la Mecànica Estadística formulada a partir de les col•lectivitats.
CE10 - Sap calcular funcions de partició i aplica estadística quàntiques i clàssica als sistemes ideals d'interès en Química.
CE11 - El/l'estudiant posseeix la base matemàtica necessària per al correcte tractament de la simetria en àtoms, molècules i sòlids, amb èmfasis en les possibles aplicacions.
CE12 - Està familiaritzat amb els postulats fonamentals de la Mecànica Quàntica necessaris per a un bon enteniment dels mètodes més comuns utilitzats en química quàntica.
CE13 - Els estudiants manegen les tècniques més usuals de programació en física i en química i està familiaritzat amb les eines de càlcul essencials en aquestes àrees.
CE14 - És capaç de desenvolupar programes eficients en Fortran amb la finalitat d'utilitzar aquestes eines en el seu treball quotidià.
CE15 - Entén els principis bàsics de les metodologies "ab initio" i Teoria dels Funcionals de la Densitat.
CE16 - El/l'estudiant és capaç de destriar entre els diferents mètodes existents i com seleccionar el més adequat per a cada problema.
CE17 - Els estudiants comprenen i manegen les eines matemàtiques requerides per al desenvolupament de la Química Teòrica en els seus aspectes fonamentals i les seues aplicacions.
CE18 - Coneix teories i mètodes de càlcul associats a processos cinètics i avalua críticament la seua aplicabilitat al càlcul de constants de velocitat.
CE19 - El/l'estudiant està familiaritzat amb les tècniques computacionals que, basades en la mecànica i dinàmica molecular, són la base del disseny de molècules d'interès en camps tals com a farmacologia, petroquímica, etc.
CE20 - Coneix i avalua críticament l'aplicabilitat dels mètodes avançats de la Química Quàntica als sistemes
cuasidegenerados, tals com, sistemes amb metalls de transició o estats excitats (la seua espectroscòpia i reactivitat).
CE21 - Coneix les teories i els mètodes de càlcul per a l'estudi de sòlids i superfícies; avaluació crítica de la seua aplicabilitat a problemes de catàlisis, magnetisme, conductivitat, etc.
CE22 - Coneix l'existència de tècniques computacionals avançades tals com: canalització d'instruccions i dades,
processadors superescalar i multiescalares, operacions en cadena, plataformes en paral•lel, etc.

Les competències específiques i el seu codi, associades al mòdul optatiu són les següents:

CE23. Els estudiants té coneixements tant a nivell d'usuari com d'administrador de sistema complexos de càlcul basats en UNIX/Linux. Això inclou les operacions quotidianes, seguretat, i també programació de Shell scripts per automatitzar tasques amb l'objectiu de mantenir un sistema de càlcul de complexitat mitjana operatiu amb alta disponibilitat.
CE24. Coneix els fonaments dels làsers i està familiaritzat amb la resolució de problemes depenents del temps i el tractament d'estats del continu.
CE25. Els estudiants adquireixen els coneixements pràctics necessaris per dur a terme estudis en sistemes bioquímics utilitzant simulacions computacionals.
CE26. Els estudiants saben relacionar observacions macroscòpiques dutes a terme dins del camp de la Cinètica Química amb les col·lisions individuals que tenen lloc a nivell molecular.
CE27. Els estudiants coneixen els fonaments dels mètodes utilitzats per al tractament d'estats excitats i són capaços de manejar els programes d'ús més freqüent per al tractament d'estats excitats.
CE28. Proporcionar la metodologia bàsica per al tractament de sistemes periòdics, cristalls i polímers.

Informació proporcionada per: InfoCampus