Química Teòrica i Modelització Computacional

01/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La creació d’aquest programa de postgrau té dos objectius fonamentals:
a) Establir un estàndard europeu d’excel·lència en química teòrica i computacional que inclou el coneixement dels mètodes, de les aplicacions per a usar-los i capacitat de programació.
b) Promoure la mobilitat internacional dels estudiants de química teòrica i computacional tant en el nivell de màster com de doctorat.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Les persones interessades a cursar aquest programa han d'adjuntar a la seua sol·licitud d'admissió la següent documentació, que es ponderarà amb els valors especificats entre parèntesis: expedient acadèmic (50%), carta de motivació (15%), referència de dues persones (15%) i, certificat acreditatiu de coneixement d'anglès i d'espanyol per a candidats de tercers països (20%), nivell mínim B2.

- Acreditació de coneixement d'idioma espanyol (obligatori únicament per a estudiants estrangers provinents de països no hispanoparlants).

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Pla de 2014):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

3 places.

Crèdits i import

120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional té una estructura global que va ser aprovada per la Comissió de la Universitat Autònoma de Madrid i per les altres Universitats del Consorci.

En resum es pot dir que: el màster consta íntegrament de 120 crèdits ECTS, distribuïts en dos cursos anomenats M1 i M2 (60+60). Està estructurat en sis mòduls (mòdul 1. Fonaments; mòdul 2. Mètodes; mòdul 3. Optativitat; mòdul 4. Aspectes Avançats; mòdul 5. Treball de Final de Màster dins d'un perfil investigador.

Primer any (M1)

Obligatòries (35 crèdits ECTS)

Mòdul 1. Fonaments (15 crèdits ECTS)

Competència Científica i Lingüística Transversal (OB) (5 crèdits ECTS)

Fonaments Matemàtics de la Mecànica Quàntica (OB) (5 crèdits ECTS)

Mecànica Estadística i Aplicacions en Simulació (OB) (5 crèdits ECTS)

Simetria en Àtoms, Molècules i Sòlids (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul 2. Mètodes (20 crèdits ECTS)

Tècniques Computacionals i Càlcul Numèric (OB) (5 crèdits ECTS)

Mètodes de la Química Teòrica I (OB) (5 crèdits ECTS)

Mètodes de la Química Teòrica II (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul 3. Optativitat (25 crèdits ECTS)

Sòlids (OP) (5 crèdits ECTS)

Linux i Linux de Gestió (OP) (5 crèdits ECTS)

Laboratori de Química Teòrica Aplicada (OP) (5 crèdits ECTS)

Làsers (OP) (5 crèdits ECTS)

Bioquímica Computacional (OP) (5 crèdits ECTS)

Aprofundiment en els Mètodes de la Química Teòrica (OP) (5 crèdits ECTS)

Estats Excitats (OP) (5 crèdits ECTS)

Dinàmica de les Reaccions Químiques (OP) (5 crèdits ECTS)

Segon any (M2)

Mòdul 3. Optativitat (18 crèdits ECTS)

Tècniques Computacionals Avançades (OP) (6 crèdits ECTS)

Multiescala, Machine Learning i Mètodes QSAR Aplicats a Biomolècules (OP) (6 crèdits ECTS)

Mètodes Teòrics per a la Simulació de Materials (OP) (6 crèdits ECTS)

Projecte de Programació de Química Computacional (OP) (6 crèdits ECTS)

De la Teoria a la Implementació: Tutorials en Química Teòrica (OP) (6 crèdits ECTS)

Modelització d'Estructura Electrònica (OP) (6 Crèdits ECTS)

Modelització Multiescala de Sistemes Moleculars Complexos (OP) (6 crèdits ECTS)

Química de Superfícies i Interfases: Experimentació i Modelització (OP) (6 Crèdits ECTS)

Mòdul 4. Aspectes avançats i Modelització (12 crèdits ECTS)

Mètodes Avançats en Estructura Electrònica, Dinàmica i Modelització Molecular (OB) (12 crèdits ECTS)

Mòdul 5. Treball de Final de Màster (30 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (TFM) (30 crèdits ECTS)

Objectius

El Màster Interuniversitari en Química Teòrica i Modelització Computacional pretén atorgar a l'estudiant una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari orientada a promoure la iniciació en tasques investigadores que suplisca la demanda creixent de personal expert no solament del món de l'acadèmia, sinó també de la indústria. Exactament, ve dau per la necessitat de formar personal investigador capaç d'abordar tasques de R+D+i tals com: generació de nous fàrmacs, síntesis de nous materials o coneixement d'activitat enzimàtica. Per tant, el màster ofereix la possibilitat d'integrar-se en diverses i atrayentes àrees d'activitat social i industrial.

 

Competències genèriques i específiques

En el Màster Interuniversitari en Química Teòrica i Modelització Computacional es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències específiques avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Els estudiants són capaços de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic i científic dins d'una societat basada en el coneixement i en el respecte a: a) els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, b) els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i c) els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
CG02 - Els estudiants són capaços de resoldre problemes i prendre decisions de qualsevol índole sota el compromís amb la defensa i pràctica de les polítiques d'igualtat.
CG03 - Els estudiants són capaços de treballar en equip tant a nivell multidisciplinari com amb els seus propis parells respectant el principi d'igualtat d'home i dones.
CG04 - Els estudiants desenvolupen un pensament i raonament crític i saben comunicar-los de manera igualitària i no sexista tant en forma oral com a escrita, en la seua llengua pròpia i en una llengua estrangera.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT01 - El/l'estudiant és capaç d'adaptar-se a diferents entorns culturals demostrant que respon al canvi amb flexibilitat.
CT02 - El/l'estudiant és organitzat en el treball demostrant que sap gestionar el temps i els recursos que disposa.
CT03 - El/l'estudiant posseeix capacitat d'anàlisi i síntesi de tal forma que puga comprendre, interpretar i avaluar
la informació rellevant assumint amb responsabilitat el seu propi aprenentatge o, en el futur, la identificació d'eixides
professionals i jaciments d'ocupació.
CT04 - El/l'estudiant té capacitat de generar noves idees a partir de les seues pròpies decisions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Els estudiants demostren el seu coneixement i comprensió dels fets aplicant conceptes, principis i teories relacionades amb la Química Teòrica i Modelització Computacional.
CE02 - Àmplia i/o adquireix coneixement dels mètodes bàsics de la Química Quàntica i avalua críticament la seua aplicabilitat.
CE03 - Adquireix una visió global de les diferents aplicacions de la Química Teòrica i modelització en camps de la Química, Bioquímica, Ciències de Materials, Astrofísica i Catàlisi.
CE04 - Comprèn els fonaments teòrics i pràctics de tècniques computacionals amb les quals pot analitzar l'estructura electrònica, morfològica i estructural d'un compost i interpreta adequadament els resultats.
CE05 - Manejar les principals fonts d'informació científica relacionades amb la Química Teòrica i Modelització
Computacional, sent capaç de cercar informació rellevant en química en pàgines web de dades estructurals, de dades
experimentals químic físics, en bases de dades de càlculs moleculars, en base de dades bibliogràfiques científiques i en la lectura crítica de treballs científics.
CE06 - És capaç de realitzar una contribució a través d'una investigació original que amplie les fronteres del coneixement en simulació Química, desenvolupant un corpus substancial, que meresca, almenys en part, la publicació referenciada a nivell nacional.
CE09 - El/l'estudiant comprèn la base de la Mecànica Estadística formulada a partir de les col•lectivitats.
CE10 - Sap calcular funcions de partició i aplica estadística quàntiques i clàssica als sistemes ideals d'interès en Química.
CE11 - El/l'estudiant posseeix la base matemàtica necessària per al correcte tractament de la simetria en àtoms, molècules i sòlids, amb èmfasis en les possibles aplicacions.
CE12 - Està familiaritzat amb els postulats fonamentals de la Mecànica Quàntica necessaris per a un bon enteniment dels mètodes més comuns utilitzats en química quàntica.
CE13 - Els estudiants manegen les tècniques més usuals de programació en física i en química i està familiaritzat amb les eines de càlcul essencials en aquestes àrees.
CE14 - És capaç de desenvolupar programes eficients en Fortran amb la finalitat d'utilitzar aquestes eines en el seu treball quotidià.
CE15 - Entén els principis bàsics de les metodologies "ab initio" i Teoria dels Funcionals de la Densitat.
CE16 - El/l'estudiant és capaç de destriar entre els diferents mètodes existents i com seleccionar el més adequat per a cada problema.
CE17 - Els estudiants comprenen i manegen les eines matemàtiques requerides per al desenvolupament de la Química Teòrica en els seus aspectes fonamentals i les seues aplicacions.
CE18 - Coneix teories i mètodes de càlcul associats a processos cinètics i avalua críticament la seua aplicabilitat al càlcul de constants de velocitat.
CE19 - El/l'estudiant està familiaritzat amb les tècniques computacionals que, basades en la mecànica i dinàmica molecular, són la base del disseny de molècules d'interès en camps tals com a farmacologia, petroquímica, etc.
CE20 - Coneix i avalua críticament l'aplicabilitat dels mètodes avançats de la Química Quàntica als sistemes
cuasidegenerados, tals com, sistemes amb metalls de transició o estats excitats (la seua espectroscòpia i reactivitat).
CE21 - Coneix les teories i els mètodes de càlcul per a l'estudi de sòlids i superfícies; avaluació crítica de la seua aplicabilitat a problemes de catàlisis, magnetisme, conductivitat, etc.
CE22 - Coneix l'existència de tècniques computacionals avançades tals com: canalització d'instruccions i dades,
processadors superescalar i multiescalares, operacions en cadena, plataformes en paral•lel, etc.

Les competències específiques i el seu codi, associades al mòdul optatiu són les següents:

CE23. Els estudiants té coneixements tant a nivell d'usuari com d'administrador de sistema complexos de càlcul basats en UNIX/Linux. Això inclou les operacions quotidianes, seguretat, i també programació de Shell scripts per automatitzar tasques amb l'objectiu de mantenir un sistema de càlcul de complexitat mitjana operatiu amb alta disponibilitat.
CE24. Coneix els fonaments dels làsers i està familiaritzat amb la resolució de problemes depenents del temps i el tractament d'estats del continu.
CE25. Els estudiants adquireixen els coneixements pràctics necessaris per dur a terme estudis en sistemes bioquímics utilitzant simulacions computacionals.
CE26. Els estudiants saben relacionar observacions macroscòpiques dutes a terme dins del camp de la Cinètica Química amb les col·lisions individuals que tenen lloc a nivell molecular.
CE27. Els estudiants coneixen els fonaments dels mètodes utilitzats per al tractament d'estats excitats i són capaços de manejar els programes d'ús més freqüent per al tractament d'estats excitats.
CE28. Proporcionar la metodologia bàsica per al tractament de sistemes periòdics, cristalls i polímers.

Duració i calendari

Coordinació del màster

Vicent Moliner Ibáñez. Departament de Química Física i Analítica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Vocals: Josep Hilari Planelles Fuster, Vicent Sixte Safont Villarreal, Juan Manuel Andrés Bort
  • Estudiantat:  Joan Bellvís Milian
  • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Vicente Moliner Ibañez

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Vicent Moliner Ibáñez | Telèfon: 964 728 084 | moliner@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

El Treball de finalització de Màster estarà dirigit per un professor del departament de Química Física i Analítica pertanyent a algun dels grups de recerca següents: Química Teòrica i Computacional, Química Quàntica o Bioquímica Computacional.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

ACTIVITATS FORMATIVES

- Assistència a classes magistrals teòriques (ja siga en xarxa o presencial): Presentacions orals, recolzades amb material informàtic per a tot el grup en les quals es transmetran els continguts fonamentals, revisats i actualitzats, elaborats pel professorat.
- Estudi autònom individual o en grup.
- Realització d'exàmens escrits
- Tutories: treball personal sota la supervisió d'un tutor o tutora. S'analitza i discuteix amb el tutor les dades obtingudes.
- Classes pràctiques: pràctiques en aula d'informàtica o laboratoris. Les classes en sessions de dues hores com a mínim, inclouran una introducció teòrica breu en la qual el professor o professora exposarà els conceptes bàsics i aplicacions pràctiques.
- Elaboració d'una memòria sobre els resultats experimentals obtinguts durant les pràctiques: es valorarà especialment l'esperit crític sobre el treball realitzat així com la recerca bibliogràfica realitzada i el grau de coneixement adquirit sobre aquesta.
- Elaboració d'una memòria amb exercicis plantejats en classe.
- Exposició pública de treballs per part de l'estudiantat: individualment o en grup exposaran un treball relatiu a temes actuals relacionats amb l'assignatura. Els estudiants elaboraran un petit informe escrit i presentat/defensat en classe davant la professora o professor i la resta d'estudiants. Es valorarà especialment l'esperit crític.
- Preparació de seminaris o tutories.
- Assistència a seminari: en aquestes sessions cada estudiant obtindrà una visió pràctica i actualitzada de diverses tècniques mitjançant l'assistència a seminaris impartits per experts en l'àrea.
- Recerca bibliogràfica i anàlisi de treballs de recerca relacionats.
- Possibilitat d'una estada en una de les 32 universitats europees i de fora d'Europa, per a la realització de part del seu treball de final de màster. L'estada també es podrà realitzar en un dels centres de supercomputació associats així com en una de les empresases participades.
- Elaboració d'una memòria amb els resultats del treball de final de Màster i preparació de la presentació.

METODOLOGIES DOCENTS

- Lliçó magistral
- Docència en xarxa: S'utilitzarà les diferents eines que ofereix la plataforma moodle (http://www.uam.es/moodle). Publicació de continguts de l'assignatura, eines de treball en grup: fòrums de discussió i wiki, correu electrònic.
- Seminaris: En ells es discutiran els resultats obtinguts en els treballs i els dubtes sobre les metodologies emprades.
- Resolució d'exercicis pràctics (problemes numèrics, qüestiones tipus test, interpretació i processament de la informació, avaluació de publicacions científiques, etc.).
- Presentacions orals de temes prèviament preparats, incloent debat amb companys i professors.
- Tutories individuals o en grups reduïts.
- Orientació i supervisió en la preparació d'informes o memòries escrites.
- Seguiment del Treball de final de Màster.
- Participació activa en tasques que permeten el desenvolupament de destreses comunicatives.
- Classes en aula d'informàtica. La docència s'impartirà en un aula d'informàtica. Les classes, en sessions de dues hores, inclouran una introducció teòrica breu, en la qual el professor o professora exposarà els conceptes bàsics, i aplicacions pràctiques, i una part pràctica, en la qual l'estudiant aprendrà a través de la resolució de casos pràctics.

SISTEMES D'AVALUACIÓ

- Assistència i participació en les classes magistrals.
- Realització de controls (tests) al llarg del curs.
- Realització d'un informe crític de les pràctiques realitzades o d'exercicis relacionats amb l'assignatura.
- Discussió en tutories i/o seminaris sobre els exercicis, treballs o pràctiques realitzades en l'assignatura.
- Avaluació contínua de l'alumne/a mitjançant preguntes i qüestions orals durant el desenvolupament de les pràctiques
- Realització i defensa d'un informe sobre els casos pràctics plantejats per la professora o professor en classe.
- Realització d'un examen escrit al final del curs.
- Realització d'un examen de caràcter pràctic al final del curs.
- Realització i defensa pública i oral davant un tribunal avaluador de l'informe escrit sobre el treball de recerca original realitzat per l'estudiant.
- Examen parcial.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El Màster en Química Teòrica i Modelització Computacional dóna accés al doctorat homònim. Açò suposa una continuació de la formació dels estudiants en el camp de la Química Teòrica i la Modelització Computacional que permet l'obtenció del títol de Doctor.

Atès que el màster és inteuniversitari, amb la participació de 14 universitats espanyoles i 27 universitats europees, els estudiants tenen accés a nombrosos cursos, seminaris i workshops d'especialització impartits per especialistes mundials en les diferents especialitzacions del màster.

Eixides professionals

La Química Teòrica i la Modelització Computacional s'han convertit avui dia en eines obligatòries de les ciències experimentals. Açò ha portat al fet que hi haja una demanda creixent de personal expert format en aquests camps. Aquesta demanda no ve només del món de l'acadèmia, també comença a vindre de la indústria, on cada vegada més empreses veuen en la modelització a escala molecular una eina que permet avançar ràpidament en la síntesi de noves substàncies funcionals o nous materials, a més d'abaratir costos en l'obtenció dels mateixos i l'estudi de les seues propietats.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.