Treball final de màster

30/09/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Treball Fi de Màster té com a objectiu principal integrar les competències desenvolupades en les diferents assignatures del màster, de manera que la/l'estudiant puga fer una transferència dels coneixements i habilitats adquirits a un àmbit d'investigació professional en el context de la mediació i intervenció familiar.

La realització del TFM està orientat i dirigit per un director/a, especialista en la temàtica seleccionada, assignat/a a cadascun dels alumnes/as participants del màster, que guiarà, estructurarà i supervisarà el treball de la/l'estudiant.

Aquest procés es realitzarà a través de tutories concertades amb la finalitat de garantir la major personalització dels continguts del treball a les inquietuds, competències i desenvolupament de l'alumnat. Segons la mena de treball consensuat pel professor-estudiant es dissenyarà un procés i cronograma de tasques que faciliten tant la realització del treball com el seguiment i supervisió d'aquest. Els continguts de l'assignatura per tant són adaptats segons interessos de l'alumnat, el tipus de treball i l'àrea d'investigació o àmbit d'intervenció professional pel director del treball a través de tutories concertades.

L'oferta de temes d'investigació i el procés d'adjudicació de directors es realitza durant els primers 40 dies del curs. Director/a i alumne/a acordaren un cronograma de tutories per al seguiment del treball.

La realització del TFM consisteix bàsicament en l'elaboració autònoma i tutoritzada d'un text professional i/o científic (TFM) per part de l'alumne/a i la seua posterior defensa pública davant un tribunal d'experts en intervenció i mediació familiar.

L'avaluació es farà conforme a la Normativa dels treballs final de màster de la Universitat Jaume I, i el seu posterior desenvolupament per part de la comissió de titulació del màster, que l'alumnat té disponible en l'AV de l'assignatura. Per a l'avaluació es té en compte l'autoinforme raonat de l'alumne/a (10%), informe del supervisor/a (40%), informe del director/a del TFM sobre el procés de tutorització i sobre l'elaboració del text professional i/o científic (40%), i informe d'una comissió formada per tres professors del màster que valorarà la qualitat del text professional i/o científic presentat per l'alumne/a i la seua defensa pública (40%). Per a superar l'assignatura s'exigeix un 50% del total de la qualificació i almenys un 40% tant en la realització del text científic i/o professional com en la defensa pública.

L'alumne disposa de més informació en el Sistema d'Informació Acadèmica i en l'AV de l'assignatura.

Per a saber més, és possible consultar els següents documents:

Guia docent

Cronograma TFM

Temes de TFM

Informació proporcionada per: InfoCampus