Metodologia docent i sistemes d'avaluació

17/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Activitats d'ensenyament-aprenentatge 

Les competències del màster en el seu conjunt es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats formatives de diferent tipus que donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos: 

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). 
 • Ensenyament pràctic: Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis (resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals.
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics). Implica l'ús de tècniques com a tallers monogràfics, experts convidats, desplaçaments a entitats, etc. Aquests espais poden ser propis d'una sola assignatura o proposar-se de forma coordinada entre diverses matèries, en forma d'activitat integrada o interdisciplinària. 
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com a ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. 
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i dels resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. 
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar en les classes tant teòriques com a pràctiques o per a lliurar en forma d'informe escrit o una altra modalitat. 
 • Preparació de l'examen: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

La metodologia d'ensenyament és activa. Se cerca promoure la participació de l'alumnat de forma contínua, sistemàtica i variada, promovent tant aprenentatges guiats com a aprenentatges autònoms. La participació en una matèria es pot realitzar tant abans, com durant o després de la sessió de classe presencial. Participar en una matèria és tota activitat que comporte aprendre els continguts propis d'aquesta matèria. Però solament se sap que un alumne està actiu quan proporciona senyals observables que està realitzant una activitat educativa. La metodologia d'ensenyament orienta les activitats, els aprenentatges i els processos d'avaluació. 

L'encreuament entre les activitats formatives propostes i el moment en el qual tenen lloc proporciona el següent patró de participació de l'alumnat: 

 1. Realització d'activitats prèvies: Són obligatòries i estan preparades per a ajudar als alumnes a estar actius i així facilitar el seu aprenentatge. Aquestes activitats són importants en molts sentits: per a estar en millor condició de participar en classe, per a preparar-se per a la classe i poder entendre millor la presentació del professor, per a obtenir un coneixement que no serà tractat de forma explícita en classe, per a poder fer algun dels exercicis que es proposaran en classe, per a poder realitzar activitats de síntesis, anàlisis i reflexió que requereixen un temps i que no és possible utilitzar en classe,… Tenen data i hora límit de lliurament (l'hora en la qual s'entra en classe). 
 2. Sessions presencials de classe: fent els exercicis, participant, sol·licitant aclariments, aportant les seues experiències i coneixements, preparant-se per a entendre i aportar, ajudant a un company.... 
 3. Realització supervisada de la Tasca: Abans i després de les classes, amb la participació activa en les tutories, en les consultes sobre la tasca, en la reflexió sobre els suggeriments que se li fan arribar per part del professorat en relació a la seua TASCA,... 

Proves d'avaluació 
Totes les matèries que s'imparteixen en el Màster, a excepció de les Pràctiques externes, de la Iniciació a la investigació i del Treball de Final de Màster que tenen una organització pròpia, segueixen un mateix esquema d'avaluació: 

 • La part més important de l'avaluació és l'avaluació contínua i formativa. Aquesta avaluació suposa el 80% del total i es duu a terme en cada matèria combinant diverses de les proves d'avaluació que es comenten més a baix, i comprèn l'avaluació de les activitats prèvies que l'alumne realitza abans de començar la classe, de les quals realitza durant la classe i de la realització d'una o diverses activitats, que coneixem com a TASQUES que l'alumne realitza com a treball personal amb la tutorització del professorat. Els alumnes tenen dret al fet que el professorat els faça almenys una revisió completa, escrita o oral, del treball realitzat per l'alumne, per a poder modificar els seus informes o memòries d'acord amb les indicacions del professor abans que la qualificació final. Els temps de lliurament de treballs i de correcció, revisió i difusió de les qualificacions en cada assignatura estan establits des del principi de curs. 
 • El 20% restant s'avalua mitjançant una prova escrita.

Les proves d'avaluació contínua de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster es distribueixen en tres moments durant cadascuna de les matèries: 

 1. Realització d'activitats prèvies a les classes presencials: 
 2. Participació en classe. 
 3. Elaboració tutoritzada de tasques complexes. 

Aquestes proves d'avaluació adquireixen diferents formats: 

A) Activitats prèvies 

 • Síntesi de Textos professionals i/o científics. Consisteix a realitzar un resum, identificar les idees principals o fer valoracions sobre un text escrit. 
 • Resolució d'exercicis i problemes. Consisteix en activitats relativament breus com contestar preguntes sobre un text, cas o problema, cercar exemples sobre una determinada realitat o concepte, contestar qüestionaris, fer un inventari de qüestions que no s'entenen, cercar lectures complementàries, anàlisis de taules de dades, preparar la participació en classe, visionat de vídeos, etc.. 

B) Participació en classe 

 • Resolució de Casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. 
 • Resolució d'exercicis i problemes. Els alumnes contestaren oral o per escrit a petites activitats plantejades pel professor. El procediment d'elaboració pot ser individual, per parelles o en petits grups. 
 • Participació en debats. A propòsit d'un debat programat pel professor, o d'una qüestió que sorgeix en classe per iniciativa del professor o de l'alumne. 
 • Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. 
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. El professor o un alumne modela conductes que són observades pels altres alumnes i a continuació els alumnes individual o en petit grup practiquen aquestes conductes. 

c) Realització de tasques complexes 

 • Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. 
 • Projectes. Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris. 
 • Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. 
 • Entrevistes de tutorització. Consisteixen en sessions entre el professor i un alumne (o equip d'alumnes) en la qual l'alumne informa sobre l'evolució del seu treball, exposa les dificultats i els reptes i el professor tracta d'ajudar-li al fet que aconseguisca les seues metes. 

A més de les quals proves d'avaluació que acabem de comentar, tant en les Pràctiques externes com en Iniciació a la investigació i en Treball de Final de Màster, per la seua especial consideració, es realitzen proves específiques d'avaluació: 

1. Avaluació de les pràctiques externes. L'avaluació es realitzarà de forma conjunta pels tutors de la Universitat, els supervisors dels Centres i els alumnes, d'acord als següents criteris: 

 • Informe-entrevista del supervisor. Es realitzaran entrevistes de seguiment entre el supervisor i el tutor de pràctiques. A més el supervisor emplenarà un qüestionari d'avaluació. 
 • Informe-entrevista del tutor (consulta tutories, seguiment). El tutor realitzarà un seguiment periòdic de l'alumne en diferents escenaris. També emplenarà un qüestionari d'avaluació. 
 • Autoinforme de l'alumne. A més de les reunions de seguiment amb supervisor i amb tutor, l'alumne emplenarà un qüestionari d'autoavaluació. 
 • Valoració de la carpeta d'aprenentatge o portafoli de l'alumne: El portafoli de l'alumne inclourà els següents apartats: Breu introducció teòrica, dades del centre, funcions del professional, material de treball, instruments d'avaluació i intervenció, diari de camp, desenvolupament d'evidències - observació d'una reunió entre professionals, observació d'una entrevista del professional amb una família, síntesi de textos especialitzats, realització d'un inventari dels recursos professionals, institucionals i privats-comentari crític i conclusions, referències bibliogràfiques. 

2. Avaluació de la Iniciació a la Investigació. Es tindrà en compte: 

 • Revisió bibliogràfica i síntesi de textos 
 • Projecte d'investigació. L'alumne realitzarà un projecte d'investigació que inclourà la fonamentació teòrica sobre un tema o qüestió i la proposta de la metodologia d'investigació. 
 • Assistència a un congrés 
 • Informe del director sobre les competències adquirides per l'estudiant en el desenvolupament del seu treball de recerca, així com altres tasques com a revisions bibliogràfiques, participació en jornades o seminaris, etc. 
 • Informe d'un expert nomenat a aquest efecte per la comissió de titulació. 

3. Avaluació del Treball Final de Màster: Elaboració autònoma i tutoritzada d'un text professional i/o científic (TFM). L'avaluació es farà conforme a la Normativa dels treballs final de màster de la Universitat Jaume I, i el seu posterior desenvolupament per part de la comissió de titulació:

 • Informe del tutor del TFM (sobre el procés de tutorització i sobre l'elaboració del text professional i/o científic) 
 • Autoinforme raonat de l'alumne
 • Defensa pública davant una comissió de professors del màster (valorant la qualitat del text professional i/o científic presentat i la seva defensa pública) 

Processos d'Avaluació del Màster:

 • Avaluació de la Docència. L'alumnat del Màster col·laborarà en l'avaluació de la docència mitjançant l'emplenament d'enquestes anònimes a través de la plataforma virtual habilitada en la pàgina web de la Universitat Jaume I. A l'inici del curs, s'estableixen les dates d'obertura i tancament de l'avaluació: s'obrin una vegada finalitzada l'avaluació continua de l'assignatura i es manté oberta durant una setmana. D'acord amb la normativa de la Universitat Jaume I l'alumnat avalua la docència de tots els professors que han impartit 1 o més crèdits en una assignatura. En l'Aula Virtual de cada assignatura es facilita un enllaç a la plataforma d'avaluació de la docència i com a recordatori s'envia un correu electrònic als/as alumnes/as. Aquest sistema d'avaluació de la docència serà substituït pel programa DOCENTIA que ja s'aplica en els graus de la Universitat Jaume I. 
 • Sessions d'avaluació. L'adreça del màster organitza dues reunions anuals, obertes a tot el professorat i l'alumnat del màster, per a valorar el funcionament del màster. Aquesta avaluació complementa les realitzades en els òrgans de gestió del Màster, en el procés d'avaluació de la docència, els resultats dels alumnes i altres indicadors. 
 • Procés de seguiment i acreditació del Màster. El Màster com a màster oficial està subjecte als seguiments i avaluacions de la pròpia universitat, de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). 
Informació proporcionada per: InfoCampus