Sistema de Justícia Penal

02/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El sistema de justícia penal constitueix el camp en el qual es ventila la resolució dels conflictes generats per la criminalitat, tant a nivell nacional com a internacional. Comprèn un conjunt d'institucions conduïdes per professionals formats en diferents disciplines científiques que no han trobat oferta formativa integral en el tradicional mapa de titulacions oficials.

El present màster encarna una aposta decidida per la formació integral de futurs professionals i investigadors en l'àmbit del sistema de justícia penal. Pretén la formació transdisciplinar en totes les disciplines integrants que integren les ciències penals. Es tracta de l'únic màster existent en l'àmbit geogràfic espanyol en què s'aborda l'anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques quant aquelles de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. Justament el propi títol del màster, “sistema de justícia penal”, ha estat pres de referents internacionals consolidats –com els homòlegs estudis de postgrau de la Universitat de Massachussets o de la Universitat de Leicester- que el qualificatiu “criminal justice system” s'empra per referir l'abordatge interdisciplinari dels aspectes concernits per aquesta activitat.

Amb la finalitat d'aconseguir dita objectiva juristes i criminòlegs de quatre diferents universitats espanyoles, coordinats des de la Universitat de Lleida, han conjuminat esforços per possibilitar aquesta oferta docent. Així, al costat de la Universitat de Lleida, imparteixen aquest títol integrants de la Universitat Rovira i Virgili, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat d'Alacant.

El màster en Sistema de Justícia Penal segueix una metodologia docent semipresencial. Cadascun dels dos semestres s'inicia amb un bloc de docència presencial, que té una durada de dues setmanes en el cas del mòdul troncal (primer semestre) i una durada de quatre jornades en el mòdul optatiu (segon semestre). A aquestes jornades segueix la realització d'activitats on line setmanals per a cadascun dels mòduls.

Aquest màster, en què participen professors especialment qualificats de diverses universitats afronta l'estudi multidisciplinari del sistema de Justícia Penal, permetent l'adquisició de coneixements científics en diversos camps relacionats amb la matèria (Dret penal i processal penal, criminologia, victimologia, etc.).

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Criteris d'accés:

 • Titulació de grau en Dret o Criminologia.
 • Titulació en altres graus integrants de la branca de les ciències socials –com a Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques- relacionats, encara que tangencialment, amb l'estudi del sistema de justícia penal.
 • Activitat professional relacionada amb el sistema de justícia penal, en l'àmbit de les professions jurídiques o personal tècnic penitenciari, judicial, policial o d'equips o centres de menors o d'execució.
 • Currículum acadèmic previ.

Amb la finalitat de garantir un nivell bàsic de coneixements en matèries troncals integrants del mòdul I, per a aquells graduats que no ho siguen en Dret o Criminologia s'efectuarà una prova d'accés. Amb açò es pretén garantir l'existència d'un nivell mínim en matèries bàsiques del màster en l'estudi del qual s'abundarà, ja siga perquè aquest nivell s'ha demostrat haver aconseguit mitjançant el grau d'accés –graus en Dret i Criminologia- ja es demostre superant una prova de nivell quan aqueixos coneixements mínims no constitueixen contingut essencial d'altres possibles graus de procedència –Psicologia, Sociologia o Ciències Polítiques, entre uns altres-.

L'òrgan encarregat de la valoració dels mèrits és la comissió d'estudis del Màster.

- Matrícula en el Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

17 places

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials per al curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El màster en sistema de justícia penal s´estructura en tres mòduls: un mòdul obligatori (38 crèdits), un mòdul optatiu (12 crèdits) i el mòdul relatiu al treball de final de màster (treball de recerca, 10 crèdits).

La durada prevista del màster és d´un curs acadèmic, de manera que en el primer semestre s´acometa la realització del mòdul obligatori (38 crèdits) i en el segon semestre es curse tant el mòdul optatiu (12 crèdits) com el mòdul relatiu al treball de final de màster, de manera que s´obtinguen els 12 crèdits corresponents a les assignatures optatives i els 10 corresponents al treball final de màster.

Quant al mòdul obligatori aquest persegueix aprofundir en la formació de partida dels diferents graus d´accés al màster en matèries fonamentals integrants del sistema de justícia penal.

Una vegada superat el mòdul obligatori, els estudiants poden cursar tant el mòdul optatiu com el mòdul relatiu a la realització d´un treball de final de màster, en el segon semestre del curs acadèmic.

Respecte al mòdul optatiu aquest persegueix facilitar als estudiants eines per a l´estudi de sectors específics i transversals relatius a diferents disciplines de les integrants del mòdul bàsic que poden resultar d´interès per a complementar la seua formació.

1r Curs (60 crèdits) - Primer semestre - Mòdul Obligatori

 • 13300 – Dogmàtica penal i política criminal (7 ECTS)
 • 13301 – Delictes contra béns jurídics individuals i col·lectius (6 ECTS)
 • 13302 – Processos judicials penals (9 ECTS)
 • 13303 – Teories criminològiques (10 ECTS)
 • 13304 – Victimologia (6 ECTS)

1r Curs (60 crèdits) - Segon semestre - Mòdul Optatiu i Treball Final de Màster

 • 13305 – Nou dret penal de l´empresa (6 ECTS)
 • 13306 – La violència de gènere: tractament jurídic (6 ECTS)
 • 13307 – Sistema de sancions penals (6 ECTS)
 • 13308 – Nous reptes i tendències de la criminologia i la política criminal (6 ECTS)
 • 13309 – Treball de recerca (10 ECTS)

 

Objectius

Atorgar formació especialitzada i integral als graduats i graduades en Dret, Criminologia, Psicologia, Sociologia, Ciències Polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat en les diferents disciplines configuradores del sistema de justícia penal (dret penal substantiu, procés penal, criminologia i victimologia). Pretén abordar, de manera global, l´estudi en profunditat de totes aquelles matèries que incideixen en la configuració del sistema de justícia penal i expliquen el seu actual funcionament, efectuant un estudi transversal al parcialment iniciat amb alguns estudis de grau –bàsicament Dret i Criminologia– en l´abordatge d´aquestes matèries.

Ja que es tracta d´un màster acadèmic, però també d´un màster orientat a la investigació, al costat de l´aprofundiment en l´estudi de matèries com el dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia –bàsicament teories de la criminalitat i la victimologia–, es pretén formar als estudiants també des del vessant de la metodologia de la investigació. Així, la finalitat és també dotar-los d´aquells coneixements i habilitats metodològics que més enllà de permetre´ls la realització d´un primer treball de recerca en el propi màster, els introduïsquen en el acometiment de la realització d´una tesi doctoral.

En definitiva, amb el present màster es pretén que el graduat conega en profunditat tant les disciplines que incideixen en el sistema de justícia penal, quant la metodologia d'investigació pròpia de cadascuna d'aquestes. Pretén ser un màster híbrid, jurídic –penal substantiu i processal penal- i criminològic en el qual s'aborde conjuntament l'estudi de disciplines integrants de l'arbre de les ciències penals que no s'analitzen en profunditat de manera conjunta ni en el grau de Dret, d'una part, ni en el grau de Criminologia, d'una altra. Amb açò, l'objectiu fonamental consisteix a complementar la formació de qualitat d'estudiants que provenen tant de graus bàsicament dissenyats des d'una perspectiva criminològica quant delineats atenent a un perfil preferentment jurídic, amb la finalitat fonamental de capacitar-los tant per a accedir al mercat de treball quant per a escometre una tasca investigadora de major importància en qualsevol de les disciplines que integren el màster.

Ja que es detecta en la configuració dels actuals plans d'estudis dels graus de Dret i Criminologia, bàsicament, un dèficit en l'estudi de disciplines més empíriques en els primers, i un dèficit en l'estudi de disciplines jurídic-penals en els segons, amb el disseny del present màster es pretén esmenar aquest dèficit i aprofundir en els coneixements tant jurídics quant criminològics facilitats als estudiants segons la seua procedència.

 

 

Competències genèriques i específiques

Competències Generals

 1. Correcció en l'expressió oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 2. Domini d'una llengua estrangera.
 3. Domini de les TIC.
 4. Aptitud per a aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (multidisciplinaris) dins de la seua àrea d'estudi.
 5. Capacitat per a integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 6. Capacitat per a comunicar les pròpies conclusions - i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 7. Posseir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant de manera autodirigit o autònom.
 8. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
 9. Capacitat de treball en equip.
 10. Capacitat de gestió adequada de la informació.

Competències específiques (CE)

 1. Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal.
 2. Coneixement de les diferents perspectives d'abordatge del comportament antisocial.
 3. Coneixement de la diferència entre comportament antisocial i amb rellevància jurídic-penal.
 4. Aprehensió dels elements del concepte penal de delicte.
 5. Partió de grans grups delicitius.
 6. Coneixement del sistema de sancions penals.
 7. Comprensió dels fonaments del sistema punitiu.
 8. Diferenciació entre la resolució pacífica i adversarial de conflictes.
 9. Comprensió de l'estructura del procés penal.
 10. Coneixement de mecanismes tendents a la desvictimatzació.
 11. Comprensió de factors incidents en el procés de victimatzació.
 12. Coneixement de les teories de la criminalitat.
 13. Destresa en l'ús de mètodes de recerca criminològic-empírics.
 14. Destresa en l'ús de metodologia de recerca jurídica.
 15. Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.
 16. Capacitat per a assessorar sobre les possibles respostes a un problema jurídic-penal.
 17. Coneixement dels factors que incideixen en el disseny de les polítiques criminals.
 18. Coneixement de les especificitats pròpies de la criminalitat d'empresa.
 19. Coneixement del tractament jurídic de la violència de gènere.

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (novembre / setembre)

ASSIGNATURES TRONCALS (Primer semestre) (Dates pendents d'acualització)

Sessions de docència presencial:  novembre 

ASSIGNATURES OPTATIVES (Segon semestre)

Sessions de docència presencial: març

Horaris

La presencialitat del màster es divideix en dos períodes anuals:

1º) Mòdul Obligatori: Durant el mes de novembre i al llarg de dues setmanes amb horari intensiu de 9-20h tots els dies de dilluns a divendres.

2º) Mòdul Optatiu: Depenent del calendari acadèmic de la Universitat en què es desenvolupen les sessions presencials (Universitat Jaume I) durant dues setmanes es desenvolupa la docència de les 4 assignatures optatives, si bé l'estudiant han de triar únicament 2 de les 4 ofertes.

L'horari és el mateix que en les obligatòries, però en haver de cursar únicament dues assignatures s'exigeix la presència de 4 dies (9-20h). Normalment aquestes sessions tenen lloc en el mes de març (o principi d'abril).

És possible cursar el Màster a temps parcial: En aquest cas els estudiants que matriculin parcialment el màster han de cursar un mínim de 20 crèdits. Els referits crèdits han de correspondre a assignatures del mòdul obligatori.

Horari curs 2022-2023

Coordinació del màster

Dra. Ana Beltrán Montoliu. Departament de Dret Públic. UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:

Catalina Vidales Rodríguez (UJI), Marc Salat (Universitat de Lleida), Mar Carrasco Andrino (Universitat d'Alacant), Nuria Torres (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Ana Beltrán Montoliu | Telèfon: 964 72 86 89 | beltrana@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques.

Coordinació del treball final de màster

El Treball de Final de Màster es coordina per la Universitat de Lleida, exercint com a tutors dels treballs tots els professors que imparteixen docència en el Màster.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Eixides professionals

El màster forma especialistes en sistema de justícia penal, per la qual cosa proporciona eines per a escometre professions relacionades amb els següents àmbits:

 • El procés penal (entre unes altres, jutges, fiscals, lletrats o psicòlegs forenses)
 • La justícia restauradora i la mediació penal
 • Serveis i organitzacions d´atenció a la víctima
 • Execució de sancions penals (com a juristes criminòlegs en centres penitenciaris)
 • Investigadors en disciplines científiques relacionades amb sistema de justícia penal

El màster permet la iniciació en la investigació, permetent la integració en els programes de doctorat relatius al sistema de justícia penal, oferits per les sis universitats que ofereixen el títol.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.