Competències genèriques i específiques

11/05/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Competències bàsiques

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Tenir capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Competències genèriques

 • Comprendre i raonar críticament les teories sobre el sistema sexe – gènere
 • Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
 • Ser capaç d'identificar i corregir situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe
 • Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
 • Aplicar la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat
 • Concebre serveis i recursos per a fer efectiva la igualtat de dones i homes i prevenir la violència de gènere
 • Ser capaç de formular raonaments teòrics i pràctics per a transmetre valors igualitaris a dones i homes

Competències específiques

 • Analitzar la realitat social amb perspectiva de gènere
 • Identificar els models d'anàlisis de la crítica feminista
 • Utilitzar adequadament bibliografia nacional i estrangera sobre gènere, igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Saber comunicar principis i pràctiques no sexistes
 • Valorar la contribució de les dones a la humanitat
 • Emprar tècniques i instruments d'aprenentatge permanent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violència de gènere
 • Ser capaç d'assessorar sobre igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Justificar criteris que facen efectiu el principi d'igualtat de dones i homes i que previnguen la violència de gènere
Informació proporcionada per: InfoCampus