Assignatura de pràctiques externes

28/11/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectiu

L’assignatura SRM041. Pràctiques professionals del Màster Universitari inclou una estada en pràctiques en una entitat cooperadora dirigida al fet que l’estudiantat puga aplicar les competències adquirides amb el seu aprenentatge, especialment les corresponents a l’itinerari professional cursat.


Descripció

Les pràctiques acadèmiques externes curriculars constitueixen una assignatura obligatòria en l’orientació professional del Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’àmbit públic i privat, denominada SRM041. Pràctiques Professionals.

Durant l’estada en pràctiques, l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral directament vinculada amb el seu futur professional. Els seus objectius principals són desenvolupar les competències adquirides (saber, fer, saber ser, saber estar) i començar la seua transició al mercat de treball. 

L’alumnat té una doble tutoria al llarg de la seua estada en pràctiques: per docents de la universitat (tutorització) i per professionals de l’entitat cooperadora en què s’incorpora (supervisió). La càrrega acadèmica de l’assignatura és de 6 *ECTS (150 hores), de les quals 120 hores han de dedicar-se a realitzar l’estada en l’ens cooperador.

Com la duració de l’estada en pràctiques en l’entitat cooperadora ha de ser de 120 hores, s’ha estimat el seu temps mitjà de realització aproximadament en 5 setmanes –si les hores invertides són 5 hores al dia durant els 5 dies de la setmana–. La resta de càrrega acadèmica (30 hores) ha de dedicar-se a elaborar el projecte formatiu juntament amb la tutorització i la supervisió de l’estada pràctiques, confeccionar el Diari o Quadern de notes, mantindre almenys una tutoria de seguiment i redactar la Memòria o Informe de l’estada en pràctiques.

El calendari per a la seua realització serà acordat entre cada estudiant, la supervisió de l’entitat cooperadora on es realitzen les pràctiques i la tutorització del Màster.

Ací pots accedir a tota la documentació necessària (normativa, sol·licituds models, etc.).

Les pràctiques externes es poden realitzar a Espanya o a l’estranger. En el segon cas, l’UJI ofereix diversos programes de mobilitat. Pot trobar més informació sobre mobilitat en pràctiques en: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/. 

Consulteu la Guia Docent de l'assignatura

Les entitats cooperadores i receptores d'alumnat en pràctiques

En general, els tipus d’entitats en les quals l’estudiantat del *MU en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat pot realitzar la seua estada en pràctiques són els següents:

 • Agents d’igualtat de la Xarxa Valenciana d’Igualtat. 
 • Assessories i consultories de recursos humans.
 • Centres d’educació primària.
 • Col·legis professionals.
 • Consultories de gènere.
 • Entitats sense ànim de lucre de dones o que treballen a en favor de les dones.
 • Equips d’intervenció policials, judicials, sanitaris i socials amb dones víctimes de violència de gènere.
 • Equips investigadors en estudis de les dones, feministes i de gènere.
 • Instituts d’Ensenyament Secundari
 • Forces i cossos de seguretat de l’Estat i policia local.
 •  Mitjans de comunicació públics i privats.
 • Observatoris d’igualtat
 • Organitzacions sindicals i empresarials
 • Departaments de recursos humans d’empreses.
 • Departaments de responsabilitat social corporativa d’empreses.
 • Serveis socials.
 • Unitats d’igualtat d’organismes públics d’igualtat d’àmbit autonòmic, provincial i local.

Els llistats de les entitats cooperadores de les edicions anteriors poden consultar-se en:

Entitats cooperadores 2021-22

Entitats cooperadores 2020-21

Entitats cooperadores 2019-20

Període de matriculació

La matriculació en l’assignatura de Pràctiques Professionals pot realitzar-se en el primer semestre, al mateix temps que la resta d’assignatures de l’orientació professional.

L’estudiantat matriculat també pot optar per l’ampliació de la matrícula, en el termini que s’establisca (modificació de matrícula), sempre que no tinga rebuts pendents de pagament (vegeu Normativa).

La matriculació és necessària fins i tot en el cas de sol·licitar l’exempció de l’estada en pràctiques.

L’acta de l’assignatura de Pràctiques Professionals és única, de manera que estarà oberta al llarg de tot el curs acadèmic. A l’efecte de l’expedient acadèmic, la convocatòria que constarà serà la primera ordinària, independentment del moment de realització de les pràctiques professionals.


Requisits

Després de superar 30 crèdits ECTS obligatoris, comuns o d’orientació, poden realitzar-se les pràctiques professionals en un ens cooperador de pràctiques de la Universitat Jaume I de Castelló.

Lloc de realització de l'estada en pràctiques

1)            Oferta pública d’estudiantat en pràctiques pels ens cooperadors

La Universitat Jaume I de Castelló oferirà a l’alumnat matriculat en l’assignatura de Pràctiques Professionals un llistat dels ens cooperadors (entitats públiques i privades) que hagen realitzat ofertes públiques de places d’estada en pràctiques a l’estudiantat del màster durant el curs acadèmic. S’ha de tindre en compte que la majoria d’ens cooperadors amb els quals s’ha celebrat conveni de cooperació en pràctiques estan situats a la província de Castelló.

La informació sobre les sol·licituds d’estudiantat serà oferida a través de la plataforma IGLU de la Universitat Jaume I. Per a entrar en la plataforma cal emprar l’usuari i contrasenya que consta en el document de matriculació de cada estudianta o estudiant i que s’empra per a accedir a l’Aula Virtual del màster.

L’estudiantat seleccionarà les seues preferències i la coordinació de pràctiques del màster assignarà les ofertes tenint en compte l’expedient acadèmic de cada estudianta o estudiant i, si existeixen ofertes suficients, la seua ubicació geogràfica.

2)            Oferta nominativa d’estudiantat en pràctiques pels ens cooperadors

L’estudiantat també pot realitzar una proposta d’entitat on realitzar la seua estada en pràctiques, que es trobe més pròxima al seu lloc de residència o que s’adeqüe en major mesura als seus interessos professionals. Amb aquesta alternativa és l’entitat cooperadora en pràctiques la que realitza una oferta a nom de l’estudianta o estudiant, dirigida exclusivament a un persona.

Per a rebre una oferta nominativa d’una entitat cooperadora en pràctiques, la coordinació del màster recomana a l’estudiantat posar-se en contacte des del mes de novembre amb entitats públiques o privades incloses en la tipologia d’entitats enumerades i que estiguen relacionades directament amb l’orientació professional triada, amb la finalitat de conèixer la seua disponibilitat per a acceptar estudiantat en pràctiques.

Si l’entitat accepta l’expressió d’interès de l’estudianta o estudiant, correspon a l’entitat, amb la col·laboració de l’estudianta o estudiant i la coordinació de l’assignatura, tramitar l’oferta nominativa d’estada en pràctiques en línia a través de la intranet de la Universitat Jaume I (IGLU). L’ens cooperador en pràctiques ha de sol·licitar el nom usuari i contrasenya per a accedir a la intranet d’ofertes nominatives en aquest enllaç: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/docs-pe/entitats/sol-claus.pdf. Després de la recepció de l’usuari i la contrasenya, l’ens cooperador ha d’emplenar totes les dades requerides en el formulari per a realitzar l’oferta nominativa, entre els quals s’inclouen el nom de l’estudianta o estudiant i el seu DNI. Les dades requerides poden consultar-se ací: http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/info-estudiantat/proposarentitat/

La coordinació de pràctiques del màster rebrà un avís automatitzat per a autoritzar la celebració del conveni amb l’entitat cooperadora sol·licitant.

Una vegada completada i enviada la sol·licitud d’oferta nominativa, l’oferta d’estada en pràctiques de l’ens cooperador estarà associada al nom de l’estudianta o estudiant de la sol·licitud.

Projecte formatiu electrònic

L’estudiantat coneixerà l’assignació d’una plaça d’estada en pràctiques d’especialització a través de l’IGLU i mitjançant la recepció d’un correu electrònic.

Després de conèixer l’assignació de l’entitat cooperadora, ha de posar-se en contacte amb la o el docent responsable de la seua tutorització. Abans d’iniciar la seua estada en pràctiques ha d’elaborar, juntament amb les persones responsables de la tutorització i la supervisió, el projecte formatiu electrònic. El contingut del projecte formatiu electrònic pot consultar-se ací.

En el projecte formatiu electrònic només han de concretar-se les tasques que realitzarà l’estudianta o estudiant, el període de temps acordat amb la supervisió en l’ens cooperador, l’horari de dedicació a l’estada en pràctiques, l’adreça postal del centre on es realitzaran i, en el seu cas, la previsió d’una bossa o ajuda per a l’estudianta o estudiant durant l’estada i la possibilitat d’intervindre amb menors d’edat. La redacció de les tasques pot prendre com a referència les incloses en la Guia sobre les pràctiques professionals.

És molt important consignar correctament l’adreça electrònica de la supervisió de les pràctiques.

Una vegada la tutorització de la universitat haja emplenat el projecte formatiu electrònic, s’iniciarà el procediment per a la seua signatura electrònica, de tal forma que, primer l’estudianta o estudiant i després qui la o el supervisa en l’entitat cooperadora, rebran un missatge electrònic perquè el signe electrònicament. L’última signatura serà de la tutorització en la universitat.

Al llarg de la realització de l’estada en pràctiques l’estudianta o estudiant haurà de realitzar les tutories que haja acordat amb la persona responsable de la tutorització, per tal d’informar sobre el desenvolupament de la seua estada mitjançant el diari o quadern de notes i de qualsevol incidència que puga afectar el seu normal transcurs.

Les responsabilitats que corresponen a l’estudiantat, la tutorització i la supervisió durant la realització de l’estada en pràctiques poden consultar-se en la Guia sobre les pràctiques professionals disponible a l’Aula Virtual de l’assignatura.

 

Diari/quadern de notes

Durant la realització de les pràctiques professionals l’estudiantat ha d’elaborar un diari o quadern de notes. Es tracta d’un document on es registra regularment i de forma estructurada informació descriptiva, formal i informal, sobre les tasques, els objectius, els recursos emprats, les retroaccions de la supervisió, les limitacions competencials detectades, els resultats que s’hi han extret…, així com sobre les preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis o explicacions realitzades durant l’estada. El diari o quadern de notes es realitza a través d’una tasca a l’Aula Virtual de l’assignatura; el seu contingut constitueix informació privada i confidencial entre l’estudiantat i la tutorització. Cada entrada ha de completar els apartats descrits en la tasques a l’Aula Virtual de l’assignatura. Els comentaris de la tutorització s’adjunten en la pàgina de cada entrada del diari i també es notifica personalment la seua introducció a cada estudianta o estudiant per correu electrònic.

Avaluació

L’assignatura de Pràctiques Professionals compta amb tres proves d’avaluació: el diari o quadern de notes, l’informe o memòria de pràctiques i l’entrevista de tutorització.

Els criteris d’avaluació de les tres proves estan descrits en la guia docent de l’assignatura i a l’Aula Virtual de l’assignatura. S’ha de tindre en compte que la qualificació de l’informe o memòria de pràctiques està composta per la suma de les qualificacions assignades per la tutorització i la supervisió.


Exempció, convalidació i reconeixement de les pràctiques d'especialització

La comissió acadèmica del màster pot reconèixer que una estudianta o estudiant té exempció per a realitzar l’estada en pràctiques quan acredite un mínim de sis mesos d’experiència professional en un lloc de treball relacionat directament amb l’orientació professional cursada i presente una memòria explicativa dels motius per a reconèixer l’exempció.

L’exempció ha de sol·licitar-se en el termini establit en el calendari emprant el model de sol·licitud genèrica disponible en el Registre Electrònic de la Universitat Jaume I de Castelló. La sol·licitud ha de dirigir-se a la coordinació de pràctiques del màster universitari en Igualtat i Gènere en l’UJI a través del Registre Electrònic de la Universitat Jaume I de Castelló, i s’ha de presentar juntament amb una memòria explicativa dels motius que justifiquen l’exempció i la documentació acreditativa de l’experiència professional exigida.

La sol·licitud serà resolta per la Comissió Acadèmica del màster i la seua resolució es comunicarà una vegada superats 30 ECTS obligatoris, comuns o d’especialitat. En un altre cas, la resolució de la sol·licitud d’exempció de l’Estada en Pràctiques tindrà els seus efectes condicionats a la superació de 30 ECTS obligatoris, comuns o d’orientació.

Les assignatures de Pràctiques Professionals i de Treball de Final de Màster no poden ser objecte de convalidació o reconeixement.

Informació proporcionada per: InfoCampus