Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat

02/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’aplicació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i el seu desenvolupament normatiu, ha fet créixer un terreny professional en el qual les entitats públiques i privades han de comptar amb personal altament qualificat per a elaborar, executar, avaluar i comunicar accions d’igualtat. 

Aquest màster universitari a distància ofereix un programa complet elaborat per equips docents i investigadors especialitzats procedents de la Universitat Jaume I, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i de més d’una quinzena d’altres universitats i organitzacions. També compta amb el suport tècnic de la Fundació Isonomia. 

És un títol oficial de postgrau aprovat pel Consell d’Universitats amb validesa en tot el territori espanyol. Compta amb l’informe favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.

Igualment, ha merescut, el 2013 i 2019, l’informe favorable de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva per a la seua reacreditació com a títol oficial. 

Aquest màster és interuniversitari juntament amb la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
 

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Criteris de selecció

Per a accedir al màster han de complir-se els requisits d’accés obligatoris que estableix l’UJI.

Quan les persones preinscrites superen el nombre de places disponibles en el màster (45 places), la Comissió de Titulació aplicarà els criteris de valoració següents en la selecció de l’alumnat.

Criteris de valoració

MOLT IMPORTANT: Únicament seran tinguts en compte aquells mèrits que s’acrediten documentalment en la fase de preinscripció.

 • Expedient acadèmic (≤ 3 punts)
 • Experiència laboral en igualtat i gènere (≤ 3 punts)
 • Coneixements d’informàtica (≤ 1 punt)
 • Idiomes (≤ 1 punt)
 • Altres mèrits preferents (≤ 2 punts)

Si es considera necessari, a causa de l’existència d’un empat o de puntuacions pràcticament idèntiques, podrà realitzar-se una entrevista personal (en el seu cas, a través d’una videoconferència) la valoració de la qual serà d’1 punt.

Segons normativa UJI i interna del màster, en el procés de baremació es tindran en compte les situacions següents:

 • Persones amb diversitat funcional: la Universitat Jaume I ha de reservar almenys un 5 % de les places en el procés de preinscripció per a l’estudiantat que tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, així com per a estudiantat amb necessitats de suport educatiu permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que en els estudis anteriors hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena inclusió educativa.
 • Persones sense estudis previs en igualtat i gènere: un 10 % de les places disponibles (4 places) quedaran reservades a persones sense cap mena de formació en estudis sobre les dones, feministes i de gènere; seran aplicables la resta de criteris de selecció enunciats.
 •  Persones en llistat d’espera: les persones que es troben en llista d’espera i sol·liciten la seua admissió en la següent edició del màster universitari se’ls incrementarà en un 0,3 la puntuació obtinguda amb la valoració dels criteris de selecció.

Procediment d’admissió

La preinscripció en el màster universitari es realitzarà a la Universitat Jaume I de Castelló d’acord amb les instruccions contingudes en l’apartat “Preinscripció”.

Si cal aplicar criteris de selecció, serà la Comissió Acadèmica del màster universitari l’encarregada de resoldre la valoració dels mèrits d’acord amb els criteris enumerats amb anterioritat. La selecció serà publicada en la pàgina web de la Universitat Jaume I i es comunicarà de forma personalitzada a través de correu electrònic i se sol·licitarà la confirmació de la matrícula.

L’estudiantat que no haja sigut admès podrà formar part d’una llista d’espera sempre que confirme el seu interès a continuar-hi (vegeu el calendari).

Aquesta llista estarà ordenada d’acord amb el resultat de la valoració dels mèrits efectuada per la comissió de gestió del màster. En cas de produir-se alguna baixa o renúncia, s’oferirà la possibilitat de matriculació a la primera persona de la llista d’espera que haja manifestat el seu interès de permanència en aquesta i se seguirà l’ordre de manera successiva. En aquest cas, el nou estudiantat podrà matricular-se fins i tot d’aquelles assignatures cursades fins al moment assumint, pel seu compte, la preparació i l’estudi dels continguts, sense possibilitat de tutorització del professorat.

Matrícula

En el termini establit per l’UJI, l’estudiantat de nou ingrés admès en el màster haurà de formalitzar la matrícula a través del monitor de matrícula de la universitat (vegeu el calendari).

L’estudiantat de segon curs i posteriors podrà formalitzar de nou la seua matrícula en el màster en el període indicat per a això en l’UJI (vegeu el calendari).

La matrícula inicial podrà ser ampliada al mes de febrer amb assignatures de segon semestre.

Modalitat de matrícula

L’estudiantat pot cursar el màster en dues modalitats de dedicació temporal: a temps complet o a temps parcial.

L’estudiantat a temps complet és aquell que pot dedicar una jornada completa al màster. En aquesta modalitat, l’estudiantat ha de matricular-se, com a mínim, de 41 crèdits ECTS el primer any d’estudis i de 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors.

L’estudiantat a temps parcial és aquell que, per raons justificades (laborals, familiars, personals o altres), no pot cursar el màster a temps complet. En aquesta modalitat l’estudiantat ha de matricular-se, com a mínim, de 6 crèdits ECTS el primer any d’estudis i de 12 crèdits ECTS en els cursos posteriors. També existeix un límit màxim de matriculació de 40 crèdits ECTS el primer any d’estudis.

La modalitat d’estudis a temps parcial s’ha de tindre en compte especialment per les persones que volen cursar el màster però que no poden dedicar-se a l’estudi en exclusiva.

+++L’estudiantat que vulga realitzar estudis a temps parcial ha de presentar, en el termini de matrícula, una sol·licitud justificant els motius pels quals no pot realitzar els estudis a temps complet. Inicialment s’haurà de matricular dels crèdits requerits per a estudis a temps complet i, una vegada resolta la sol·licitud, si aquesta és estimada, ha d’ajustar la matrícula. Si no ho fa, s’entendrà que renúncia a la modalitat de temps parcial (veure calendari de processos UJI).

Una vegada concedida la modalitat d’estudis a temps parcial, aquesta condició es mantindrà en cursos successius, sempre que no canvien les circumstàncies inicials. La continuació o la modificació d’aquestes circumstàncies s’indicarà en el moment de realitzar la matrícula.

Durant el mateix curs acadèmic no es poden autoritzar canvis en el règim de dedicació en l’estudi.

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conéixer la Normativa de Permanència, especialment, els següents advertiments relacionats amb la permanència i el rendiment en el Màster Universitari:

1.            L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40% dels crèdits matriculats, haurà de romandre un curs acadèmic sense matricular-se o realitzar la preinscripció en un estudi de màster diferent.

2.            No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

3.            A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat ha de conéixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster a la Universitat Jaume I, on pot consultar-se la possibilitat de reconéixer crèdits per assignatures cursades en altres estudis oficials així com per experiència laboral i professional.

Oferta de places

El màster universitari ofereix 45 places de nou ingrés cada curs acadèmic.

 

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Taxes oficials per al curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

En ser un títol oficial, el Màster Universitari es converteix en un producte d'alta qualitat amb preus públics, fixats per la Generalitat Valenciana dins dels límits establits pel Ministeri d'Educació.

Beques pròpies i ajudes

En el marc de les subvencions destinades a la realització de postgraus d’estudis de gènere de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats, es convoquen tots els anys ajudes específiques per a l’estudiantat del màster que curse amb aprofitament la totalitat del programa formatiu. Aquestes ajudes se solen publicar a mitjan curs i es concedeixen quan ja s’han completat els estudis.

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horari, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El Pla d’estudis consta de 60 ECTS, dels quals 30 pertanyen a la formació comuna obligatòria i els 30 restants a l’orientació triada.

FORMACIÓ COMUNA OBLIGATÒRIA = 30 crèdits ECTS

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL = 30 crèdits ECTS

Agent d'Igualtat (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

 Prevenció de la violència de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        10
 • Optatius teòrics:              8
 • Pràctiques:                      6
 • TFM:                                6

ORIENTACIÓ INVESTIGADORA = 30 crèdits ECTS

Recerca feminista i de gènere (Nombre de crèdits ECTS):

 • Obligatoris teòrics:        18
 • Optatius teòrics:              6
 • TFM de recerca:              6

 

TOTAL CRÈDITS = 60 crèdits ECTS

 

Pla d'estudis

La matrícula total del màster ha d’incloure les assignatures de la formació comuna obligatòria i les de l’orientació triada.

En el cas de l’orientació professional han de triar-se 2 optatives d’entre les 4 oferides (SRM014, SRM015, SRM025 i SRM026), independentment de l’especialitat triada.

En el cas de l’orientació investigadora, només ha de matricular-se una de les dues optatives oferides (SRM035 i SRM036). Per a poder cursar el *TFM d’investigació cal matricular-se en el mateix curs de les assignatures SRM044 i SRM045.

Assignatures formació comuna obligatòria (30 crèdits *ECTS)

SRM001 Història de les Dones i del Moviment Feminista (3 *ECTS - *OB)

SRM002 La Teoria del Sistema Sexe/Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM003 Fonaments dels Estudis Feministes i de Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM004 Perspectiva de Gènere i Nous Moviments Socials. Noves Masculinitats (3 *ECTS - *OB)

SRM005 Dret, Igualtat i Discriminació (3 *ECTS - *OB)

SRM006 Gènere i Economia (3 *ECTS - *OB)

SRM007 Llenguatges i Sexisme (3 *ECTS - *OB)

SRM008 Ètica Feminista i Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM009 Les Dones en la Societat del Coneixement (3 *ECTS - *OB)

SRM010 Educació no Sexista (3 *ECTS - *OB)

Assignatures de l’orientació professional (30 crèdits *ECTS)

-              Agent d’igualtat d’oportunitats de dones i homes

SRM011 Dones, Ciutadania i Igualtat en l’Estat Social (2 *ECTS - *OB)

SRM012 Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (2 *ECTS - *OB)

SRM013 Les Polítiques Públiques d’Igualtat (5 *ECTS - *OB)

SRM014 Eines per a Incorporar la Perspectiva de Gènere (4 *ECTS - OP)

SRM015 Organitzacions en Igualtat (4 *ECTS - OP)

SRM041 Pràctiques Professionals (6 *ECTS - PE)

SRM042 Treball de Final de Màster (6 *ECTS - *TFM)

-              Prevenció de la violència de gènere

SRM021 Gènere i Procés Atenció – Salut – Malaltia (2 *ECTS - *OB)

SRM022 Marc Normatiu Específic sobre la Violència contra les Dones (2 *ECTS - *OB)

 SRM023 Indicadors de Violència cap a les Dones. Protocols d’Actuació durant la Intervenció (2 *ECTS - *OB)

SRM024 Plans i Programes per a Previndre i Erradicar la Violència i Fomentar la Salut (3 *ECTS - *OB)

SRM025 Salut Sexual i Reproductiva (4 *ECTS - OP)

SRM026 La Violència Social (4 *ECTS - OP)

SRM041 Pràctiques Professionals (6 *ECTS - PE)

SRM042 Treball de Final de Màster (6 *ECTS - *TFM)

 

Assignatures de l’orientació investigadora (30 crèdits *ECTS)

 

-              Investigació feminista i de gènere

SRM031 Epistemologia i Metodologia dels Estudis Feministes i de Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM032 Obres de Referència en la Investigació Feminista i de Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM033 El Disseny d’una Investigació amb Perspectiva de Gènere (3 *ECTS - *OB)

SRM034 La Transferència de Resultats. La Divulgació Científica. El Finançament de la Investigació (3 *ECTS - *OB)

SRM035 Teoria i Tècniques d’Investigació sobre Dret, Igualtat i Discriminació (6 *ECTS - OP)

SRM036 Teoria i Tècniques d’Investigació sobre Violència de Gènere (6 *ECTS OP)

SRM044 Treball de Final de Màster d’Investigació (6 *ECTS - *TFM)

SRM045 Tècniques d’Investigació i Treball de Final de Màster (6 *ECTS -OP)

Objectius

El MU en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat persegueix tres objectius generals:

 1. Justificar la igualtat efectiva de dones i homes com a valor social, moral, polític, econòmic i jurídic.
 2. Comprendre la perspectiva de gènere com a camp epistemològic i com a metodologia d'anàlisi i transformació de la realitat social discriminatòria.
 3. Capacitar agents d'igualtat d'oportunitats, personal especialista en prevenció de la violència de gènere i personal investigador en estudis feministes, de gènere i sobre les dones.

Els objectius generals indicats es concreten en nou objectius específics amb els seus corresponents subobjectius:

1) Detectar, diagnosticar i resoldre les situacions de desigualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

   1.1) Identificar drets i obligacions per garantir la igualtat  efectiva entre dones i homes.

   1.2) Apreciar les obligacions de les administracions públiques, els agents socials i la ciutadania per a fer efectiu el dret d'igualtat.

   1.3) Identificar les necessitats de dones i homes amb perspectiva de gènere.

2) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i disseminar polítiques, plans, programes i projectes per a la igualtat efectiva de dones i homes.

   2.1) Aplicar la perspectiva de gènere en la planificació pública i privada.

   2.2) Assessorar en l'elaboració de polítiques públiques amb perspectiva de gènere.

   2.3) Emetre informes d'impacte de gènere.

   2.4) Manejar estadístiques desagregades per sexe.

3) Promoure la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat.

   3.1) Comprovar la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit públic i privat.

   3.2) Manejar instruments per a promoure la presència equilibrada de dones i homes en l'àmbit públic i privat.

   3.3) Apoderar les dones.

   3.4) Prevenir, detectar i abordar situacions de violència de gènere.

4) Conèixer la professió d'agent d'igualtat d'oportunitats de dones i homes (d'ara endavant, AIO).

   4.1) Definir la professió d'AIO

   4.2) Conèixer els antecedents de l'AIO

   4.3) Millorar les aptituds professionals de l'AIO.

5) Coordinar la igualtat efectiva de dones i homes dins de les organitzacions i entre les organitzacions.

   5.1) Coordinar serveis i recursos per garantir la igualtat efectiva de dones i homes.

   5.2) Gestionar xarxes de treball d'AIO.

   5.3) Idear serveis i recursos en una organització o en diverses organitzacions que facen efectiva la igualtat d'oportunitats de dones i homes.

6) Orientar, assessorar, formar i sensibilitzar en igualtat efectiva de dones i homes.

   6.1) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i disseminar campanyes, materials i recursos divulgatius que denuncien situacions de discriminació i estereotips sexistes.

   6.2) Transmetre a altres persones coneixements, destreses i habilitats sobre igualtat efectiva de dones i homes.

7) Contribuir en la recerca, innovació i bones pràctiques per a fer efectiva la igualtat de dones i homes.

   7.1) Concebre, elaborar, executar, avaluar, finançar i divulgar estudis sobre la igualtat efectiva de dones i homes amb serietat acadèmica.

   7.2) Planejar estratègies d'innovació en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes.

   7.3) Identificar bones pràctiques d'igualtat efectiva de dones i homes.

Competències genèriques i específiques

Competències bàsiques

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Tenir capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Competències genèriques

 • Comprendre i raonar críticament les teories sobre el sistema sexe – gènere
 • Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
 • Ser capaç d'identificar i corregir situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe
 • Conèixer i emprar adequadament recursos en línia per a la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere
 • Aplicar la coresponsabilitat en l'àmbit públic i privat
 • Concebre serveis i recursos per a fer efectiva la igualtat de dones i homes i prevenir la violència de gènere
 • Ser capaç de formular raonaments teòrics i pràctics per a transmetre valors igualitaris a dones i homes

Competències específiques

 • Analitzar la realitat social amb perspectiva de gènere
 • Identificar els models d'anàlisis de la crítica feminista
 • Utilitzar adequadament bibliografia nacional i estrangera sobre gènere, igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Saber comunicar principis i pràctiques no sexistes
 • Valorar la contribució de les dones a la humanitat
 • Emprar tècniques i instruments d'aprenentatge permanent en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violència de gènere
 • Ser capaç d'assessorar sobre igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere
 • Justificar criteris que facen efectiu el principi d'igualtat de dones i homes i que previnguen la violència de gènere

Durada i calendari

Inici setembre - finalització octubre.

Calendari i planificació docent Curs 2022-23

Horaris

El màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat s’imparteix en la modalitat a distància, a l’Aula Virtual de l’UJI. No obstant això, l’orientació professional (Agent d’Igualtat, Prevenció de la Violència de Gènere) inclou l’assignatura SRM041. Pràctiques Professionals que haurà de cursar-se de manera presencial en les entitats cooperadores.

Les assignatures s’activen de manera consecutiva, d’acord amb el calendari del màster.

L’estudiantat tindrà accés al material didàctic quan s’active cada assignatura. Així mateix, comptarà amb un període de tutories (fòrums, videoconferència, adreça electrònica, etc.) en el qual podrà resoldre dubtes i ampliar coneixements. Una vegada treballats els continguts, hauran de realitzar-se les proves d’avaluació segons el sistema d’avaluació establit per la docència.

Les proves d’avaluació proposades per la docència poden ser de diferent tipologia i el seu caràcter, ponderació i requisits mínims s’indiquen en el sistema d’avaluació de l’assignatura així com en la guia docent corresponent.

Generalment, les tipologies més comunes són: elaboració de treballs acadèmics, observació/execució de tasques i pràctiques, examen escrit (qüestionaris, desenvolupament i/o problemes), entrevista de tutorització… En cada assignatura es faciliten les indicacions concretes per a realitzar cada tipus de prova.

El màster compta amb el suport permanent de la Fundació Isonomia de l’UJI i disposa d’una sèrie de serveis la finalitat dels quals és proporcionar suport permanent al llarg del procés d’aprenentatge.

 

Coordinació del màster

La direcció i gestió acadèmica del Màster Universitari es recolzarà en els següents òrgans:
a)    Direcció de Màster. La direcció serà duta a terme per professorat universitari d’algun dels Departaments en què s’imparteix docència en el Màster Universitari, pertanyent als cossos docents universitaris. Serà nomenada pel Rector/a, a proposta de la Comissió de Titulació del Màster Universitari.

b)    Direcció adjunta del Màster. La direcció adjunta serà duta a terme per professorat universitari d’algun dels Departaments en què s’imparteix docència en el Màster Universitari. Serà nomenada pel Rector/a a proposta de la Direcció del Màster Universitari.

c)    Comissió de Titulació del Màster. Estarà formada per la Direcció i la Direcció Adjunta, que realitzarà les funcions de secretaria, i per dos docents d’algun dels Departaments en què s’imparteix docència en el Màster Universitari d’acord amb la següent distribució: dos de les ciències jurídiques i econòmiques, dues de les ciències humanes i socials i dues de les línies d’investigació pròpies del Màster Universitari.

d)    Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del Màster: D’acord amb la clàusula tercera i l’annex I del conveni de col·laboració educativa signat per la Universitat Jaume I de Castelló i per la Universitat Miguel Hernández d’Elx a Castelló de la Plana el 25 d’octubre de 2011, la Comissió Acadèmica Interuniversitària per a la coordinació, control i seguiment del Màster estarà formada per: una/un representant de la Universitat Jaume I de Castelló, nomenada pel Rector/a, que presidirà la Comissió, o persona en qui delegue; la direcció del Màster Universitari, nomenada per la Universitat Jaume I de Castelló, i la codirecció del Màster Universitari en la Universitat Miguel Hernández d’Elx, nomenada pel seu Rector/a; dos representants del professorat del Màster Universitari, una de cada universitat; dos representants de l’estudiantat matriculat en el Màster, triat per i entre l’estudiantat.
 

Direcció acadèmica

 • Senent Vidal, M.ª José (Coordinadora a la Universitat Jaume I de Castelló)
 • Heras González, Purificación   (Coordinadora a la Universitat Miguel Hernández d'Elx)  

 

 • García Campá, Santiago (Ciències Jurídiques i Econòmiques)
 • Gámez Fuentes, Mª José (Ciències Socials i Humanitats)
 • Lozano Estívaliz, María (Ciències Socials i Humanitats)
 • Gómez Nicolau, Emma  (Ciències Socials i Humanitats) 
 • Agut Nieto, Sonia (Ciències de la Salut)
 • Giménez García, Cristina (Ciències de la Salut)
 • Senent Vidal, M.ª José (Coordinadora)
 • Tomás Catalan, Ana Esther (Estudiantat)
 • Comissió acadèmica interuniversitària de coordinació, control i seguiment

Universitat Jaume I de Castelló

 • García Campá, Santiago
 • Senent Vidal, M.ª José

Universitat Miguel Hernández d'Elx

 • Heras González, Purificación
 • Aznar Márquez,  Juana    (suplent: Tur Ausina, Rosario)

Estudiantat

 • Burdallo Moya, María Magdalena 
 • Rodríguez Morón, Isabel 


Equip tècnic

Sales Boix, Anna (F. Isonomia)

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinació de l'assignatura de pràctiques correspon al professor Santiago García Campá (gcampa@uji.es)

Coordinació del treball final de màster

La coordinació de TFM correspon al següent personal docent:

 • Orientació d'agents d'igualtat: M.ª José Senent Vidal (senent@uji.es)
 • Orientació de prevenció de la violència de gènere: Jordi Ferrús Batiste (jferrus@umh.es)
 • Orientació investigadora feminista i de gènere: Anastasia Téllez Infantes (atellez@umh.es)

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

El Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat s'imparteix en la modalitat a distància. Els seus continguts teòrics s'imparteixen en línia a través de l'entorn virtual d'aprenentatge MoodleTM. En canvi, les pràctiques es realitzen de manera presencial en els ens cooperadors.

El material docent necessari per a resoldre les activitats que avaluen la consecució dels resultats de l'aprenentatge perseguits en cada assignatura es posa a la disposició de l'alumnat en l'aula virtual del Màster. Els continguts docents es reforcen amb materials complementaris de consulta obligatòria i, en alguns casos, amb materials suplementaris no subjectes a avaluació.

Les assignatures s'activen de manera progressiva d'acord amb el calendari docent del màster universitari

La docència es realitzarà d'acord amb la següent seqüenciació temporal: cada assignatura quedarà activada a partir d'una data determinada (vegeu l'apartat Calendari); l'estudiantat disposarà d'una franja setmanal, calculada en atenció als crèdits assignats a cada assignatura, per a treballar els materials docents i ser tutoritzat pel professorat responsable; l'última setmana d'activació de cada assignatura estarà dedicada a realitzar les proves d'avaluació en primera convocatòria; finalment, el professorat disposarà d'una setmana per a avaluar la consecució per part de l'estudiantat dels resultats de l'aprenentatge de cada assignatura.

Descripció general de les activitats de formació:

 • Seminaris web. Es tracta d'experiències interactives multimèdia dutes a terme en Internet a través del mòdul “Video-classe en directe” de MoodleTM. El seminari és impartit al estudiantat del Màster per personal expert en un determinat contingut d'una assignatura, una vegada el material d'aprenentatge ha estat treballat suficientment pel estudiantat. El estudiantat pot participar des del seu domicili, el seu lloc de treball o una altra universitat, accedint al material d'aprenentatge específic empleat cadal ponent, escoltant les seves explicacions i, en alguns casos, formulant les seues preguntes de manera concurrent.
 • Videotutoríes. Treball personalitzat amb grups d'alumnat o alumnat individualment a través d'un Hangout de Gmail. L'alumnat i el professorat del màster poden accedir a aquest recurs de Gmail perquè formen part de la comunitat educativa de la Universitat Jaume I. Quan compten amb un compte de correu-i universitària, pot realitzar-se una videotutoría grupal amb fins a quinze participants. La videoutoría s'empra com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumnat per a seguir el programa d'aprenentatge –s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumnat, etc.–. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball realitzat, incidir en alguna qüestió particular, etc.). Pot implicar l'ús de tècniques d'ensenyament – aprenentatge com a ensenyament per projectes, supervisió de treball en grup, tutoria especialitzada de Pràctiques o TFM, etc.
 • Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de cuestionarios en línia, tasques en línia o fora de línia –en aquest cas, amb pujada d'arxius a l'aula virtual–, treballs acadèmics pujats a l'aula virtual, resolució de casos pràctics enunciats a l'aula virtual, etc., que s'empren per a valorar i qualificar la consecució dels resultats de l'aprenentatge per l'estudiantat. Es realitza a través del mòdul de tasques o qüestionari de MoodleTM, que es descriuen en l'apartat següent.
 • Treball personal. Preparación per part del estudiantat de forma predominantment autònoma de lectures de materials docents disponibles en línia elaborats pel professorat, materials bibliogràfics bàsics disponibles en línia indicats pel professorat, materials bibliogràfics complementaris disponibles en línia recomanats pel professorat; visionat de vídeos disponibles en línia; consulta de pàgines web; elaboració de treballs acadèmics, realització de tasques o pràctiques, elaboració de diaris o quaderns de notes i de memòries de pràctiques o diaris de pràctiques; confecció del Treball de Final de Màster, etc., com a part del procés d'ensenyament – aprenentatge. El lliurament dels materials elaborats després del treball personal es realitza a través del mòdul de recursos de MoodleTM. Admet la presentació d'un important nombre de contingut digital, Word, Powerpoint, Excel, Flash, vídeo, sons, etc. Els arxius poden pujar-se i manejar-se en el servidor, o poden ser creats sobre la marxa usant formularis web (de text o HTML), poden enllaçar-se aplicacions web per a transferir dades.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi dels recursos docents per a les proves d'avaluació objectives. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Les activitats didàctiques es desenvoluparan en grups complets a través de l'aula virtual del Màster. Només excepcionalment es formaran grups reduïts en funció de les particularitats de certes assignaturas (p. ex., Pràctiques o TFM, segons l'orientació triada).

Descripció general de les proves d'avaluació:

Cada assignatura conté activitats que cal resoldre i enviar a cada docent en els terminis establits en el calendari docent. Les proves d'avaluació poden consistir en:

 • Elaboració de treballs acadèmics. Es tracta de l'elaboració d'un treball escrit, que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM. En cada tasca s'especifica la data final de lliurament i la qualificació màxima que se li pot assignar. L'estudiantat pot pujar les seues tasques (en qualsevol format d'arxiu) al servidor i la data en què s'ha pujat queda registrada. Les observacions del personal docent s'adjunten a la pàgina de la tasca de cada estudiant i se li envia un missatge de notificació. Cada docent compta amb la possibilitat de permetre la reexpedició d'una tasca després de la seua qualificació.
 • Entrevista de tutorització. Es tracta d'un testimoniatge escrit per persones professionals i tutors on es valora la competència de l'estudiantat. Es realitza mitjançant videotutories i fòrums a través de Hangout de Gmail+ per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat.
 • Examen escrit (qüestionaris, desenvolupament i/o problemes).
  • Desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta en un temps limitat però sense moltes restriccions d'espai.
  • Resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumnat construeix la seua resposta en un temps limitat i en un espai molt restringit.
  • Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
  • Qüestionaris o tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex., emplenar buits). Els qüestionaris es qualifiquen automàticament, i poden ser requalificats si es modifiquen les preguntes. Els qüestionaris poden tenir un límit de temps a partir del qual no estaran disponibles. Cada docent pot determinar si els qüestionaris poden ser resolts diverses vegades i si es mostraran o no les respostes correctes i els comentaris, les preguntes i les respostes dels qüestionaris poden ser mesclades (aleatòriament) per a disminuir les còpies entre estudiants. Les preguntes poden comptar amb imatges.
 • Mapa conceptual. Es tracta de la representació d'una xarxa de conceptes claus d'un àrea temàtica amb les seues diferents relacions. Permet avaluar la comprensió. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Consisteix en una estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser amb base en qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Resolució d'exercicis i problemes. És una prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat amb la funció de informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la " memòria de pràctiques externes" . Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Diaris i /o quaderns de notes. Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions... Es realitza a través del mòdul diari de MoodleTM. Els diaris constitueixen informació privada entre l'estudiantat i la docència. Cada entrada al diari pot estar motivada per una pregunta oberta, els comentaris de la docència s'adjunten a la pàgina d'entrada del diari i s'envia per correu la notificació. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM.
 • Treball de final de màster. Consisteix en un treball escrit en el qual es formulen idees, teories i explicacions de manera raonada i avaluada sobre un tema específic que demostra que l’estudiantat aplica i desenvolupa correctament les competències específiques del Màster Universitari. El TFM consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció que puga ser portat a terme en el lloc de realització de les pràctiques. En el cas d'estudiantat que haja obtingut resolució favorable d'exempció de pràctiques, el Treball de Final de Màster consistirà en l'elaboració d'un projecte d'intervenció que puga ser portat a terme en el lloc on estiguen desenvolupant la seua feina o professió. Es realitza a través del mòdul de tasques de MoodleTM, ja descrit, i ha de ser defensat públicament.
 • Presentacions orals. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències pròpies. Es circumscriu al TFM.

Cada assignatura la tutoritzarà el professor o professora responsable. Cada assignatura es complementa amb un fòrum temàtic amb participació del professorat responsable i obert a la intervenció de tot l'alumnat del curs.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Encara que totes dues orientacions del màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat permeten a l’estudiantat accedir al programa de doctorat interuniversitari en Estudis Interdisciplinaris de Gènere, coordinat per la Universitat Autònoma de Madrid, amb la finalitat d’obtindre el títol de doctor o doctora per la Universitat Jaume I, es recomana optar per l’orientació investigadora perquè s’ajusta més al perfil.

La informació per a preinscriure’s al període d’investigació del programa de doctorat, centrat en el disseny, elaboració i defensa de la tesi doctoral, s’obté en aquest enllaç. La sol·licitud ha de ser presentada en el Registre de la Universitat i dirigida al departament o institut universitari al qual pertany qui dirigeix la tesi doctoral de cada estudiant.

La informació general sobre el programa de doctorat Estudis Interdisciplinaris de Gènere es pot trobar en aquest enllaç: criteris d’accés, sol·licitud i documentació requerida, calendari d’inscripció, resolució, període de matriculació i doctorat a temps complet o parcial.

Qualsevol dubte referent a això, ha de traslladar-se al Negociat de Màster i Doctorat del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I.

Més informació en: http://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/genere/

 

Eixides professionals

 • Agents d’igualtat
 • Investigació en estudis de les dones, feministes i de gènere
 • Atenció i treball amb les dones víctimes de violència de gènere
 • Assessories i consultories en conciliació de la vida personal, familiar i professional
 • Assessories i consultories en igualtat en els recursos humans
 • Auditories d’igualtat
 • Defensa legal dels drets de les dones
 • Educació i treball social amb dones
 • Formació especialitzada en matèria d’igualtat (empreses, centres educatius i altres administracions públiques…)
 • Gestió de la responsabilitat social empresarial amb igualtat
 • Treball tècnic en entitats no lucratives de dones o que treballen a favor de les dones 
 • Responsables d’igualtat en organitzacions privades i administracions públiques

En el marc de la I Jornada: Professionals d’Igualtat de Gènere: Intrusisme, nínxols de mercat i eixides laborals, celebrada el 6 d’octubre de 2021 en la Universitat Miguel Hernández, es va editar aquest vídeo, que recull les opinions de diferents persones professionals en el camp de la Igualtat de gènere sobre els reptes, dificultats i aspiracions de la seua professió. 

 

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.