Coordinació docent

30/01/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Coordina la planificació de l’ensenyament la Comissió de Gestió del màster, formada per la Direcció del màster, una representació del professorat del màster i un alumne o alumna. Les accions de planificació bàsiques es fan anualment, així com la seua revisió. Les accions fonamentals de planificació de l’ensenyament són:

Planificació:

Definició del pla d’ordenació docent anual (POD) del màster, en el qual es defineixen les matèries, crèdits i grups necessaris per a complir els objectius formatius. La definició correspon al Consell de Direcció del màster, a la vista dels indicadors de revisió obtinguts en el curs anterior i dels recursos humans i econòmics disponibles.

Assignació del professorat a cadascuna de les matèries, que s’ha de realitzar en col·laboració entre la Comissió de Gestió del màster i els departaments implicats. En el cas del professorat extern que participe en alguna assignatura, la direcció del màster i/o el professorat responsable de les assignatures han de contactar directament amb les persones participants per a consultar la disponibilitat i informar dels pagaments o compensacions econòmiques corresponents. En tot cas, en cada assignatura ha de figurar sempre un professor o professora responsable de la Universitat Jaume I.

Planificació temporal i d’infraestructura per a les diferents matèries i activitats. L’ha de realitzar la direcció del Màster en coordinació amb els departaments i els responsables dels espais docents (Escola, departaments, Centre de Postgrau) que siguen necessaris. Planificació de recursos necessaris per a la docència, com ara equipament de laboratori, programari, lloguer de vehicles de transport per a visites, etc. S’ha de realitzar una estimació de necessitats sobre la base de les propostes del professorat i en funció del pressupost disponible i la direcció del màster ha d’acordar les reserves de crèdits corresponents per a escometre les despeses en el moment necessari.

Elaboració de la proposta de treballs de final de màster per a l’alumnat de nou ingrés, que s’ha de dur a terme anualment en les primeres setmanes del curs. Per a això, la direcció del màster, el professorat i l’estudiantat poden proposar temes de treball de final de màster, que en alguns casos poden provenir de propostes d’empreses de l’entorn. Amb la llista de possibles treballs, es demana preferència a cada estudiant i finalment la Comissió de Gestió del màster realitza l’assignació individual dels treballs a l’estudiantat. L’assignació de tutor o tutora a cada estudiant o estudianta s’ha de realitzar en el moment de la matrícula en el Treball de Final de Màster, tot i que la direcció del màster pot avançar una preassignació amb caràcter previ per a facilitar la tutoria de l’estudiantat en les assignatures prèvies corresponents a la fase conceptual i la fase preliminar, especialment en el segon semestre del primer curs, on l’alumnat ha de treballar ja el disseny preliminar i en els casos de treballs de recerca. En alguns casos, per a treballs relacionats amb propostes d’empreses, l’alumnat pot realitzar una estada en pràctiques en aquesta empresa; per a això pot matricular-se de la matèria Pràctiques Externes, de manera optativa.

Coordinació:

Planificació dels continguts de les matèries, les metodologies docents i els treballs que s’han de plantejar en els diferents mòduls. S’ha de realitzar mitjançant reunions anuals prèvies a l’inici de les classes de cada mòdul en les quals participa el professorat del mòdul i la direcció del màster, amb la qual cosa s’assegura la coordinació horitzontal dins de cada mòdul i amb la resta de mòduls del mateix semestre i la vertical entre els diferents mòduls, a través de la direcció. En aquestes reunions es revisen també els resultats de les enquestes d’avaluació de la docència realitzades el curs anterior amb la finalitat de detectar les possibles disfuncions i plantejar canvis que permeten resoldre-les.

Coordinació contínua entre professorat d’un mateix mòdul a través de l’ús d’una única plataforma virtual per a la docència (Aula Virtual). Per a cada mòdul es crea una única pàgina de l’Aula Virtual (eina basada en Moodle de la Universitat Jaume I) en la qual hi ha seccions corresponents a cada assignatura del mòdul. Això permet conèixer el professorat del mòdul, el material i les activitats de les altres assignatures d’aquest mòdul, la qual cosa facilita la coordinació docent.

Desenvolupament de treballs en grup coordinats dins de cada mòdul. Aquests treballs han de portar un seguiment mensual a través de seminaris específics, en els quals el professorat de les diferents assignatures del mòdul revisen l’avanç del treball de manera coordinada.

Revisió de les metodologies docents i d’avaluació, la qual es du a terme en reunions de la direcció amb tot el professorat del màster i en reunions de la Comissió de Gestió del màster, encarregada de valorar i, si escau, aprovar els possibles canvis de metodologia o avaluació, sempre dins de l’establit en aquest pla d’estudis.

Revisió de la càrrega setmanal d’avaluació contínua de l’alumnat mitjançant un full comú d’activitats de totes les assignatures, revisades al principi del semestre pel coordinador o coordinadora per a evitar-hi excessos de treball.

Informació proporcionada per: InfoCampus