Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
  • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
  • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Investigació, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.

CG2 - Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.

CG3 - Capacitat d'anàlisi de situacions noves.

CG4 - Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.

CG5 – Treball cooperatiu en grups xicotets, multidisciplinaris i multiculturals.

CG6 - Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des de punts de vista científics, tècnics i ètics.

CG7 - Capacitat d'aprenentatge permanent.

CG8 -  Esperit crític cap al dogmatisme.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Analitzar, detectar i diagnosticar un problema en cultius agrícoles causat per plagues, malalties o males herbes.

CE2 - Aplicar els mètodes i les tècniques per a abordar i resoldre de manera integrada, selectiva i eficient els problemes diagnosticats.

CE3 - Reconèixer problemes de sanitat en cultius i ser capaç d'identificar les llacunes de coneixement necessari per a resoldre'ls de manera que constituïsquen objectius en la investigació que permeten la innovació en els mètodes de control de plagues, malalties i males herbes. Capacitat per a accedir i, comprendre les fonts de coneixement en sanitat vegetal.

CE4 - Capacitat per a situar el problema i les possibles solucions en el context del cultiu i de l'entorn social, econòmic i legislatiu.

CE5 - Avaluar l'eficàcia dels mètodes aplicats per al control de plagues, malalties i males herbes atenent a criteris econòmics, ecològics i toxicològics.

CE6 - Saber justificar una mesura sanitària recomanada per ell mateix i adoptada per l'explotació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Tenir una correcta expressió oral i escrita.

CT2 - Millorar el domini del llenguatge i terminologia tecnologia en anglès com a llengua predominant en el camp de la sanitat vegetal.

CT3 - Dominar les TIC.

CT4 - Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus