Criteris d'admissió

27/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil d'accés recomanat al Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació està format per l'alumnat que ha cursat estudis de Grau en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual o Periodisme (o altres Graus vinculats a l'àmbit de les Ciències de la Comunicació) i/o Llicenciats en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació Audiovisual, Periodisme o altres àmbits vinculats a les Ciències de la Comunicació.

No obstant això, també podran accedir al Màster aquells alumnes d'altres camps disciplinaris. En aquest cas, el perfil d'accés recomanat és aquell relacionat amb titulacions del camp de les Ciències Socials i Jurídiques com, per exemple, Ciències Polítiques, Sociologia, Dret, Turisme, Administració i adreça d'empreses, Màrqueting, entre d'altres.

Els criteris de selecció són els següents:

1. Currículum. Tindrà un pes total del 80% de la nota final.
Es tindran en compte els següents aspectes:

  • Expedient acadèmic (fins a 40 punts)
  • Experiència professional en el sector audiovisual (fins a 20 punts)
  • Tallers i seminaris realitzats, assistència a congressos, cursos de formació realitzats, publicacions, estades en altres universitats en programes Erasmus, etc. (fins a 30 punts)
  • Coneixement de llengües d'interès científic (fins a 5 punts)
  • Coneixement de valencià (fins a 5 punts).


2. Examen oral de coneixements previs i/o entrevista personal. Tindrà un pes total d'un 20% de la nota final.

L'examen oral de coneixements previs i/o entrevista personal es considera necessari per a conèixer en profunditat les característiques de l'estudiant que desitja cursar aquests estudis. D'altra banda, pot resultar molt important per a orientar-lo en funció dels seus coneixements previs i capacitats.

L'examen oral de coneixements previs i/o l'entrevista personal i el currículum individual de cada sol·licitant permetrà establir, per als alumnes seleccionats, el nombre de crèdits precís i les matèries concretes que l'alumne ha de cursar segons les seues capacitats inicials.La Comissió de Titulació del màster actuarà com a comité de selecció i tindrà com a objectiu determinar el pla de formació que ha de cursar l'alumne, de tal manera que serà aquesta Comissió la que determine el currículum acadèmic de l'alumne que s'ajuste millor als seus interessos.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Es reconeixerà fins a un màxim de 9 crèdits per experiència laboral i/o professional. El sol·licitant haurà d'acreditar que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a les assignatures que sol·licita reconèixer.

Informació proporcionada per: InfoCampus