Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)

31/01/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu del màster universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) és proporcionar a la societat les eines necessàries per a facilitar l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) que siguen efectives i de qualitat perquè l'aprenentatge de l'anglès des de l'etapa d'ensenyament infantil fins al batxillerat tinga un resultat satisfactori i s'aconseguisca el grau de multilingüisme (dues o tres llengües) desitjat.

És un màster coordinat des de la Universitat Jaume I en el qual col·labora professorat de reconegut prestigi d'altres universitats americanes, europees i espanyoles.

Per a accedir al màster és necessari estar en possessió del nivell B2 del MECR acreditatAmb la superació del màster s'obté el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengües estrangeres (anglès), excepte les persones que estiguen en possessió dels requisits per a impartir ensenyaments d'anglès en els nivells educatius no universitaris (Ordre 17/2013, de 15 d'abril de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports).

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

En concret, els criteris d'accés al màster MELACOM són els següents, independentment de si es tracta d'estudiantat presencial o a distància:

En el cas en què la demanda supere a l'oferta de places, els sol·licitants es baremaran i es confeccionarà una llista d'espera sobre la base dels següents criteris d'accés i admissió:

A) Titulació cursada (màxim 50%):

 1. Titulats en Filologia Anglesa o grau en Estudis Anglesos
 2. Titulats en Traducció i Interpretació que acrediten un nivell B2 en llengua anglesa
 3. Titulats en Magisteri, Especialitat Llengua Anglesa que acrediten un nivell B2 en llengua anglesa
 4. Titulats en titulacions afins que acrediten un nivell B2 en llengua anglesa

B) Expedient acadèmic (màxim 50%)
9-MH (5 punts)
8-8.9 (4 punts)
7-7.9 (3 punts)
6-6.9 (2 punts)
5-5.9 (1 punt)

En el cas que hi haja dos candidats amb la mateixa puntuació es donarà preferència al candidat provinent de la titulació més afí al títol de màster.
En tot cas, la Comissió Gestora del màster es reserva la possibilitat de realitzar una entrevista personal a aquell estudiantat que afirme posseir un B2 en anglès i no acredite aquest nivell mitjançant certificació oficial.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

La Comissió Gestora del màster MELACOM va acordar no reconèixer crèdits cursats en ensenyaments oficials no universitàries o provinents de títols propis. No obstant això, es va decidir reconèixer fins a 12 crèdits del Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

L'experiència professional tampoc es veu reconeguda ja que està lligada l'elaboració del Treball Fi de Màster (TFM) i a la seua defensa i, per normativa, no és possible convalidar un treball final d'un títol de postgrau, com és el TFM.

Oferta de places

Nombre de places: 15 per a la versió online i 10 per a la versió presencial

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2021/22: 39,27 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El màster MELACOM consta d'un total de 60 crèdits distribuïts en quatre assignatures obligatòries de cinc crèdits que s'imparteixen en el primer semestre, igual que altres dues obligatòries metodològiques de cinc crèdits cadascuna que també s'ofereixen en el primer semestre de cada curs acadèmic. Aquest conjunt de sis assignatures cobreixen les necessitats formatives bàsiques teòriques de l'estudiantat. Per a complementar aquesta formació, en el segon semestre s'ofereix un llistat d'assignatures optatives de cinc crèdits cada una, de les quals l'alumnat n’ha d'escollir quatre.

BLOC OBLIGATORI (30 crèdits ECTS)

Consta de quatre assignatures fonamentals en l'ensenyament de la llengua anglesa en contextos multilingües:

 • Educació Multilingüe (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Perspectives Discursives en l'Adquisició de l'Anglès (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Teories sobre l'Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Comunicació Intercultural (OB) (5 crèdits ECTS)

A més, s'inclou una assignatura sobre bases metodològiques per a l'elaboració d'un treball d'investigació i una assignatura sobre mètodes d'investigació en l'ensenyament/aprenentatge de la segona llengua.

 • Bases per a l'Elaboració d'un Projecte d'Investigació (OB) (5 crèdits ECTS)

 • Mètodes d'Investigació en Adquisició de l'Anglès (OB) (5 crèdits ECTS)

BLOC OPTATIU (20 crèdits ECTS)

L'estudiantat ha de cursar 20 crèdits ECTS de les següents assignatures optatives:

 • Desenvolupament de Destreses Escrites (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Competència Interaccional (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Explotació i Disseny de Materials (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Actituds Lingüístiques (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Factors Afectius (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Disseny Curricular (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Planificació i Política Lingüística a Europa (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Llengües en Contacte (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Desenvolupament de Destreses Orals (OP) (5 crèdits ECTS)

 • Competència Pragmàtica (OP) (5 crèdits ECTS)


PRÀCTIQUES I TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (10 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes en Contextos Educatius (PE) (4 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (6 crèdits ECTS)


Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

Objectius

Els objectius generals del màster es resumeixen a continuació:

- Formar en la investigació de la lingüística aplicada a l'ensenyament/aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera

- Aprofundir en l'ensenyament de la llengua anglesa i en llengua anglesa (CLIL) d'una manera efectiva i de qualitat

- Analitzar el context d'aprenentatge i ús d'una llengua estrangera en diferents nivells per a aconseguir el grau de bilingüisme/trilingüismo desitjat

- Desenvolupar destreses en l'anàlisi i raonament crític per a elaborar propostes docents i investigadores en el camp d'adquisició de llengües

- Capacitar a l'alumnat per a realitzar la seua pròpia investigació en l'aula (action research) i millorar la seua docència

 

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Analitzar i sintetitzar teories, models i enfocaments en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CG02 - Aplicar els coneixements adquirits en el programa de màster en diversos contextos professionals reals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Avaluar factors i processos determinants en l'adquisició de llengües en contextos multilingües per a una millor implementació en l'aula.
 • CE02 - Analitzar i sintetitzar de forma reflexiva i crítica la informació disponible en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CE03 - Ser capaç de sintetitzar informació per a elaborar un treball acadèmic rigorós tant de caràcter docent com a investigador considerant les fonts bibliogràfiques adequades en l'en el camp de l'ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CE04 - Analitzar els elements i estratègies d'ensenyament i aprenentatge per a desenvolupar la competència comunicativa global (discursiva, textual, pragmàtica) en contextos multilingües.
 • CE05 - Analitzar la importància del context sociolingüístic en l'ensenyament de llengües estrangeres per a comprendre els models de planificació i política lingüística existents en la Unió Europea.

 

 

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2021- setembre 2022) (inclou flexibilitat per a completar-ho en més anualitats).

Docència presencial: octubre 2021 - maig 2022.

Horaris

Modalitat presencial: les assignatures s´imparteixen mitjançant sessions magistrals i seminaris. Cada assignatura inclou de 5 a 10 sessions en horari de 13 a 14:30 h.

Les assignatures obligatòries s’impartiran en el primer semestre (octubre-gener) i les assignatures d’especialitat en el segon (febrer-maig).

El calendari oficial del Màster del curs 2021/22 es pot visualitzar mitjançant aquest enllaç (.pdf)

Coordinació del màster

 

Dr. Richard Mark Nightingale i Dra. Laura Portolés Falomir. Departament d´Estudis Anglesos - UJI.

Altres membres de la Comissió de titulació:
Patricia Salazar Campillo

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Richard Mark Nightingale| Telèfon: 964 72 9600  nighting@uji.es
Laura Portolés Falomir | Telèfon: 964 72 9615  lportole@uji.es

Suport Administratiu: Dori Valero Valero (dori.valero@uji.es) 964 729847 

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Dr. Richard Mark Nightingale i Dra. Laura Portolés Falomir. Departament d´Estudis Anglesos - UJI.

Coordinació del treball final de màster

Dr. Richard Mark Nightingale i Dra. Laura Portolés Falomir. Departament d´Estudis Anglesos - UJI.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

L´alumnat tindrà la possibilitat de continuar els seus estudis amb el programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció.

Eixides professionals

El master MELACOM ofereix com a eixides professionals la professió docent de la llengua anglesa i en llengua anglesa a tots els nivells (infantil, primaria, secundària) així com la possibilitat d'investigar en el camp de l'adquisició i ensenyament de la llengua anglesa en contextos multilingües.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.