Bases reguladores de la concessió de beques, ajudes i subvencions

20/03/2023 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Preàmbul

Article 1. Objecte

Article 2. Beneficiaris i requisits

Article 3. Obligacions de les persones beneficiàries

Article 4. Òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment

Article 5. Procediment de concessió

Article 6. Contingut de la convocatòria

Article 7. Forma i termini de presentació de sol·licituds

Article 8. Instrucció i valoració

Article 9. Resolució

Article 10. Reformulació de sol·licituds

Article 11. Quantia de l’ajuda

Article 12. Modificació de la resolució

Article 13. Termini i forma de justificació

Article 14. Despeses subvencionables

Article 15. Pagament i garanties

Article 16. Concurrència i compatibilitat de subvencions

Article 17. Pla de control

Article 18. Reintegrament i graduació d’incompliments

Article 19. Infraccions i sancions

Article 20. Règim jurídic

Disposició final única. Entrada en vigor

PREÀMBUL

L’article 45.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix que: A fi que ningú quede exclòs de l'estudi a la universitat per raons econòmiques, el Govern i les comunitats autònomes, així com les mateixes universitats, han d’instrumentar una política de beques, ajudes i crèdits per a l'alumnat i, en el cas de les universitats públiques, han d’establir, així mateix, modalitats d'exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics.

En termes similars, l’article 118 dels Estatuts de la Universitat Jaume I (UJI) assenyala que:

1. La Universitat ha de promoure davant dels poders públics o institucions privades l'adopció d'una política assistencial referida als costos directes i indirectes de l'ensenyament que tendisca a evitar que cap persona quede exclosa de la Universitat Jaume I per raons econòmiques. Per a complir aquesta comesa podrà instrumentar, a través del Consell Social, una política pròpia de beques, ajudes i crèdits complementària a les convocatòries europees, estatals i autonòmiques fundada en la col·laboració de la societat.

2. El Consell de Govern ha d’establir la política acadèmica de beques, sense perjudici de les competències del Consell Social en aquesta matèria. El procediment a què s'ha d’ajustar l'adjudicació de les beques i ajudes ha de considerar els principis de publicitat, transparència, igualtat material, mèrit i capacitat. S’ha de prestar especial atenció a les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones amb necessitats educatives específiques, amb la finalitat de garantir així el seu accés i permanència en els estudis universitaris.

Aquesta política de beques, ajudes i crèdits troba la seua regulació estatal en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (RLGS). I en l’àmbit autonòmic hi ha la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (LHIS).

L’article 9.2 LGS disposa que, amb caràcter previ a l’atorgament de les subvencions, s’han d’aprovar les normes que establisquen les bases reguladores de la concessió en els termes que s’hi estableixen i les regula en l’article 17, encara que amb caràcter majoritàriament no bàsic. Per aquesta raó s’ha d’acudir a la LHIS com a norma autonòmica reguladora de les subvencions a falta de normativa estatal bàsica. L’article 165 LHIS regula el procediment d’aprovació i el contingut mínim de les bases.

Vist tot l’anterior s’elaboren aquestes bases reguladores de la concessió de beques, ajudes i subvencions per part de la Universitat Jaume I (UJI) les quals es podran desenvolupar per mitjà de cada convocatòria.

Article 1. Objecte

1. Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de .................................

2. L'import total que es destina a aquesta convocatòria és de .................... (.........,..) euros, a càrrec de la partida pressupostària ............. del Pressupost de l'any 20…

Article 2. Beneficiaris i requisits

1. Poden obtindre la condició de beneficiaries les persones que es troben en la situació que fonamenta la concessió de l’ajuda en què concórreguen les circumstàncies previstes en aquestes bases reguladores, i que complisquen els requisits establits en la LGS, així com en el RLGS i en la LHIS.

2. No poden obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions previstes en l’article 13 LGS. La justificació per part de les persones de no estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàries s’ha de fer en la forma establida en l’article 13.7 LGS i en el títol preliminar, capítol III, secció 3a RLGS. No cal l’aportació dels certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries ni amb la Seguretat Social quan la persona sol·licitant haja manifestat expressament la seua autorització perquè les seues dades siguen demanades per l’òrgan gestor.

3. La convocatòria, en atenció a l’objecte, condicions i finalitat de l’ajuda, ha de reflectir les obligacions de les persones beneficiàries a què es refereix l’article 14 LGS, i es poden establir obligacions singulars no previstes en aquestes bases. De la mateixa manera, ha de reflectir les obligacions de les persones beneficiàries que es deriven de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana, establides en l’article 3.3. De manera especial ha d’establir les mesures de difusió que ha d’adoptar la persona beneficiària per a donar l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament i sempre ha d’incorporar en els distints suports utilitzats el logotip oficial de l’UJI, amb les característiques tècniques i la menció específica que es determine en la convocatòria. En tot cas, ha de fer-se constar en el currículum, en la pàgina web i en els altres mitjans de difusió que utilitze habitualment.

4. Les persones sol·licitants han de reunir els requisits exigits al final del termini de presentació de sol·licituds establit en l’article 7.3.

5. Les persones beneficiàries de l’ajuda no poden subcontractar l’activitat subvencionada. / Les persones beneficiàries de l’ajuda poden subcontractar l’activitat subvencionada fins a un percentatge del .... %. Quan l'activitat subcontractada excedisca del 20 % de l'import de la subvenció i l’import siga superior a 60.000 euros la subcontractació ha d’estar sotmesa al compliment dels requisits següents:

Que el contracte es formalitze per escrit.

Que l’òrgan que concedeix n’autoritze la formalització prèviament.

6. Poden ser beneficiàries les comunitats de béns i/o les agrupacions sense personalitat jurídica. Les agrupacions no poden dissoldre's fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 LGS.

Article 3. Obligacions de les persones beneficiàries

1. Són obligacions de les persones beneficiàries les següents:

a) Realitzar l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajuda

b) Acreditar davant de l’òrgan que concedeix la realització de l’activitat i acomplir els requisits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l’ajuda.

c) Sotmetre’s a les actuacions de control financer que corresponen a l’òrgan que concedeix en relació amb la subvenció concedida.

d) Comunicar a l’entitat que concedeix l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics, tan prompte com es coneguen, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

e) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social amb anterioritat a la proposta de resolució de la concessió.

f) No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per a la percepció de fons públics.

g) Facilitar la inspecció i el control de l’òrgan competent a fi de conèixer qualsevol aspecte de l’activitat objecte de la subvenció.

h) Justificar davant de l’òrgan competent de l’UJI l’ajuda en els termes i terminis previstos en la corresponent convocatòria.

i) Conservar els documents justificatius de la subvenció rebuda, incloent-hi els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de comprovació i control.

j) Deixar constància expressa de la condició del programa subvencionat per l’UJI en qualsevol relació amb tercers.

k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 37 LGS, i en l’article 172 LHIS.

l) No estar incursos en les prohibicions que s’estableixen en l’article 13.2, i, si és el cas, en l’article 13.3 LGS.

2. L’incompliment de les anteriors obligacions donarà lloc a l’exigència de les responsabilitats que corresponguen d’acord amb la legislació vigent.

Article 4. Òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment

L’òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment és el Rectorat, d’acord amb la competència residual que li atorga l’article 70.1.u) dels Estatuts de l’UJI (tret dels casos en què una normativa especifica establisca un altre òrgan –el Consell Social, dins de les seues competències–).

Article 5. Procediment de concessió

1. Les ajudes són concedides, d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació i, per mitjà del procediment de concurrència competitiva, es poden dur-a terme per convocatòria i procediment selectiu únic o per mitjà de convocatòria oberta amb diversos procediments selectius al llarg de l’any per a una mateixa línia de subvencions. La convocatòria oberta, a més dels requisits generals establits en aquestes bases, ha d’establir el nombre de resolucions successives, i per a cada una d’aquestes cal concretar els extrems que exigeix l’article 59 RLGS. Quan a la finalització d’un període s’hagen concedit beques i no s’haja esgotat l’import màxim a atorgar, la quantitat no aplicada es pot traslladar a resolucions de concessions posteriors i el romanent s’ha de distribuir a parts iguals entre el nombre de períodes restants.

2. El procediment de concessió s’ha d’iniciar d’ofici mitjançant convocatòria pública aprovada pel Rectorat i publicada en el Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I (BOUJI).

3. Els criteris objectius d’atorgament de les ajudes són els següents:

a).................... Fins a un màxim de ... punts.
b).................... Fins a un màxim de ... punts.
c).................... Fins a un màxim de ... punts.
d).................... Fins a un màxim de ... punts.

No serà aprovada cap sol·licitud d’ajuda que no haja aconseguit una puntuació mínima de ... punts.

Article 6. Contingut de la convocatòria

En la convocatòria han de constar, sense perjudici que es concreten també altres aspectes previstos en aquestes bases, com a mínim, els punts següents:

a) La referència a aquestes bases reguladores amb indicació del butlletí oficial en què es publiquen, així com la normativa complementària que s’hi pot aplicar.

b) Els crèdits pressupostaris als quals s’imputen les ajudes convocades i la quantia total màxima d’aquestes dins dels crèdits disponibles o, a falta d’això, la quantia estimada de les subvencions. Excepcionalment, i amb subjecció a les regles de l’article 58.2 RLGS, la convocatòria pot fixar, a més de la quantia total màxima dins dels crèdits disponibles, una quantia addicional l’aplicació de la qual a la concessió de subvencions no requerirà una nova convocatòria.

c) L’objecte, condicions i finalitat de les ajudes.

d)La determinació que la concessió s’efectua en règim de concurrència competitiva.

e) El model, la forma i el termini de presentació de sol·licituds i l’òrgan a què s’han de dirigir. A les sol·licituds, se’ls ha d’aplicar el que preveu l’article 23.3 LGS sobre presentació de documents.

f) El termini màxim per a resoldre i notificar el procediment, especificant-hi també el caràcter desestimatori de la falta de resolució en termini.

g) La indicació que la resolució que acorde o denegue la concessió de l’ajuda posa fi a la via administrativa, així com els recursos que corresponga i l’òrgan davant del qual s’han d’interposar.

h) Els criteris de valoració de les sol·licituds que han de garantir la publicitat, la transparència, l’objectivitat, la igualtat i la no-discriminació. La convocatòria pot introduir criteris específics i addicionals per a la ponderació que siguen d’aplicació en cada cas. Quan es prenga en consideració més d’un criteri, s’ha de precisar la ponderació relativa atribuïda a cadascun d’aquests. En el cas que el procediment de valoració s’articule en diverses fases, s’ha d’indicar també en quines d’aquestes s’aniran aplicant els distints criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit a la persona sol·licitant per a continuar en el procés de valoració. Quan per raons degudament justificades en la mateixa convocatòria no siga possible precisar la ponderació atribuïble a cada un dels criteris elegits, s’ha de considerar que tots aquells tenen el mateix pes relatiu.

i) Els mitjans de notificació o publicació, d’acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

j) Les obligacions que assumeix la persona beneficiària.

k) El pagament i el règim de garanties.

l) La concurrència i la compatibilitat d’ajudes.

m) Els incompliments, els criteris de graduació, la responsabilitat i el règim sancionador.

Article 7. Forma i termini de presentació de sol·licituds

1. Després de publicar la convocatòria, les persones interessades que desitgen sol·licitar l’ajuda han de presentar la corresponent sol·licitud en el model normalitzat que pot descarregar-se en la pàgina web http://www.uji.es/............., així com la documentació requerida en el Registre General de l’UJI o en qualsevol dels llocs establits en la legislació del procediment administratiu comú.

2. La sol·licitud també es pot presentar electrònicament, a través de la seu electrònica de l’UJI, en la URL http://www.uji.es/............., sempre que es posseïsca un sistema de firma electrònica amb plena validesa.

3. El termini de presentació de sol·licituds és el que s’estableix en la convocatòria, i no pot ser inferior a quinze (15) dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOUJI.

4. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria o faltara documentació, l’òrgan competent ha de requerir la persona interessada perquè l’esmene en el termini màxim i improrrogable de deu (10) dies, i se li indicarà que, si no ho fera, se la tindrà per desistida de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

5. En la convocatòria es pot admetre la substitució de la presentació de determinats documents per una declaració responsable de la persona sol·licitant. En aquest supòsit, l’òrgan instructor, abans d’efectuar la proposta de resolució de concessió ha de requerir la presentació de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en l’esmentada declaració en un termini no superior a deu (10) dies.

Article 8. Instrucció i valoració

1. L’òrgan competent per a l’ordenació i instrucció del procediment de concessió de l’ajuda és ................

2. Les convocatòries respectives poden establir una fase de preavaluació en què l’òrgan instructor verifique el compliment dels requisits necessaris per a adquirir la condició de persona beneficiària. En tot cas, aquesta fase només pot afectar els requisits que siguen d’apreciació automàtica i la concurrència dels quals no requerisca de cap valoració. En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds es pot fer pública, del mode que es determine, una llista provisional d’admesos i exclosos, i els motius de l’exclusió per a cada cas.

3. L’avaluació ha de ser duta a terme per una comissió tècnica de valoració formada per:

President/a: .........................................................
Un mínim de tres vocals: ....................................................................
Actuarà com a secretari/ària, amb veu i sense vot, ........................

Aquesta comissió pot estar assessorada per persones especialistes què actuen amb veu i sense vot.

En cas d’absència, les persones titulars de la presidència i de la secretaria seran substituïdes per .............................., respectivament.

4. En allò no previst expressament en aquestes bases o en la convocatòria, el funcionament de la comissió s’ha de regir pel que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

5. La comissió de valoració, després de la comparació de les sol·licituds presentades, d’acord amb els criteris de valoració fixats en la convocatòria, ha d’emetre un informe en què es concrete el resultat de l’avaluació i una prelació de les sol·licituds.

6. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’informe de la comissió de valoració, ha d’emetre un informe en què conste que, de la informació que es troba en el seu poder, es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a les ajudes, i, al seu torn, ha de fer la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que ha de ser notificada a les persones interessades en la forma que determine la convocatòria i es concedisca un termini de deu (10) dies per a presentar al·legacions.

7. Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions ni proves que les adduïdes per les persones interessades, i en aquest cas la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva.

8. En finalitzar, si escau, el tràmit d’audiència, l’òrgan instructor ha de formular la proposta de resolució definitiva en què s’expresse la persona sol·licitant o la relació de persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió d’ajudes i la quantia, i se n’especifique l’avaluació, d’acord amb els criteris de valoració aplicats.

Article 9. Resolució

1. La resolució de concessió o de denegació correspon al Rectorat. El termini per a resoldre el procediment de concessió és de quinze (15) dies des de la data d’elevació de la proposta de resolució.

2. La resolució ha de ser motivada, d’acord amb el que dispose la convocatòria, ha de fer al·lusió als criteris de valoració de les sol·licituds i ha de determinar els beneficiaris i la quantia de l’ajuda. La resolució ha d’acordar, tant l’atorgament de les ajudes, com la desestimació i la no-concessió, per desistiment, renúncia al dret o impossibilitat material sobrevinguda.

3. La resolució de concessió, a més de contindre les persones beneficiàries i la desestimació expressa de sol·licituds, pot incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que, complint les condicions establides en les bases reguladores per a adquirir la condició de beneficiàries, no hagen sigut estimades per sobrepassar-se la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb indicació de la puntuació atorgada a cada una d’aquestes d’acord amb els criteris de valoració previstos en aquesta. En aquest supòsit, si alguna persona renuncia a l’ajuda o es minora aquesta per qualsevol motiu, l’òrgan que concedeix ha d’acordar, sense necessitat d’una nova convocatòria, la concessió de la subvenció a la persona sol·licitant o persones sol·licitants següents en ordre a la seua puntuació, sempre que amb la renúncia per part d’alguna de les persones beneficiàries s’haja alliberat crèdit suficient per a atendre almenys una de les sol·licituds denegades. L’òrgan que concedeix la beca ha de comunicar aquesta opció a les persones interessades, a fi que accedisquen a la proposta de beca en el termini improrrogable de deu (10) dies. Després que la persona sol·licitant o persones sol·licitants accepten la proposta s’acordarà la concessió.

4. La resolució del procediment s’ha de dictar, notificar i publicar en el BOUJI en el termini màxim de tres (3) mesos comptadors a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució, legitima les persones interessades per a entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

5. La resolució de concessió posa fi a la via administrativa i contra la qual es pot interposar, potestativament, el recurs de reposició, davant del Rectorat, en el termini d’un (1) mes comptador a partir de l’endemà de la publicació, o, bé directament, el recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos (2) mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, sense perjudici de qualsevol altre que s’estime pertinent.

6. El règim de publicitat de les beques concedides és l’establit en l’article 18 LGS.

Article 10. Reformulació de sol·licituds

1. Quan en la proposta de resolució provisional l’import de l’ajuda siga inferior al que figura en la sol·licitud presentada es pot instar a la persona beneficiària, si així ho preveu la convocatòria, la reformulació de la seua sol·licitud durant el termini d’al·legacions per a ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable en la qual  han d’identificar, entre les actuacions proposades, aquelles el compromís de les quals manté i que són objecte de subvenció.

2. En tot cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de l’ajuda i ha de tindre la conformitat de la comissió de valoració; a més, s’ha de mantindre el percentatge de finançament, si és exigit per la convocatòria.

Article 11. Quantia de l’ajuda

1. El percentatge màxim de l’ajuda és del ....% del cost total de l’activitat.

2. El límit màxim de subvenció per sol·licitud és de ............. (.......,...) euros.

3. L'import màxim pot ser incrementat, si es considera oportú, amb la condició de l'existència de crèdit addicional abans de la concessió.

4. La convocatòria pot exigir un import de finançament propi per a cobrir l’activitat subvencionada. En aquest cas, l’aportació de fons propis al projecte o acció subvencionada ha de ser acreditada en els termes que preveu l’article 30 LGS. El pressupost de l’ajuda presentada per la persona sol·licitant, o les seues modificacions posteriors, han de servir de referència per a la determinació de l’import de la subvenció, i es podrà calcular aquest com un percentatge del cost final de l’activitat. En aquest cas, l’eventual excés de finançament públic s’ha de calcular prenent com a referència la proporció que ha d’aconseguir la dita aportació respecte del cost total, de conformitat amb la normativa reguladora de la subvenció i les condicions de la convocatòria. En aquests casos procedirà el reintegrament proporcional, si el cost efectiu final de l’activitat resulta inferior al pressupostat.

Article 12. Modificació de la resolució

1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les ajudes i l’obtenció concurrent de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, en els termes establits en la seua normativa reguladora, d’acord amb el que preveu l’article 19.4 LGS.

2. Les persones beneficiàries poden sol·licitar a l’òrgan que concedeix, amb caràcter excepcional, la modificació de la resolució de concessió quan apareguen circumstàncies imprevistes que alteren o dificulten l’execució de l’activitat o quan siguen necessàries per portar a bon terme l’actuació. La sol·licitud pot ser autoritzada sempre que no s’altere l’objecte o finalitat de l’ajuda i no es perjudiquen drets de tercers, i s’ha de presentar abans de la finalització del termini per a la realització de l’activitat.

Article 13. Termini i forma de justificació

1. La persona beneficiària està obligada a presentar la justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en l’acte de concessió de l’ajuda.

2. Amb caràcter general la justificació per la persona beneficiària ha d’adoptar la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa a què es refereix l’article 72 RLGS. El compte ha d’estar format per la memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de l’ajuda, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, i per la memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades. Aquesta última ha de contindre, necessàriament, les relacions i els documents que es mencionen en els apartats a), b) i e) de l’article 72.2 i, quan escaiga, els dels apartats c), d), f) i g) de l’esmentat article.

Quan per raó de l’objecte o de la naturalesa de la beca no s’estime necessari exigir del beneficiari tota la documentació a què es refereix el paràgraf anterior, es poden refondre o suprimir alguns dels documents ressenyats, i es determinaran en la convocatòria el contingut concret del compte justificatiu. Les despeses s’han de justificar amb factures i la resta de documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, amb original o fotocòpia compulsada. L’acreditació del pagament s’ha de realitzar per mitjà de l’original o fotocòpia compulsada del document que l’acredite.

3. El termini per a la presentació de la justificació serà el que s’establisca a la convocatòria des de la finalització de l’activitat i, en tot cas, abans de l’últim dia hàbil de l’any de convocatòria. Per a les convocatòries corresponents a ajudes coincidents amb el curs acadèmic, s’ha d’entendre l’últim dia del mes de setembre de l’any en què finalitze el curs acadèmic, llevat que a la convocatòria se n’indique un altre expressament.

4. Si en finalitzar el termini de justificació no es presenta el corresponent compte justificatiu o aquest és insuficient, s’entendrà incomplida l’obligació de justificar, amb les conseqüències previstes en l’article 37 LGS.

Article 14. Despeses subvencionables

1. Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen en el termini establit per aquestes bases.

2. Es considera despesa realitzada la que haja sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

Article 15. Pagament i garanties

1. Es poden realitzar pagaments a compte o anticipats de conformitat amb el que disposa l’article 171 LHIS.

2. La realització de pagaments a compte o anticipats comporta la constitució d’un aval que s’ha de regir pel que estableixen els articles 171 LHIS i 42 i següents RLGS.

Article 16. Concurrència i compatibilitat de subvencions

La convocatòria d’ajudes pot admetre la percepció d’altres subvencions procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, sempre que l’import d’aquestes siga de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no supere el cost de l’activitat subvencionada o implique una disminució de l’import del finançament propi exigit, si és el cas, per a cobrir l’activitat subvencionada.

Article 17. Pla de control

De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 169 LHIS, l’òrgan que concedeix durà a terme un pla de control de la realització de les activitats subvencionades per mitjà de la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic, justificativa de l’import concedit, i de la memòria d’actuació justificativa relativa a l’activitat subvencionada, que a aquest efecte ha establit la persona beneficiària en aquestes bases com a aportació preceptiva per al pagament de l’ajuda. Igualment pot realitzar controls sobre el terreny, durant l’execució de l’activitat o a posteriori, i/o de qualitat i realitzar mostres aleatòries dirigides o de risc sobre un percentatge mínim del total concedit.

Article 18. Reintegrament i graduació d’incompliments

1. El reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora corresponent és procedent reintegrar-los des del moment del pagament de l’ajuda fins a la data en què s’acorde la procedència del reintegrament, en els casos previstos en l’article 37 LGS.

2. El procediment de reintegrament s’ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació del procediment administratiu comú, sense perjudici de les especialitats que s’estableixen en la LGS i en el RLGS, així com en l’article 172 LHIS.

3. Quan el compliment per la persona beneficiària s’aproxime de manera significativa al compliment total i s’acredite per aquest una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos, la quantitat a reintegrar ha d’estar determinada pel número o grau d’incompliment de l’activitat objecte de subvenció, respectant el principi de proporcionalitat.

Article 19. Infraccions i sancions

1. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establit en el títol IV de la LGS, així com els articles 173 a 177 LHIS.

2. La imposició de les sancions en matèria de subvencions s’ha d’efectuar mitjançant expedient administratiu en què, en tot cas, s’ha de donar audiència a la persona interessada abans de dictar-se l’acord corresponent.

3. L’expedient administratiu sancionador a què es refereix el punt anterior és el regulat per la legislació del procediment administratiu comú, amb les especificitats previstes en la LGS, i en el RLGS.

Article 20. Règim jurídic

1. L'aportació econòmica prevista en aquestes bases es regeix per les condicions contingudes en els seus articles, i en allò no previst serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la normativa reguladora de les subvencions de l’UJI.

2. Les ajudes que es regulen en aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, i són lliurement revocables i reduïbles en els supòsits previstos per la normativa de subvencions. Aquestes bases reguladores no generen cap dret a l'obtenció d'altres ajudes en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. A més, estan subjectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicione l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquestes bases entraran en vigor l’endemà de la publicació oficial.

 

El rector

 

Vicent Climent Jordà

Castelló de la Plana, ........... d ................................................... de 20............

Informació proporcionada per: Secretaria General