Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 11/2017 (29 novembre de 2017)

29/11/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’UJI aprova un pressupost de 98,5 milions d'euros per a 2018

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat avui un pressupost per a 2018 de 98,5 milions d'euros, la qual cosa suposa una retallada de 36 milions d'euros respecte al pressupost de 2017. Aquesta diferència es deu al fet que l'any passat l’UJI va rebre per part de la Generalitat Valenciana dos ingressos excepcionals: 11 milions d'euros per a abordar la construcció de la segona fase de l'edifici de Ciències de la Salut i 26 milions d'euros per a l'amortització d'obligacions emeses en el sistema de finançament de l'II Pla d'Inversions. D'aquesta forma, per a 2018 es torna a un pressupost similar al de l'exercici de 2016, quan el pressupost va ser de 98,1 milions d'euros.

El pressupost preveu uns ingressos genèrics de 98,5 milions d'euros, dels quals 76,2 milions corresponen a la subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana i transferències corrents; 18 milions provenen de la previsió d'ingressos per taxes de matrícula i altres ingressos; 550.000 euros d'ingressos patrimonials, i 3,6 milions de transferències de capital. En aquest apartat el més destacable és que els ingressos per matrícula disminueixen un 15% en 2018, a causa de la reducció de les taxes per part de la GVA, una pèrdua que suposa una baixada en els ingressos d'1,2 milions d'euros. Aquesta baixada hauria de ser compensada al 100% per transferències de la Generalitat dins del mateix any, però el seu pagament es va a diferir a 2019 i és possible que no cobrisca el 100% de la baixada en recaptació.

Quant a les despeses, el document pressupostari preveu destinar 61,5 milions a despeses de personal; 17,4 milions a compra de béns corrents i despeses de funcionament; 673.000 euros a despeses de financers; 1.073.166 euros a transferències corrents i 13,8 milions a inversions reals. En aquest sentit, cal destacar que l’UJI continua amb la política de contenció i des de Gerència s'ha fet un important esforç per a reduir les despeses financeres, ja que no afecten a la vida diària de la comunitat universitària, i baixen en 2 milions d'euros.

Finalment, cal destacar que el criteri de sostenibilitat econòmica és un dels eixos del pressupost de 2018 i per açò aquest pressupost s'ha dissenyat seguint un criteri de prudència al no tenir un horitzó financer estable per als anys 2019 i 2020.

D'altra banda, el Consell de Govern també ha aprovat les tarifes de cessió d'espai físic, equipament i realització de cursos per a 2018. Aquest apartat inclou les tarifes per a la cessió de tots els espais esportius del Campus de Riu Sec; la utilització del Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM); del Servei d'Instrumentació Científica; dels diferents espais del Paranimf, la Llotja del Cànem i el Menador espai cultural; la cessió d'espais a empreses de base tecnològica en Espaitec i els espais de l'Àgora Universitària. Així mateix, en el document s'especifiquen els preus dels màsters propis, cursos d'expert, cursos d'especialització, cursos de llengües, proves de certificació, cursos d'estiu, etcètera.

L’UJI cedeix l'ús del local A10 de l'Àgora al Institut Joan Lluís Vives

La Universitat Jaume I ha aprovat el canvi del contracte d'arrendament corresponent al local A10 de l'Àgora de manera que l’Institut Joan Lluís Vives continuarà ocupant aquest local però de forma gratuïta. L’UJI ha estat vinculada a l’Institut Joan Lluís Vives i a la Xarxa Vives desde la seua creació i sempre ha ostentat una vicepresidència en aquesta institució.

Aquest canvi obeeix a l'aplicació de la Llei 14/2003 de Patrimoni de la Generalitat Valenciana que estableix, en relació amb les autoritzacions d'ocupació temporal, que quan el peticionari siga una administració pública, una entitat de dret públic, o una entitat sense ànim de lucre, i les finalitats del mateix siguen d'utilitat pública o interès social, la cessió podrà tenir caràcter gratuït, sempre que l'activitat a desenvolupar en l'immoble no tinga contingut econòmic.

L’Institut Joan Lluís Vives correrà amb les despeses ocasionades pels serveis amb què conta el local i els generats per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d'individualització i que corresponguen al local arrendat i els seus accessoris o serveis comuns (despeses comunitàries) que es computaran en funció de la superfície de cadascun dels locals.

El Consell de Govern aprova el nomenament de la direcció de la UPD d’Infermeria

El Consell de Govern de l’UJI ha donat suport a la proposta del Rectorat al nomenament de la professora Amparo Bernat per a què exercisca les tasques de direcció de la Unitat predepartamental d’Infermeria.

L’UJI modifica la normativa de compensació curricular en els estudis de grau

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta de modificació de la normativa de compensació curricular, que prèviament havia sigut consensuada amb els centres i amb la que es regula el procediment per a l’avaluació curricular. Aquesta constitueix el fonament dels tribunals de compensació que intenten respondre a certes situacions acadèmiques particulars que impedeixen a un estudiant obtenir el títol a què aspira per no haver superat un assignatura.  El reglament regula la constitució del tribunal de compensació de qualificacions, els criteris d’actuació del mateix i les normes de procediment per a l’alumnat.

En la nova normativa s’amplia l’àmbit d’aplicació de la compensació, i s’inclou la possibilitat d’aplicar-la a les assignatures de caràcter optatiu sempre que es complisquen els requisits exigits i en el grau hi haja itineraris obligatoris i el nombre de crèdits optatius que l’UJI oferta en l’itinerari cursat coincidisca amb el nombre de crèdits que l’alumnat ha de superar.

La normativa també inclou que, en aquells plans d’estudis en els que la memòria de verificació exigeix la superació de totes les assignatures per a la defensa del treball de final de grau, aquest quedarà exclòs del còmput d’assignatures pendents a l’efecte de sol·licitar la compensació.

La nova normativa estableix que, en tots els casos, per demanar la compensació cal haver cursat tres cursos acadèmics i haver-se presentat a les sis convocatòries d’examen. D’altra banda, determina que no seran objecte de compensació els crèdits relatius a les assignatures de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau.

Per últim, en l’apartat de normes de procediment, com a novetat, s’ha incorporat un article en relació als plans d’estudi en procés d’extinció per tal de facilitar a l’estudiantat la finalització dels seus estudis.

El Consell de Govern aprova tres barems específics per als concursos de professorat contractat en dos departaments

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el barem específic del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting per als concursos de places de professorat ajudant doctor i professorat contractar doctor interí i el barem específic de l’àrea de Teoria i Història del Departament d’Educació per als concursos de places de professorat contractat doctor interí. En els barems s’inclouen aspectes com la formació acadèmica, la investigació, la docència universitària, o ell coneixement d’idiomes.

L’UJI aprova la promoció de 21 places de professorat

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat 21 sol·licituds de promoció de places de professorat, corresponents a la segona convocatòria ordinària de l’any 2017 i a la convocatòria anual per excel·lència a catedràtic/a d’universitat de 2017, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora. En concret, s’ha aprovat la promoció de tres places dels cossos de funcionariat docent i catorze de personal contractat laboral de deu departaments universitaris i quatre promocions de professorat titular d’universitat a catedràtic/a en quatre departaments.

L’UJI aprova la modificació de la RLT del PDI i els perfils de places de professorat ajudant doctor

El Consell de Govern ha aprovat una modificació de la Relació de Llocs de treball (RLT) del Personal Docent i Investigador. Aquesta modificació contempla la creació de vuit places de professorat contractat doctor vinculades als departaments d’Educació, Ciències de la Comunicació, Enginyeria Mecànica i Construcció, Administració d’Empreses i Màrqueting,  Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, i Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; i la modificació de dues places d’ajudant i ajudant doctor tipus I a ajudant doctor tipus I i II, respectivament en els departaments d’Educació i Enginyeria Mecànica i Construcció.

Per una altra banda, el Consell de Govern ha aprovat els perfils de cinc places de professorat ajudant doctor de les àrees d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció;  Comunicació Audiovisual i Periodisme del Departament de Ciències de la Comunicació i de Comercialització i Investigació de Mercats del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting.

El Consell de Govern aprova el canvi de dedicació d'una professora ajudant doctora

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el canvi de dedicació docent d'una professora ajudant doctora de l’area de Didàctica de la Matemàtica del Departament d'Educació del tipus I al II.

La Jaume I aprova la convocatòria de 8 places de professor contractat doctor amb caràcter interí

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de 8 places de professor contractat doctor amb caràcter interí. Les noves places són per al departament d'Educació; de Psicologia evolutiva, educativa, social i metodologia; d'Enginyeria Mecànica i Construcció; d'Administració d'empreses i Màrqueting; d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny; d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, i dos professors per a Ciències de la Comunicació.

L’UJI concedeix un permís per a realitzar una estada superior a tres mesos

El Consell de Govern ha aprovat una llicència per a una estada superior a tres mesos per a un investigador del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia que romandrà un any en la University of Luxembourg.

El Consell de Govern aprova la suspensió temporal de l’aplicació del Document per a l’acreditació de llengües per part de l’estudiantat de grau

El Consell de Govern ha aprovat per unanimitat la suspensió temporal de l’aplicació del Document per a l’acreditació de llengües per part de l’estudiantat de grau.

L’UJI aprova la modificació del pla d'estudis del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

El Consell de Govern de l’UJI ha donat el vistiplau a una sèrie de modificacions que afecten al pla d'estudis del Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. Es tracta de la incorporació a aquest grau de la nova normativa de permanència aprovada en 2014, de la nova normativa de reconeixement de crèdits aprovada en 2013 i del Reial decret que regula l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els processos d'admissió a les universitats públiques espanyoles. Així mateix, es modifica la seqüenciació temporal de matèries en el pla d'estudis, millorant la distribució de certes assignatures en els cursos de segon, tercer i quart i es concentra l'oferta d'assignatures optatives del grau en el segon semestre de l'últim curs, per a equilibrar la càrrega docent de l'estudiant.

També es modifica la denominació de la matèria AG1037- Ampliació de Genètica per Genètica Molecular per a ajustar-se millor als continguts i facilitar la seua identificació per part dels estudiants; es modifiquen les matèries que conformen la impartició del 5% de la docència en llengua estrangera i el sistema d'avaluació en les matèries de Biologia i Projectes d'Enginyeria. Finalment, s'aprova el canvi de responsable del títol, que passarà a ser Mónica Asunción Hurtado Ruiz.

El Consell de Govern aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Didàctica de la Música

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Didàctica de la Música. Les modificacions inclouen la supressió d’alguns continguts de l’assignatura «Les TIC en l’ensenyament de la música», seguint les recomanacions de l’informe de verificació de l’ANECA; la modificació dels requisits específics d’accés al màster per incloure estudiantat interessat en una educació superior professional aplicable a Escoles de Música i altres centres formatius; la inclusió d’una assignatura optativa de pràctiques investigadores dins de la matèria «Pràctiques Externes», de forma que l’alumnat puga escollir entre pràctiques professionalitzadores o investigadores, amb la qual cosa s’amplia també el nombre de centres per realitzar pràctiques; l’ampliació del conveni de col·laboració amb l’Institut Superior d'Ensenyaments Artístiques de la Comunitat Valenciana per impartir el màster en conservatoris superiors de música y dansa dependents d’aquest institut; i per últim, s’elimina el reconeixement de crèdits per experiència professional.

El Consell de Govern aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT). Les modificacions inclouen l’ampliació de les hores de pràctiques externes en empreses; la inclusió d’hores de laboratori en l’assignatura «The language of telephoning and other communication technologies in the business world», el canvi de denominació de l’assignatura «Business correspondence» a «Business writing»; la denominació bilingüe de totes les assignatures en castellà i anglès; i la incorporació de la nova normativa de reconeixement i transferència de crèdits i de permanència aprovades per l’UJI.

Prop de 500 professionals externs participaran com a docents als màsters de l'UJI en el curs 2017-2018

El Consell de Govern ha aprovat la relació de professorat extern que impartirà docència en màsters oficials de la Universitat Jaume I al llarg del present curs 2017/2018 i que inclou un total de 496 persones procedents d'altres universitats i empreses que col·laboraran en la formació teòrica i pràctica de l'estudiantat del postgrau oficial de la Universitat Jaume I.

L’UJI nomenarà doctor honoris causa a l'economista Stephan Klasen

El Consell de Govern ha aprovat la concessió del doctorat honoris causa - a proposta de l'Institut d'Economia Internacional- al professor doctor d'origen alemany Stephan Klasen, un dels economistes més prolífics de l'escena internacional en el camp dels estudis sobre el desenvolupament, la desigualtat econòmica i la pobresa.

La formació acadèmica superior de Stephan Klasen es va desenvolupar íntegrament en la Universitat de Harvard, després d'haver cursat la seua etapa preuniversitària en l'Armand Hammer United World College de Montezuma, New Mexico. La seua activitat investigadora i de consultoria internacional s'ha centrat en la desigualtat econòmica i més concretament en els estudis de gènere en l'àmbit del desenvolupament econòmic. Com a assistent de recerca de Amartya Sen, Premi Nobel d'Economia en 1998, col·labora amb ell en aspectes de referenciació bibliogràfica, suport estadístic i quantitatiu i revisió de proves en diverses de les seues publicacions.

Ha sigut docent en la Universitat de Witwatersrand (Johannesburg), en la Universitat i en el King’s College de Cambridge, i en la Universitat de Munic, on ocupa la càtedra d'Economia en 1998. En 2003 s'incorpora a la Universitat de Göttingen com a catedràtic i director del Ibero-America Insitute for Economic Research i, a partir de 2007, és responsable també del Courant Research Centre sobre “Pobresa, equitat i creixement en països en desenvolupament i transició”.

Ha col·laborat amb la Unitat d'Anàlisi de Polítiques Econòmiques de Bolívia; amb els responsables d'economia del SDP alemany; amb el World Institute for Development Economics d'Hèlsinki; amb el British Department for International Development o amb el Ministeri Alemany per a la Cooperació al Desenvolupament. El seu treball amb l'OCDE, el Banc Mundial, la UNDP o la UNESCO, li converteix en un dels consultors més reconeguts en projectes sobre desenvolupament, desigualtat de raça i gènere, educació i creixement, així com reducció de la pobresa i efectes de l'ajuda internacional. Actualment, i per designació directa del Secretari General de les Nacions Unides, és membre del seu Comitè per a Polítiques de Desenvolupament.

En l'àmbit estrictament acadèmic, Stephan Klasen ha sigut editor, o membre del Consell d'Edició, de diverses de les més prestigioses revistes en l'àrea del desenvolupament econòmic. En el seu currículum de publicacions consten més de 200 referències, de les quals prop de 150 corresponen a articles en revistes amb avaluació, amb forta projecció i impacte internacional. Les restants són llibres i capítols de llibres publicats en les editorials més reconegudes en l'àmbit de l'economia.

L’UJI tanca la matrícula amb el 93,42% de les places de nou ingrés cobertes

La Universitat Jaume I ha tancat el procés de matrícula corresponent al curs 2017/2018 amb el 93,42% de les places de nou ingrés oferides cobertes i amb un total de 2.798 matriculats en primer curs.  Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 96,85% de les places de primer curs, la Facultat de Ciències de la Salut el 100%, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 97,28%, i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al 81,17% d’ocupació.

Per procedència, continua incrementant el percentatge de nou estudiantat de fora de la Comunitat Valenciana passant del 4,98 al  6,72%. Concretament, 1.661 nous estudiants tenen el seu domicili a Castelló, 949 a la resta de la Comunitat Valenciana i 188 fora de la Comunitat Valenciana.

Respecte al nombre total d’alumnat en les titulacions de grau, aquest curs acadèmic la matrícula s’ha tancat amb un total de 11.735 estudiants matriculats, xifra inferior a la del curs passat que va ser de 11.911.

L’informe de matrícula també inclou dades provisionals de la matrícula de màsters universitaris, ja que el procés encara no ha finalitzat. Fins ara el nombre de matriculats és de 1.454 estudiants de màster, xifra similar a la del curs passat que va ser de 1.456 matriculats. En Doctorat el nombre d’estudiants és de 642. Amb tot, el nombre d’estudiants a l’UJI aquest curs és de 13.831.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions