Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 10/2017 (26 octubre de 2017)

26/10/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’UJI aprova els calendaris electorals a consells i direcció de departaments i instituts

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els calendaris electorals per elegir consell en 11 departaments i dos instituts, i per elegir direcció en 10 departaments i tres instituts. També s’ha aprovat el calendari per a eleccions parcials al consell de tres departaments. 

En primer lloc, el Consell de Govern ha aprovat el calendari electoral per elegir el consell d’onze departaments i de l’Institut Interuniversitari de Geografia (seu UJI) i de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT).  Els departaments als que es triarà consell són: Departament d’Història, Geografia i Art, Departament de Traducció i Comunicació, Departament de Dret Públic, Departament d’Economia, Departament de Matemàtiques, Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció, Departament d’Enginyeria Química, Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat i Unitat Predepartamental d’Infermeria.

La presentació de candidatures es podrà realitzar del 27 de novembre a l’1 de desembre de 2017 i l’elecció tindrà lloc per vot electrònic el 12 de desembre. La proclamació definitiva de resultats serà el 18 de desembre. Aquest calendari també s’aplicarà per a les eleccions parcials al consell dels departaments d’Estudis Anglesos, de Filologia i Cultures Europees i la Unitat predepartamental de Medicina.

D’altra banda, les candidatures per a la direcció de 10 departaments: Departament d’Història, Geografia i Art, Departament de Traducció i Comunicació, Departament de Dret Públic, Departament d’Economia, Departament de Matemàtiques, Departament de Química Inorgànica i Orgànica, Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció, Departament d’Enginyeria Química i Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat, es podran presentar del 19 al 23 de gener de 2018, sent l’elecció l’1 de febrer. La proclamació definitiva de resultats serà el 7 de febrer i, en cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria el 12 de febrer.

D’altra banda, s’ha aprovat el calendari per a eleccions a la direcció de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (seu UJI). El calendari fixa la presentació de candidatures del 27 de novembre a l’1 de desembre de 2017 i les eleccions tindran lloc el dia 14 de desembre, sent la proclamació definitiva de resultats el 20 de desembre. En cas de segona volta, aquesta tindria lloc el 10 de gener de 2018. 

L’UJI aprova el nou Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d'assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat una nova versió, actualitzada i revisada, del protocol per a la detecció, prevenció i actuació en casos d’assetjament. El document inicial, que es va aprovar a l’any 2011, es va modificar en 2014 i s’ha actualitzat ara per a ajustar-lo al II Pla d’Igualtat de l’UJI (2016-2020) i la recentment aprovada Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.

Com a principals novetats, el nou protocol inclou l’assetjament per expressió o identitat de gènere, qualsevol comportament o conducta que per raons d’expressió o identitat de gènere es realitze amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, ofensiu o segregat. També aborda l’assetjament entre el mateix alumnat de l’UJI i el ciberassetjament, assetjament entre iguals en l’entorn de les tecnologies de la informació i de la comunicació, que inclou actuacions de xantatge, vexacions, i insults entre membres de la comunitat universitària.

L’objecte d’aquest protocol és definir les pautes que permeten prevenir i evitar que es produïsquen situacions d’assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere. Si, a pesar de les mesures preventives, es produïra una de les situacions incloses en aquest Protocol, aquest estableix les mesures necessàries per a identificar-la; investigar-la; emetre un informe, i proposar una via de solució, minimitzant les seues conseqüéncies en l’entorn acadèmic, i garantir en tot cas la protecció dels drets de la víctima.

L’UJI modifica les Directrius generals pròpies per a l’elaboració de plans d’estudis oficials de grau

La Universitat Jaume I ha modificat les Directrius generals pròpies per a l’elaboració de plans d’estudis oficials de grau. En concret, s’han incorporat els deu principis del model educatiu: desenvolupament integral de l’alumnat; foment de l’ètica i la responsabilitat social; compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i territorial; cultiu de la vocació investigadora,; impuls de la internacionalització; compromís amb la llengua pròpia i amb el multilingüisme; incentivació de l’ús de les TIC, millora continuada de la qualitat; impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor intel·ligent i promoció de la formació al llarg de la vida. Així mateix s’ha llevat l’especificació d’hores anuals de l’organització temporal dels títols, deixant només el còmput en setmanes.

El Grau en Infermeria augmentarà el nombre de places i les hores de practiques a partir del curs 2018-2019
 
La Universitat Jaume I ha aprovat una modificació del Pla d'Estudis del Grau en Infermeria que suposa un augment del nombre de places de la titulació i de les hores de pràctiques clíniques, i la inclusió de l'acreditació dels requisits arreplegats en el pla de multilingüisme. Aquestes modificacions entraran en vigor a partir del curs 2018-2019.

L’UJI va iniciar en el seu moment els tràmits per a adscriure l'Escola d'Infermeria de La nostra Senyora del Sagrat Cor a la Facultat de Ciències de la Salut, un procés que finalitzarà el pròxim any i permetrà a la universitat castellonenca matricular a un total de 120 alumnes, en lloc dels 60 actuals. Quant a la formació pràctica, actualment es realitzen un total de 1.752 hores que passaran a ser 2.300 hores per al pròxim curs, en aplicació de l'article 42 del Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu. Finalment, el pla d'estudis també incorpora que l’estudiantat haurà d'acreditar els requisits arreplegats en el pla de multilingüisme per a sol·licitar l'expedició del títol.

LUJI aprova la concessió d’un semestre sabàtic

El Consell de Govern ha aprovat la concessió d’un semestre sabàtic per a un professor del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics qui farà una estància de set mesos a la Mid Sweden University i a la Universitat de València.

L’UJI presenta l’informe del Pla d’Ordenació Docent del curs 2016/2017

El vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha presentat al Consell de Govern l’informe de l’execució del Pla d’Ordenació Docent (POD) a la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2016/2017 en el que s’informa de l’assignació de la docència en les diferents titulacions i màsters oficials i l’assignació docent en l’àmbit dels departaments.

Segons l’informe, durant el curs 2016/2017 es van impartir un total de 15.902,26 crèdits, la qual cosa suposa un increment del 3,18% respecte als impartits el curs anterior. Del total de crèdits, 89,3% tenien caràcter bàsic, troncal o obligatori, mentre que el 10,7% restant van ser per a docència d’assignatures optatives.

Per centres, les titulacions adscrites a l’ESTCE han impartit el percentatge més gran de crèdits amb un 30,4%, mentre que a la FCHS es van impartir el 29,4%, a la FCJE el 26,7% i a la Facultat de Ciències de la Salut un 13,5%.

Quant als crèdits impartits per tipus de titulació cal destacar que la totalitat dels 15.902,26 crèdits van ser en títols de grau, 517,08 crèdits més que el curs anterior; ja que durant el curs passat ja no es va impartir docència en cap titulació de primer i segon cicle per la seua progressiva extinció. Pel que fa al total de crèdits impartits en els màsters oficials ha sigut de 3.949,63, xifra que suposa un decrement del 0,31% respecte a 2015/16. D’aquests crèdits, el 75,5% han sigut impartits per professorat de la Jaume I i el 24,5% per professorat extern.

Quant al professorat de l’UJI, el 52,7% dels crèdits impartits en els graus ha estat impartit per professorat funcionari i laboral indefinit i professorat a temps complet, el 34,9% per professorat associat a temps parcial i el 12,4% per altre professorat a temps complet. Respecte als màsters, el 75,5% dels crèdits ha sigut impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 13% per professorat associat a temps parcial i l’11,5% per professorat ajudant i personal investigador.

En l’apartat de l’assignació de crèdits per departaments i titulació, l’informe destaca que com en anys anteriors continua detectant-se la tendència dels departaments a concentrar la docència majoritàriament en titulacions del centre al qual es troben adscrits.

L’UJI concedeix tres permisos per a realitzar estades superiors a tres mesos

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat tres llicències per a estades superiors a tres mesos per a membres del personal investigador dels departaments d’Educació , i Llenguatges i Sistemes Informàtics. Els docents realitzaran estades en la University of Toronto, (Canadà), la Universidad de Granada y la Universidad de Extremadura. 

El Consell de Govern aprova la memòria de l’Escola de Doctorat
El Consell de Govern ha aprovat la memòria del curs acadèmic 2016/2017 de l’Escola de Doctorat.

Per al curs acadèmic 2016/2017, l’escola ha oferit un total de 317 places d’estudiantat de nou ingrés distribuïdes entre 19 programes de doctorat, 12 propis i 7 interuniversitaris, el que representa el 6,5% del total de l’oferta de l’UJI en el curs passat. De les places oferides, el 28,4% corresponen a programes de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, el 22,1% a programes de la branca de Ciències, el 14,2% a programes de la branca de Ciències de la Salut i el 13,6% a programes de la branca d’Enginyeria i Arquitectura.

La demanda d’aquest tipus d’estudis se situa al voltant del 82%. Els programes més demandats vam ser Psicologia, Gènere, Dret, Economia, Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament, Educació i Desenvolupament Local i Cooperació Internacional. En concret, al curs 2016/2017, 205 doctorands i doctorandes es van matricular per primera vegada en estudis de doctorat, situant-se la taxa de matriculació en el 64,7%. El nombre total d’alumnat de l’escola matriculat en el curs 2016/2017 va ser de 655 persones. 

Pel que fa al gènere de l’estudiantat de nou ingrés, el percentatge de dones és del 51,2% per al conjunt dels programes. Respecte al règim de dedicació a l’estudi, el 74,9% de l’alumnat va triar a temps complet i el 25,1 a temps parcial. Respecte a la modalitat d’accés, un 48% ha cursat estudis de màster en l’UJI, un 16% ha cursat estudis de màster en altres universitats de l’Espai Superior d’Educació Superior, un 11% ha accedit amb un títol superior de fora de l’EES no homologat, un 12% des d’anteriors programes de doctorat, un 8% amb estudis superiors previs a la implantació de l’EES i un 3% amb plaça de formació sanitària especialitzada. Pel que fa a la procedència, el percentatge d’alumnat internacional de nou ingrés és del 23,4%.

Durant el curs 2016/2017, l’Escola ha continuat impulsant el seu programa de formació transversal per facilitar l’adquisició de competències del nou alumnat en els àmbits de l’ètica, la gestió de la informació científica, la difusió i divulgació de la ciència, la metodologia de la investigació, les polítiques investigadores o la transferència del coneixement.

Respecte als contractes predoctorals i les ajudes de mobilitat, al curs 2016/2017 es van iniciar un total de 39 nous contractes predoctorals; un total de 30 investigadors i investigadores en formació es varen beneficiar d’ajudes de mobilitat que es van realitzar majoritàriament a països de la Unió Europea, i 40 es varen beneficiar d’ajudes per a la realització d’activitats formatives de doctorat. 

En el curs 2016/2017 es van defensar un total de 155 tesis doctorals, 144 corresponen a alumnat matriculat en el sistema legislatiu regulat pel RD 1393/2007 i 11 a programes de doctorat de l’Escola de Doctorat (RD 99/2011). Per últim, la memòria inclou els resultats de la primera enquesta de satisfacció realitzada en el curs 2015/2016, que indica que la satisfacció respecte al programa de doctorat és alta (un 4,38 de 5 per al professorat i un 4,28 per a l’estudiantat).

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions