Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 10/2016 (30 de novembre de 2016)

01/12/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El rector de l’UJI informa del nomenament de Iván J. Barreda com a nou director de l’USE
El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern del nomenament del professor Iván J. Barreda com a nou director de la Unitat de Suport Educativa.

L'UJI aprova un pressupost de continuïtat per a 2017 marcat per un increment per  l’amortització d’obligacions emeses i les inversions en la construcció de l’edifici de Ciències de la Salut   
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de pressupost per a 2017 que ascendeix a 134.516.000 euros, 36.334.000 euros més que l’any passat, el que suposa un augment del 37,01% respecte a l’exercici econòmic de 2016, derivat, principalment, de les inversions per abordar la construcció de la segona fase de l’edifici de Ciències de la Salut i l’amortització d’obligacions emeses en el sistema de finançament del II Pla d’inversions.

La elaboració del pressupost per a l’exercici de 2017 ha estat condicionada per la no  aplicació del tercer pla pluriennal de finançament (PPF) del sistema universitari públic valencià (SUPV) 2010-2017; els efectes de la modificació de 30 de desembre de 2014 del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana (GV) i les cinc universitats públiques per al finançament de despeses corrents i d’inversió amb l’ajornament del deute de la Generalitat a favor de les universitats públiques, signat el 26 maig de 2008 i modificat el 2011; la continuació de la implantació dels estudis de Ciències de la Salut i la repercussió de diferents disposicions i normatives en el comportament de les despeses de personal.

Per fer aquest pressupost, l’UJI ha previst uns ingressos en concepte de subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana quantificats en 61.754.860 euros, la mateixa subvenció ordinària que l’any passat i similar a la que es rebia l’any 2006.

El criteri de sostenibilitat econòmica és un dels eixos del Pla Estratègic UJI 2018, el desplegament del qual ha iniciat l’UJI enguany, i per això el pressupost de 2017 s’ha dissenyat seguint un criteri de prudència tot i que sense garantia absoluta de viabilitat en ser dependents d’una administració pública que es troba en un estat financer i de liquiditat delicat. El resultat és un pressupost de continuïtat respecte al de 2016, amb el consegüent esforç que aquesta circumstància exigeix a tota la comunitat universitària des de ja fa uns anys i amb la proposta d’avançar en la consolidació del model educatiu UJI i de garantir els recursos destinats a recerca.

El pressupost preveu uns ingressos genèrics de 134.516.000 euros, dels quals 73.410.939,79 euros corresponen a la subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana i transferències corrents,  20.203.929,30 euros que provenen de la previsió d’ingressos per taxes de matrícula i altres ingressos, 384.000 euros d’ingressos patrimonials, i 40.517.130,91 euros de transferències de capital. Quant a les despeses, el document pressupostari preveu destinar, entre altres capítols, 59.260.781,30 € a despeses de personal; 18.280.659,24 € a compra de béns corrents i despeses de funcionament, i 2.601.939,43 € a despeses de financeres; 1.080.378,03 a transferències corrents i  23.549.551,01 destinats a inversions reals, inversions bàsicament en la Facultat de Ciències de la Salut; 700 euros en transferències capital i 1.500 euros referent a actius financers. Per últim, les despeses es completen amb els passius financers i cancel·lació de préstecs amb una partida de 29.740.490,99 euros.

La proposta aprovada avui haurà de ser ratificada pel Consell Social per a la seua aprovació definitiva. El Consell de Govern també ha aprovat les tarifes de cessió d’espai físic i equipament.

El Consell de Govern aprova l’ampliació de la subvenció nominativa a la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
El Consell de Govern ha aprovat incrementar la subvenció nominativa a la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes en 1.000 euros seguint els acords presos pel Patronat de la Fundació.
 
L’UJI s’incorpora como a soci col·laborador en la Xarxa Alcover de Teatre
La Universitat Jaume I ha formalitzat la seua participació en la Xarxa Alcover de Teatre amb la incorporació com a soci col·laborador d’aquesta associació cultural vinculada a les arts escèniques i a la cultura. L’objectiu de la xarxa passa per crear una estructura estable d’intercanvi que permeta la realització de gires coordinades d’espectacles de l’àmbit lingüístic de la llengua catalana, contribuir al desenvolupament de les arts escèniques com a motor econòmic de gran rellevància en la societat actual i propiciar, a més, fòrums de debat i estudi de la realitat teatral d’aquest àmbit. L’any 2011 l’antic Projecte Alcover, amb el qual ja havia col·laborat l’UJI, va aprovar la seva refundació en Xarxa Alcover de Teatres, continuant amb els mateixos objectius de foment de les arts escèniques que havien guiat l’activitat de l’associació fins a aquell moment. Els representants de les universitats valencianes van acordar participar com a sòcies col·laboradores amb la Xarxa amb una aportació de 500 euros anuals.
 
El Consell de Govern aprova el programa «Segell de grau internacional de l’UJI»
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el programa «Segell de grau internacional de l’UJI» que s’emmarca en l’aposta de la Universitat durant els últims anys per la internacionalització dels seus graus i que té com a objectiu donar un especial prestigi internacional a alguns dels programes d’estudi.

El «Segell de Grau Internacional» és un segell pensat per a aquelles titulacions que compten amb estudiantat local amb forta vocació internacional i amb estudiantat internacional que complisca els requisits establerts pel programa. Aquest segell, que rep un grau o un grup específic dins d’un grau, es farà constar al suplement europeu al títol de l’estudiantat.

Els graus que vulguen optar a obtindre el Segell de Grau Internacional han d’oferir dobles títols internacionals amb universitats estrangeres, tindre el 50% dels crèdits del grau en anglés i el 50% en castellà i comptar amb un alt grau de mobilitat de professorat, entre d’altres.

Els graus que obtinguen aquest segell es promocionaran en fires educatives universitàries, xarxes i pàgines web internacionals. També es comptarà amb la col·laboració dels ambaixadors internacionals per promocionar-los.

El Consell de Govern aprova el reglament per a la tramitació d’ajudes, subvencions i premis de l’UJI
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el Reglament del Procediment de tramitació d’ajudes, subvencions i premis de l’UJI aplicable a tots els lliuraments dineraris que tinguen aquesta consideració i que estiguin convocats per la Universitat Jaume I. El procediment de gestió i tramitació de les ajudes, subvencions i premis estarà subjecte en tots els casos als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació; a la eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’UJI com a entitat atorgant del sector públic i a l’eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Es consideren ajudes, subvencions i premis tots els lliuraments dineraris que realitze l’UJI a favor de persones públiques o privades sense contraprestació directa dels beneficiaris i que estiguin subjectes al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular o la concurrència d'una situació, sempre que el beneficiari complisca les obligacions materials i formals que s’hagen establit. Així mateix, és condició necessària que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tinga per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social, o de promoció d'una finalitat pública.

L’UJI modifica la Normativa de Compensació en Diplomatures, Llicenciatures i Enginyeries
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Normativa de Compensació en Diplomatures, Llicenciatures i Enginyeries en la que s’inclou una nova disposició transitòria que determina que a partir del curs 2016/2017 per a tramitar les sol·licituds de compensació de qualificacions dels plans d’estudi de primer i segon cicle totalment extingits no es tindrà en compte el carácter de l’assignatura pendent de superar per a finalitzar els estudis.

L’UJI modifica la Normativa dels Estudis Propis de Postgrau i de Formació Continuada
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Normativa dels Estudis Propis de Postgrau i de Formació Continuada. Les modificacions fan referència el procediment de proposta i a la matrícula provisional. En el primer cas, la nova redacció indica que la iniciativa podrà ser realitzada per PDI a temps complet o per un òrgan promotor (Departament, Centre, Institut o, excepcionalment, un vicerectorat o servei) i també per PDI a temps parcial si es tracta de cursos de formació continuada, acreditant-se, per aquests cursos, comptar amb formació universitària avalada en l’àmbit temàtic del curs que es presenta. A més a més, en el cas de la formació continuada caldrà un informe favorable raonat de la Comissió Assessora per a la Nova Organització dels Ensenyaments (CANOE). Pel que fa al segon punt la modificació especifica que la consideració de matrícula provisional es refereix al moment de formalització de la matrícula.
 
El Consell de Govern aprova la modificació del pla d’estudis del Grau en Infermeria
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del pla d’estudis del Grau en infermeria. Els canvis es refereixen a l’intercanvi de dues assignatures de primer semestre per dues de segon semestre del primer curs per adaptar l’organització de la docència a les necessitats de l’alumnat; la correcció d’errades en l’assignació d’hores en les activitats formatives de l’assignatura «Cures d’Infermeria en Processos Digestius, Renals i Endocrins»; i la incorporació de les noves normatives de permanència i reconeixement de crèdits aprovades per l’UJI.
 
L’UJI aprova la transformació i promoció de vint-i-nou places de professorat
El Consell de Govern ha aprovat les 29 sol·licituds de transformació i promoció de places de professorat. En concret, s’ha aprovat la promoció de 14 places dels cossos de funcionariat docent en diverses categories; dues places de promoció per excel·lència a catedràtic d’universitat; deu places de professorat contractat laboral en la categoria d’ajudant doctor a personal contractat doctor; dues places de professorat contractat laboral en la categoria d’ajudant a ajudant doctor; i la transformació d’una plaça de l’antiga classificació de la LOU a la nova de personal contractat doctor de la LOMLOU.
 
L’UJI aprova la modificació de la RLT del PDI
El Consell de Govern ha aprovat una modificació de la Relació de Llocs de treball (RLT) del Personal Docent i Investigador. Aquesta modificació contempla la convocatòria de dos places de professor ajudant doctor vinculades al Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció i a la Unitat Predepartamental d’Infermeria, respectivament.
 
El Consell de Govern aprova la proposta de canvis de dedicació docent de professorat ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de canvi, amb la corresponent modificació de la RLT del PDI, en la dedicació docent d’un professor ajudant doctor I a ajudant doctor II vinculat a l’àrea de Didàctica de l’Expressió Corporal del Departament d’Educació.
 
L’UJI aprova els barems específics per als concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí en diverses àrees i departaments
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els barems específics per als concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí en els Departaments d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció; en el de Finances i Comptabilitat; i Administració d’Empreses i Màrqueting; i en les àrees de Didàctica de l’Expressió Plàstica i l’àrea de Música del Departament d’Educació; l’àrea de Filologia Anglesa del Departament d’Estudis Anglesos; l’àrea d’Anàlisi Matemàtica del Departament de Matemàtiques; l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Aquests barems inclouen entre els mèrits a valorar l’activitat professional extrauniversitària vinculada a l’àrea de coneixement, l’expedient, la investigació realitzada, la docència universitària o els coneixements de valencià i anglès.
 
L’UJI aprova la convocatòria de places de Professorat Contractat doctor amb caràcter interí
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de onze places de professorat contractat en els Departaments d’Administració d’Empreses i Màrqueting; Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; Enginyeria Mecànica i Construcció; Estudis Anglesos; Finances i Comptabilitat; Matemàtiques i Educació.
 
La Universitat Jaume I presenta l’informe de matrícula del curs 2016/2017 amb el 91,06% de les places de nou ingrés cobertes
La Universitat Jaume I ha tancat el procés de matrícula corresponent al curs 2016/2017 amb el 91,06% de les places oferides de nou ingrés cobertes i amb un total de 2.791 matriculats davant els 2.757 del curs passat en què el percentatge d’ocupació va ser del 89,95%, el que suposa un 1,11% més. Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 98,38% de les places de primer curs, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 84,95%, la Facultat de Ciències de la Salut el 100% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al 85,58% d’ocupació respecte a les places oferides.

Per procedència, augmenta lleugerament el percentatge de nou estudiantat de Castelló i de la Comunitat Valenciana i disminuïx el de fora de la Comunitat. Concretament, 1.684 nous estudiants tenen el seu domicili a Castelló i 1.107 fora de les comarques de Castelló, el que suposa que el 39,66% de l’estudiantat de nou ingrés és de fora de la província de Castelló, fonamentalment de la Comunitat Valenciana.

Respecte al nombre total d’alumnat en els graus, l’UJI ha tancat el procés de matrícula amb 11.911 estudiants matriculats en el present curs acadèmic, xifra inferior a la del curs passat, que va ser de 12.003.

L’informe inclou també les dades provisionals de la matrícula de màsters universitaris, ja que el procés encara no ha finalitzat. Fins ara el nombre d’alumnat matriculat és de 1.383 persones (la xifra final del 2015/16 va ser de 1.315). Respecte al curs anterior ha augmentat lleugerament el nombre d’alumnat de nou ingrés amb 1.008 persones matriculades davant els 911 del curs passat.

Finalment, en Doctorat aquest curs l’UJI compta amb 1.057 estudiants matriculats.  

L’UJI presenta l’informe sobre la passada edició dels cursos d’estiu
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha conegut l’informe de la 25ena edició dels cursos d’estiu celebrada del passat mes de juliol. Segons la memòria, en aquesta edició es van impartir 11 cursos amb una mitjana de 22,2 matriculats per curs i un total de 245 matriculats. L’informe també recull el grau de satisfacció de l’alumnat dels cursos d’estiu 2016 que ha sigut del 92,10%. Per últim, s’inclouen dades estadístiques de l’alumnat i una comparativa de preus de matrícula des de l’any 2004 amb una proposta de manteniment de preus per a 2017.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions