Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 09/2016 (3 de novembre de 2016)

04/11/2016 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’UJI aprova els calendaris electorals a consell i direcció de quatre departaments i a direcció de dos instituts

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per elegir consell i direcció de quatre departaments, el calendari per a eleccions parcials en altres dos departaments i el calendari per triar director en dos instituts.

En primer lloc, el Consell de Govern ha aprovat el calendari electoral per elegir director de l’Institut Interuniversitari de Llengües Modernes i Aplicades (seu UJI). La presentació de candidatures es podrà realitzar del 21 al 26 de novembre i l’elecció tindrà lloc el 13 de desembre. La proclamació definitiva de resultats serà el 19 de desembre. En cas de fer falta una segona volta, aquesta es realitzaria el 22 de desembre.

D’altra banda, s’ha aprovat el calendari per a eleccions al consell de quatre departaments: el Departament d’Estudis Anglesos, el Departament de Filologia i Cultures Europees, el Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia i el Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. A més, es realitzaran eleccions parcials al consell del Departament de Química Física i Analítica (PDI no doctor a temps complet, 2 vacants) i a la Unitat Predepartamental d’Infermeria (PDI no doctor a temps parcial, 1 vacant). En aquestos casos, la presentació de candidatures serà del 21 al 26 de novembre. Sent les eleccions el 13 de desembre i la proclamació definitiva de resultats el 19 de desembre.

Per últim, s’ha aprovat el calendari a la direcció de quatre departaments: el Departament d’Estudis Anglesos, el Departament de Filologia i Cultures Europees, el Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia i el Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia, i el de les eleccions a la direcció de l’Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge. El calendari fixa la presentació de candidatures del 20 de desembre de 2016 al 9 de gener de 2017 i les eleccions tindran lloc el dia 18 de gener, sent la proclamació definitiva de resultats 24 de gener. En cas de segona volta, aquesta tindria lloc el 26 de gener. 

La Facultat de Ciències Humanes i Socials s’incorpora al Consell Europeu per les Llengües

El Consell Europeu per les Llengües ha aprovat la incorporació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I com a membre actiu del mateix segons ha traslladat en un escrit el president de l’organisme europeu, Manuel Célio, a la degana de la Facultat, Rosa Agost. Així mateix, el Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el pagament de la quota de la FCHS com a membre actiu d’aquest Consell.

El Consell de Govern aprova el conveni de col·laboració entre l’UJI i la Universidad CEU Cardenal Herrera, pel que es regulen les pràctiques clíniques de l'estudiantat  de Ciències de la Salut a la província de Castelló

El Consell de Govern ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’UJI i la Universidad CEU Cardenal Herrera pel qual s’ordenen les pràctiques clíniques curriculars obligatòries de l’estudiantat de Ciències de la Salut en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l’àmbit de la província de Castelló. L’objecte del conveni és donar resposta a la necessitat de pràctiques clíniques curriculars obligatòries de l’estudiant del CEU Cardenal Herrera que no puga realitzar les seues pràctiques en centres hospitalaris i sanitaris privats o de gestió concertada.

Per això, s’estableix un programa de mobilitat per l’alumnat del CEU que serà aplicable a l’estudiantat matriculat per primera vegada en les respectives titulacions amb anterioritat al curs 2016/2017. L’alumnat haurà d’estar matriculat en el CEU i es matricularà en l’UJI, on realitzarà les pràctiques com a estudiantat vinculat a aquest conveni de col·laboració.

Per l’adequat desenvolupament del conveni, l’UJI comptarà amb personal propi, que serà professorat associat assistencial contractat entre els professionals sanitaris de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que serà l’encarregat, amb caràcter excloent, de la docència associada a les pràctiques. Les seues funcions seran la realització, supervisió i avaluació de la formació pràctica en els centres i institucions sanitàries.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública posarà a disposició del professorat associat assistencial de l’UJI les instal·lacions i centres sanitaris i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport autoritzarà la contractació del professorat que, si escau, es requerisca per part de l’UJI, condició necessària per a l’execució del conveni. Per això, ambdues conselleries han  signat una carta de compromís amb caràcter previ per a facilitar i possibilitar la contractació de les universitats del professorat associat assistencial necessari.

Entre les obligacions de l’UJI estan les d’organitzar la dotació del professorat; consultar a les institucions i centres sanitaris la proposta de distribució de places del personal docent i impartir la docència. Per la seua banda, el CEU facilitarà la informació necessària de l’alumnat, a qui dotarà de l’assegurança de responsabilitat civil imprescindible per a l’exercici de les activitats de formació pràctica reglada; i realitzarà la compensació a l’UJI per tots els costos que genere l’execució del conveni.

El conveni té caràcter excepcional i transitori, amb una durada d’un curs acadèmic, però es pot prorrogar per acord exprés per iguals períodes. Comptarà amb una comissió paritària formada per tres representants de l’UJI i tres representants del CEU.

L’UJI aposta per un procés d’integració gradual en lloc de l’adscripció de l’Escola d’Infermeria «Nuestra Señora del Sagrado Corazón» a la Facultat de Ciències de la Salut

El Consell de Govern s’ha posicionat, per unanimitat, en contra d’iniciar el tràmit d’adscripció de l’Escola Universitària d’Infermeria «Nuestra Señora del Sagrado Corazón» a l’UJI, i, com a alternativa ha aprovat la proposta de la Facultat de Ciències de la Salut de dur endavant un procés d’integració gradual d’aquesta escola.

La Junta de la Facultat de Ciències de la Salut ha realitzat aquesta proposta després d’analitzar les conseqüències que l’adscripció tindria per al grau d’Infermeria de l’UJI i per a la Universitat Jaume I, i de resoldre per unanimitat en la Junta Extraordinària celebrada el 27 d’octubre de 2016 la no adscripció d’aquesta escola i aprovar també per unanimitat la proposta d’un procés que contemplara una integració gradual que permetera una millor gestió del professorat i adaptació del pla d’estudis de l’escola al grau d’Infermeria de l’UJI.

L’opció de l’adscripció implicaria cada curs l’oferta de 60 places a l’Escola de l’Hospital General, 60 places a l’UJI i 60 places a la Universitat Cardenal Herrera CEU, mentre que l’opció d’integració permetria integrar l’oferta pública de places amb 120 a la Universitat Jaume I. D’aquesta manera, es donaria una major coherència i simplicitat a l’oferta pública i una millor optimització dels recursos públics, segons la Universitat.

L’UJI modifica la composició de la Comissió de Reclamacions per a concursos de professorat ajudant doctor, ajudant i professorat associat

El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la composició de la Comissió de Reclamacions per a concursos de professorat ajudant doctor, ajudant i professorat associat. La comissió, formada per cinc membres estarà formada pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Francisco López Benet; i quatre membres del professorat funcionari dels cossos docents universitaris doctors: Reina Ferrández Berrueco, per la Facultat de Ciències Humanes i Socials; Eloísa Cordoncillo Cordoncillo per l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals; Diego González Ortíz, per la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; i Generós Ortet Fabregat per la Facultat de Ciències de la Salut.

El Consell de Govern aprova una modificació de la Normativa d'avaluació de l'activitat docent del professorat de l’UJI

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació de l’article 10.4 de l’Annex 2 de la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Jaume I realitzada per la Comissió d’Avaluació Docent. L’article fa referència a la necessitat de que el professor o professora avaluat tinga més de deu respostes en el conjunt de les seues valoracions d’assignatures. La modificació introdueix l’excepció de que superar aquesta xifra no serà necessari «si  el percentatge de respostes respecte a l’alumnat matriculat és igual o major que el 50%».

L’UJI aprova les modificacions del pla d’estudis del Grau en Medicina

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del pla d’estudis del Grau en Medicina. Els canvis es refereixen als requisits mínims per a cursar el Treball Final de Grau (TFG), que ara estipulen haver superat el 90% de les assignatures de formació bàsiques i obligatòries excloent les optatives i les pràctiques externes; i als prerequisits  de certes assignatures de pràctiques en què serà necessari haver superat el 90% de les matèries de formació bàsica i obligatòries, excloses les optatives, les pràctiques externes i el TFG.

El Consell de Govern aprova la proposta de modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació en el pla d’estudis del Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar que inclou la incorporació de la nova normativa de permanència aprovada en 2014, el canvi en l’explicació de l’avaluació de les assignatures i el canvi de continguts i sistema d’avaluació de l’assignatura de Treball de final de màster. La modificació contempla a més el canvi de semestre d’una assignatura i la denominació d’altra de les assignatures. També es modifica el barem corresponent per al procés d’admissió proposant l’obligatorietat d’una carta de presentació de l’alumne durant la fase de preinscripció.   

La implantació de les modificacions es realitzarà per al curs 2017/2018.

Prop de 500 professors externs i professionals participaran com a docents als màsters de l'UJI

El Consell de Govern ha aprovat la relació de professorat extern que impartirà docència en màsters oficials de la Universitat Jaume I al llarg de present curs 2016/2017 i que inclou un total de 498 persones procedents d'altres universitats i d'empreses que col·laboraran en la formació teòrica i pràctica de l'estudiantat del postgrau oficial de la Universitat Jaume I.

El Consell de Govern aprova la modificació del calendari acadèmic d’aquest curs

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació del calendari acadèmic del curs 2016/2017 en el que es passa a contemplar com a dia no lectiu el dia 13 d’abril de 2017, dijous Sant, d’acord amb el recentment aprovat calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2017.

L’UJI aprova els criteris que han de regir les convocatòries per a la selecció de places de professorat contractat doctor amb contracte interí

El Consell de Govern ha aprovat els criteris que regiran les convocatòries per a la selecció de places de professorat contractat doctor amb contracte interí. S’aplicarà la Normativa dels concursos de selecció d’ajudant, de professorat ajudant doctor i associat de l’UJI, excepte en aquests punts: presentació de sol·licituds i persones candidates admeses; provés de selecció; desenvolupament del procés selectiu; formalització dels contractes; i característiques d’aquests. L’objecte de la proposta aprovada és la cobertura temporal de determinades places de professorat contractat doctor corresponents a la transformació de les places de professorat ajudant doctor fins que es produïsca la provisió definitiva.

L’UJI aprova una modificació de la RLT del PDI

El Consell de Govern ha aprovat una modificació de la Relació de Llocs de treball (RLT) del Personal Docent i Investigador. Aquesta modificació contempla l'amotització de tres places de professor ajudant doctor per al segon semestre vinculades al Departament de Ciències de la Comunicació, al Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, i al Departament de Finances i Comptabilitat respectivament.

Així mateix, es modifica una plaça d’ajudant que passa a professor ajudant doctor tipus II en aquest cas vinculada al Departament d’Educació.

L’UJI concedeix 2 semestres sabàtics per al segon semestre del curs 2016/2017

El Consell de Govern ha aprovat la concessió de semestres sabàtics a dos professors de la Universitat Jaume I. Els docents del Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors realitzaran estades de sis mesos en el Barcelona Supercompunting Center i en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, respectivament.

L’UJI presenta l’informe del Pla d’Ordenació Docent del curs 2015/2016

El vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha presentat al Consell de Govern l’informe de l’execució del Pla d’Ordenació Docent (POD) a la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2015/2016 en el que s’informa de l’assignació de la docència en les diferents titulacions i màsters oficial i l’assignació docent en l’àmbit dels departaments.

Segons l’informe, durant el curs 2015/2016 es van impartir un total de 15.411,98 crèdits, la qual cosa suposa un increment de l’1,7% respecte als impartits el curs anterior. Del total de crèdits, 88,7% tenien caràcter bàsic, troncal o obligatori, mentre que l’11,3% restant van ser per a docència d’assignatures optatives.

Per centres, les titulacions adscrites a l’ESTCE han impartit el percentatge més gran de crèdits amb un 31,6%, mentre que a la FCHS es van impartir el 29%, a la FCJE el 26,7% i a la Facultat de Ciències de la Salut un 12,7%.

Quant als crèdits impartits per tipus de titulació cal destacar que 15.385,18 van ser en títols de grau, 343,31 crèdits més que el curs anterior; mentre que als títols de primer i segon cicle el nombre de crèdits es va reduir respecte al curs anterior passant de 114,18 a 26,80. Aquestes dades es deuen a la consolidació dels estudis de grau i la consegüent extinció dels estudis de primer i segon cicle. Pel que fa al total de crèdits impartits en els màsters oficials ha sigut de 3.960,92, xifra que suposa un increment del 11,7% respecte 2014/15. D’aquests crèdits, el 73,9% han sigut impartits per professorat de la Jaume I i el 26,1% per professorat extern.

Quant al professorat de l’UJI, el 54,7% dels crèdits impartits en titulacions de primer i segon cicle i grau ha estat impartit per professorat funcionari i laboral indefinit i professorat a temps complet, el 34,1% per professorat associat a temps parcial i el 11,2% per altre professorat a temps complet. Respecte als màsters, el 76,1% dels crèdits ha sigut impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 13% per professorat associat a temps parcial i el 10,9% per professorat ajudant i personal investigador.

En l’apartat de l’assignació de crèdits per departaments i titulació, l’informe destaca que com en anys anteriors continua detectant-se la tendència dels departaments a concentrar la docència majoritàriament en titulacions del centre al qual es troben adscrits.

L’UJI presenta l’informe de valoració de la formació del professorat per a la millora i innovació educativa del curs 2015/2016

El vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa ha presentat l’informe de valoració de la formació del professorat per a la millora i innovació educativa que té com a finalitat valorar els resultats de la formació del professorat en docència que s’ha ofert a l’UJI durant el curs acadèmic 2015/2016, primer any d’implantació del Pla de formació per a la millora i innovació educativa (cursos 2015/2016-2018/2019). Aquest pla té com a objectius millorar les capacitats i destreses dels docents per garantir la màxima qualitat en la tasca docent i promoure i facilitar la renovació metodològica a la pràctica docent de la Universitat.

Durant el curs 2015/2016 s’han ofert 43 activitats formatives dirigides al PDI entre les que destaca l’àmplia oferta de formació per a l’aprofitament de les diverses NTIC docents disponibles a l’UJI, per al suport a la internacionalització i per al desenvolupament de competències docents del professorat. Segons l’informe, aquesta oferta ha sigut adequada i atractiva amb una demanda que supera l’oferta en un 50%, un 94% d’assistència per part del PDI acceptat i una satisfacció general de 4,5 sobre 5. A més, s’ha donat suficient cobertura a la demanda i s’han ofert segones edicions en aquelles activitats amb una llista d’espera alta.

Per últim, l’informe destaca que el 100% de la formació permanent, de novells i de càrrecs, s’ha impartit per professorat procedent de l’UJI a través de la borsa de formadors i formadores en docència amb resultats d’aquesta formació altament positius.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions