Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 8/2017 (20 juliol de 2017)

20/07/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’UJI aprova el calendari electoral a consell i direcció de la Unitat Predepartamental de Medicina
El Consell de Govern ha aprovat el calendari electoral per elegir consell i direcció de la Unitat Predepartamental de Medicina. Les primeres votacions que es realitzaran seran les de Consell que s’inicien el 21 de juliol amb la publicació del cens provisional, al que podran presentar-se reclamacions fins al 31 de juliol. Del 5 al 9 de setembre es podran presentar les candidatures que seran proclamades definitivament el dia 18 de setembre. Les eleccions es realitzaran dimecres 20 de setembre i l’endemà es farà la proclamació provisional de resultats que serà definitiva el 27 de setembre.

Les eleccions per triar la direcció de la unitat predepartamental s’iniciaran el dia 19 de setembre amb la publicació provisional del cens. La presentació de candidatures es realitzarà del 3 al 5 d’octubre. Els dies 17 i 18 de setembre es podrà votar anticipadament i el 19 d’octubre serà el dia de votació oficial. La proclamació definitiva dels resultats es realitzarà el 26 d’octubre i si fòra necessària una segona volta, l’elecció es realitzaria el 30 d’octubre i el dia 27 d’octubre es podria votar anticipadament.

L’UJI aprova el reglament de la Unitat predepartamental de Medicina
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el reglament de la Unitat Predepartamental de Medicina, formada per les àrees d’Anatomia i Embriologia Humana, Biologia Cel·lular, Cirurgia, Farmacologia, Fisiologia, Genètica, Medicina, Medicina Legal i Forense, Medicina Preventiva i Salut Pública, Pediatria i aquelles altres àrees que al seu moment es puguen establir.

El Consell de Govern aprova el reglament d’organització i funcionament de la Universitat Jaume I
El Consell de Govern ha aprovat el reglament d’organització i funcionament de la Universitat Jaume I l’objecte del qual és regular diversos aspectes de l’organització complementària i del funcionament de la Universitat Jaume I, establint tant les normes procedimentals bàsiques com les que s’han de seguir per a l’elaboració de disposicions de caràcter general.

El Consell de Govern aprova la modificació del reglament de l’Assessoria Jurídica de la Universitat
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del reglament de l’Assessoria Jurídica de l’UJI en substitució de la normativa aprovada en octubre de 2007. El nou reglament de funcionament d’aquesta unitat administrativa s’ha modificat per adaptar-se a les actuals necessitats dels usuaris del servei.

L'UJI aprova la modificació de la Guia per a la Docència Multilingüe
El Consell de Govern ha donat el vist i plau a l'actualització i revisió de la Guia per a la Docència Multilingüe que es va elaborar a finals del 2011 com a part del Plan Pluriennal de Multilingüisme, PPM, de 2011-2014. La finalitat d’aquest document és l’orientació a les comissions gestores de graus i departaments, així com a tot el professorat implicat en la docència, per tal d’aconseguir progressivament els objectius establerts al PPM, tot tenint en compte les diferents circumstàncies que es poden trobar a la Universitat.

Les accions del PPM que impliquen les comissions de grau i departaments són, entre altres, planificar en cada titulació les llengües de docència per tal de garantir el plurilingüisme de l’estudiantat en almenys les tres llengües prioritàries: castellà, valencià i anglès; establir mecanismes de supervisió del compliment del compromís lingüístic adquirit en la informació lingüística, és a dir, la seguretat lingüística, de la docència de grau; planificar en cada titulació de grau les accions que facilitaran l’adquisició del nivell C1 de valencià i B2 d’anglès del seu estudiantat; planificar que cada departament compte amb professorat amb un nivell mínim de C1 de coneixements d’anglès i C2 de valencià per a fer docència en aquestes llengües; ampliar l’oferta en valencià i en anglès en els graus, amb l’objectiu d’arribar al 25% de docència en valencià en dos anys i almenys a un 5% de docència en anglès, en assignatures no lingüístiques; prestar suport a la docència reglada de valencià i anglès en les titulacions; facilitar un servei d’assessorament en altres llengües de suport a les tasques del professorat; fomentar la incorporació de professorat estranger a la docència; fomentar la participació del professorat en programes d’intercanvi o augmentar les activitats acadèmiques complementàries en valencià, entre d'altres.

La Jaume I aprova el Manual d’Usos Lingüístics
La Universitat Jaume I ha aprovat el seu Manual d'Usos Lingüístics per tal d'implementar l'acció 5.1 de l'eix 1 del Pla pluriennal de multilingüisme 2016/2018. Els usos lingüístics oficials de la Jaume I es guien pels criteris continguts en aquest manual, encara que la universitat també té fixats els criteris lingüístics i de disseny de documents administratius mitjançant el Manual de documents i llenguatge administratius i d'altres.

El manual estableix com a criteri lingüístic general que el valencià és la llengua pròpia i oficial de la Universitat Jaume I; que el castellà és també llengua cooficial de l'UJI i que l'anglès té la consideració de llengua franca de relació internacional i llengua de treball on siga pertinent. Altres aspectes que recull aquest manual és la denominació oficial de la universitat com a «Universitat Jaume I», els usos lingüístics interns (informació, comunicacions internes col·lectives mitjançant correu electrònic, missatges electrònics, retolació permanent i temporal, documentació de gestió, material d'oficina i programes informàtics, informació del web, i registres administratius) i els usos lingüístics externs (documentació adreçada a les altres universitats i a les administracions públiques, comunicacions i anuncis als mitjans de comunicació, comunicació oral i escrita amb el públic, formularis i impresos, disposicions, contractes, convenis, escriptures i altres documents amb efectes jurídics, estudis, projectes i treballs, l'atenció al públic, tant oralment com per escrit, etcètera).

D'altra banda el Manual d'Usos Lingüístics també regula els usos lingüístics a les activitats acadèmiques, formatives i culturals (serveis d'ensenyament i d'assessorament en valencià, documentació administrativa de gestió acadèmica o de caràcter institucional; denominació de les assignatures, les qualificacions, els cursos, els diplomes i altres ensenyaments, títols acreditatius d'estudis, processos de selecció de personal, formació interna i activitats culturals).

En darrer lloc, el manual també aborda l'ús de les llengües a la docència universitària i fa palès el seu compromís amb la igualtat efectiva de dones i homes incloent un apartat sobre el llenguatge inclusiu i no sexista.

L’UJI presenta el seu perfil internacional
Al juliol de 2015, el Consell de Govern de l'Universitat Jaume I va aprovar el seu primer Pla d'Internacionalització. L'objectiu és presentar una imatge global del perfil internacional de la universitat. Amb aquest pla es mesuren de manera sistemàtica les accions d'internacionalització envers cinc àmbits: institució, docència, investigació, gestió i cooperació, així com tot allò que afecta als tres estaments de la comunitat universitària: estudiantat, professorat i personal d'administració.

Fins a l'acabament del curs 2016-2017, l’UJI ha completat el 83% de les accions previstes en el pla d’internacionalització per al període 2015-2018. El pla està organitzat en dues parts: la Universitat com a institució i les persones que integren la comunitat universitària.

Pel que fa a la institució, l’UJI ha participat activament en diferents xarxes i associacions internacionals; s’han publicat més d’una desena de notícies sobre investigació científica amb repercussió en una cinquantena de publicacions internacionals; s’ha engegat en setembre de 2015 un nou web internacional en anglès que ha rebut al voltant de 6.000 visites, s’ha consolidat el Programa Ambaixadors amb 155 ambaixadors internacionals que han desenvolupat unes 80 activitats de difusió i el programa AlumniSAUJI ha registrat 152 inscripcions internacionals. A més, la universitat ha participat en quatre fires internacionals d’educació superior universitària.

Pel que fa a la docència, la universitat pública de Castelló ha augmentat la docència presencial en anglès i altres llengües estrangeres, arribant a 937 crèdits impartits en anglès, que suposen el 12,39% de l’oferta acadèmica de grau; i en màsters oficials s’imparteixen 819 crèdits en anglès (23,73%). A més l’UJI compta amb una oferta dirigida a l’estudiantat internacional integrada per deu màsters oficials, dotze màsters propis, onze cursos d’especialització, vuit cursos d’expert i 14 MOOCS, en els que participen uns 2.200 alumnes. Per facilitat l’accés a l’estudiantat a l’oferta d’estudis internacional, el Servei de Llengües i Terminologia ha organitzat 67 cursos d’espanyol, català, anglès, alemany, francès i italià en què han participat 1.375 alumnes i setze proves de llengües diferents amb més de 700 persones inscrites. Respecte a la preparació lingüística especialitzada s’han impartit al voltant de 200 crèdits d’anglès i altres llengües en graus i màsters oficials, i en assignatures no lingüístiques s’han impartit en anglès o altres llengües estrangeres 775 crèdits en graus i 808 en màsters oficials.

Quan a la investigació, s’han realitzat polítiques actives per a l’increment de projectes d’investigació internacionals finançats que ha donat com a resultat 55 projectes nous. S’han registrat 305 publicacions en co-autoria internacional, i s’han firmat 37 nous contractes en empreses estrangeres i internacionals, a més de les 62 tesis doctorals amb la menció de doctorat internacional. Per promoure la mobilitat de l’estudiantat de doctorat s’han llançat les primeres convocatòries de mobilitat dins del Programa Erasmus+ i estades a Suïssa, Austràlia i els Estats Units, aquestes dues últimes patrocinades per BP Oil.

En l’apartat de gestió s’han identificat els diferents serveis implicats en la internacionalització universitària, i en cooperació l’UJI ha participat en quinze accions de cooperació i co-desenvolupament en els anys 2015 i 2106. A més a més, s’ha inclòs al Codi Ètic de l’UJI els reptes globals de la nova Agenda per al Desenvolupament fonamentada en els Objectius del Mil·leni.

La segona part abasta els tres col·lectius que integren la comunitat universitària: estudiantat, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis. En l’apartat d’estudiantat, 318 estudiants han participat en programes de mobilitat internacional i 73 per a fer pràctiques, i s’ha augmentat la formació en llengües estrangeres, amb la participació de 467 estudiants en 36 cursos d’anglès, francès, alemany, italià i portuguès. En el cas del personal docent i investigador, 572 professors i professores han  introduït i validat els seus certificats de coneixement de llengües estrangeres, xifra que suposa un 36,78% del total. D’altra banda, 256 tenen acreditat el B2 d’anglès i per tant es troben amb capacitat docent per a impartir docència en anglès, 52 han fet intercanvi docent, 74 estades d’investigació a l’estranger i 16 investigadors procedents d’un altre país s’han incorporat als grups d’investigació i instituts de l’UJI. Pel que fa al personal d’administració i serveis, 261 membres ha introduït i validat els seus certificats de coneixements de llengua estrangera acreditats d’un total de 635, i 15 persones han participat en accions d’intercanvi a l'estranger.

Com a conclusió, podem dir que la Universitat Jaume I està fent un esforç important per tal de mostrar el seu perfil internacional  i millorar-lo d'una manera coordinada i institucional. Moltes de les accions presentades requereixen una atenció continuada que donarà fruits a mig i llarg termini, i altres requereixen definir millor els seus indicadors per fer-les més efectives i mesurables. Tot i això, són moltes les accions que s'estan fent i mitjançant aquest Pla es poden vore en conjunt, analitzar-les i actuar de manera planificada i coordinada. Any rere any, es proporcionaran noves dades per tal de vore la seua evolució que de bon segur durà a la Universitat Jaume I a una major visibilitat i valoració com a universitat internacional.

L’UJI treballa en la posada en funcionament d'un  programa emprenedor en l'àmbit social i tecnològic
L’emprenedoria és un dels factors clau dins de la universitat que suposa l’assumpció d’una responsabilitat social per part de la institució i el compromís de canalitzar el coneixement cap a la solució de problemes d’organitzacions i societat, generant valor econòmic. Les iniciatives emprenedores constitueixen una via idònia per a canalitzar el talent i coneixement generats en la universitat cap a la societat. De fet, un dels deu principis que regeixen el model educatiu de l’UJI és «l’impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprenedor intel·ligent».

La Universitat Jaume I realitza, des de fa ja anys, diverses accions encaminades a fomentar l’esperit emprenedor en els membres de la comunitat universitària. Persegueix, mitjançant accions de sensibilització, formació, orientació i assessorament, que l’alumnat siga capaç de transformar la creativitat i innovació en nous projectes que generen valor, riquesa i llocs de treball. No obstant això, l’actual estructura d’accions de foment de l’emprenedoria no facilita que els projectes culminen en la creació d’empreses, no facilita aquesta transició a la innovació.

Moltes de les iniciatives que l’UJI porta a terme estan encaminades a sensibilitzar, a despertar l’esperit emprenedor. Altres van un pas més enllà i conclouen amb la presentació de projectes, però cap d’elles facilita la transició de la fase de projecte a la fase d’empresa. Aquest nou programa pretén cobrir aquest dèficit en l’UJI però d’una manera singular: potenciant l’emprenedoria social i tecnològica. A través de l’orientació social, d’emprenedoria i innovació social, l’itinerari persegueix que la transferència de talent i coneixement per transformar-se en iniciatives que donen resposta o solució a problemes que actualment té la societat en la província de Castelló.

El projecte s’instrumenta en quatre fases que comencen amb la captació d’idees i projectes i culmina amb la creació d’una empresa on desenvolupar el projecte social i tecnològic. L’itinerari es desenvoluparà dins de la universitat i, per a aquells projectes que culminen en iniciatives empresarials, enllaçarà amb els programes de creixement empresarial que té Espaitec, també dins de la universitat. L’itinerari emprenedor consta de dos blocs que seguiran una versió adaptada del model de maduresa de startups (Startup Maturity Model), dissenyada conjuntament entre Ulbratech (Xarxa d’Incubadores Brasileres) i Espaitec.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions