Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 7/2017 (27 juny de 2017)

27/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Elecció d’un representant del Consell de Govern en el Ple del Consell Social
El Consell de Govern ha elegit per unanimitat a M. Jesús Tirado com a representant del Consell de Govern en el Ple del Consell Social. 

L’UJI aprova el seu Codi Ètic, el primer codi universitari que incorpora un sistema per garantir el seu compliment
El Consell de Govern ha aprovat el Codi Ètic de la Universitat Jaume I amb el qual l’UJI actualitza els valors que defineixen el seu caràcter i identitat i estableix les normes que han d’inspirar la conducta dels membres de la comunitat universitària. El document ha estat elaborat amb un doble procés de participació que ha implicat a més de 500 membres de la comunitat universitària. Amb la seua aprovació, l’UJI es converteix en la primera universitat en comptar amb un Codi Ètic que incorpora un sistema per garantir el seu compliment a través mecanismes de participació, seguiment, control i rendició de comptes.

En concret, el sistema de compliment consisteix en la creació d’un canal de comunicació anomenat Línia Ètica, oberta a tota la comunitat universitària per plantejar suggeriments, propostes de millora i advertències d’incompliments; l’elaboració de la Memòria de Responsabilitat Social, i la creació de la Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària. El Codi Ètic, la Línia Ètica, la Comissió d’Ètica i RSU i la Memòria d’RSU formen part del Pla de Responsabilitat Social Universitària de l’UJI (RSUJI) coordinat pel comissionat del rector per al Desenvolupament de l’RSU, el catedràtic d'Ètica Domingo Garcia Marzá, dins del marc del Pla Estratègic 2018 de l’UJI.

El Codi Ètic aprovat actualitza els valors que defineixen a l’UJI i que orienten la seua activitat en els següents: lideratge, respecte, inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. El lideratge planteja la voluntat de l’UJI d’actuar com a referent i encapçalar la transformació social a través de la generació i transmissió de coneixement, la formació professional, tècnica i humana i el desenvolupament cultural. Amb el respecte com a valor, l’UJI situa la dignitat de les persones com la base de tota la seua activitat educativa, investigadora i social; mentre que el valor de la inclusió posa l’accent en el caràcter públic, obert i accessible de una Universitat que té el seu horitzó d’actuació en la igualtat, el pluralisme i la participació. Amb l’humanisme, l’UJI pretén desenvolupar tota la seua activitat des de la defensa dels valors humans i del pensament crític, apostant per la tolerància i el lliure desenvolupament de les capacitats humanes com la millor forma de contribuir al treball per la pau, la solidaritat entre les persones i els pobles i l’avanç cap a una societat més justa i plural. Amb el valor de la innovació, l’UJI es reivindica com una institució jove que manté des dels seus orígens un esperit emprenedor i dinàmic, que trasllada activament a la comunitat universitària i a la societat en el seu conjunt. La responsabilitat, entesa com un exercici de bon govern, transparència, comunicació proactiva i participació, completa els valors establerts en el Codi Ètic.

D’acord amb aquests valors, el Codi Ètic proposat estableix les normes o estàndards mínims d’exigència que cal observar en el comportament de totes aquelles persones que formen part de la comunitat universitària.

L’UJI modifica el calendari laboral del Personal d’Administració i Serveis
El Consell de Govern ha modificat el calendari laboral del Personal d’Administració i Serveis (PAS) per incloure el dia exempt d’assistència al treball i la reducció horària amb motiu de les festes de la Magdalena, d’acord amb la circular 2/2017, de 28 de febrer, de la Direcció General de la Funció Pública, i la reducció horària en els mesos de juliol i agost, les vacances de Pasqüa i una de les setmanes de Nadal, d’acord amb l’article 14, punt 4 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel que es regulen les condicions de treball del personal al servei de l’administració del Consell.

L'UJI aprova la publicació de les actes del Consell de Govern i els seus òrgans assessors en el portal de transparència
El Consell de Govern de l'UJI ha aprovat la publicació de les actes de les seues sessions i les dels seus òrgans assessors en el portal de transparència de la Universitat Jaume I.  

El Consell de Govern aprova la normativa de beques de col·laboració de formació complementària
El Consell de Govern ha aprovat la normativa de beques de col·laboració per a l’estudiantat que cursa estudis a la Universitat Jaume I en règim d’ensenyaments oficials de grau i màster universitari i que tenen per objecte la formació integral de l’estudiantat mitjançant la col·laboració en diversos àmbits de la Universitat.

La normativa regula el règim de concessió de les beques de col·laboració i estableix la seua durada màxima, import mínim de la beca i les bases que regulen les convocatòries i la resolució d’aquestes.

La present normativa entrarà en vigor a partir del curs acadèmic 2017/2018.

L’UJI aprova la normativa acadèmica d’estudis de grau i màster per al curs 2017/2018
El Consell de Govern ha aprovat les normatives acadèmiques dels estudis de grau i màster de la Universitat Jaume I per al curs 2017/2018. Aquestes normatives pretenen ser una eina que orienten l’estudiantat i el professorat a l’hora de fer els tràmits reglamentaris establerts per a aquests estudis i permeten el personal administratiu actuar amb més seguretat i eficiència en la gestió dels procediments.

Les normatives contenen les normes d’aplicació general que afecten a l’estudiantat de grau i de màster de l’UJI i recullen aspectes com la matrícula, beques i ajudes, convocatòries d’avaluació, valoració d’expedients, certificats acadèmics i expedició de títols.

Aquests reglaments es revisen cada curs acadèmic per tal d’actualitzar-los d’acord amb la normativa estatal i els criteris de caràcter intern que hagen pogut modificar-se.

El Consell de Govern aprova la el reglament intern de Vox UJI Ràdio
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de reglament intern de Vox UJI Ràdio, mitjà públic de comunicació resultat de l’aposta de la Universitat pels mitjans propis i emissora oficial de la Universitat que ofereix a la comunitat universitària l’opció de tenir veu pròpia en l’àmbit radiofònic amb la finalitat de donar a conèixer a tota la societat la intensa activitat docent, investigadora i cultural que es desenvolupa en el campus universitari.

El present reglament té com a objectiu regular l’activitat d’aquest mitjà en el marc de l’activitat universitària.

El Consell de Govern també ha aprovat la proposta de sol·licitar el reconeixement de Vox UJI Ràdio com a servei públic de radiodifusió.

L’UJI modifica la normativa de gratificacions per serveis extraordinaris del PAS
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la modificació de la normativa de gratificacions per serveis extraordinaris del Personal d’Administració i Serveis (PAS) per incloure un límit en la compensació a rebre per aquests serveis; que el preu per hora serà dictaminat pel Consell de Direcció; i la necessitat d’un certificat del responsable del servei quan el treball es realitze des de fora del campus.

L’UJI aprova la convocatòria d'ajudes per a projectes d'innovació educativa per al curs 2017/2018
La Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria de les ajudes a la innovació educativa del curs acadèmic 2017/18.Totes les sol·licituds han de ser proposades necessàriament per als grups d’innovació educativa (GIE) i seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE).

Aquesta convocatòria té per objecte promoure i impulsar el desenvolupament de la millora i innovació educativa a la Universitat Jaume I principalment en tres vessants: oferir recursos i mitjans per a incrementar la qualitat educativa mitjançant la implementació d’experiències i canvis que milloren i innoven els processos d’ensenyament i aprenentatge en els estudis oficials; promoure i reconèixer la formació del professorat per a la docència (tant permanent com inicial) i el desenvolupament de les competències professionals docents, i contribuir a desenvolupar i desplegar la política institucional de l’àmbit docent.

La convocatòria d’ajudes s’obri per un total de 95.000 euros i les sol·licituds s’han de presentar al Registre des del dia 28 de juny fins al 30 de setembre de 2017, adreçades a l’USE i, a més, cal trametre-les per correu electrònic, dins del mateix termini, a l’adreça innoedu@uji.es.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s’exposarà en la pàgina web de l’USE la resolució provisional de sol·licituds de GIE i SPIE admeses i excloses per a aquest procediment selectiu perquè s’esmenen les faltes o s’aporten els documents preceptius.  Després de finalitzar el període de sol·licitud i abans de dos mesos, es publicarà la resolució de la concessió de les ajudes a la pàgina web de l’USE.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del Grau en Mestre/a d’Educació Infantil
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del pla d’Estudis del Grau en Mestre/a d’Educació Infantil que contempla la disminució del nombre de places de primer ingrés, de 180 a 144 amb el propòsit d’usar metodologies que permetin la participació activa de l’estudiantat; la reorganització de crèdits; el canvi en la semestralitat de les assignatures o l’eliminació, creació i reconversió de noves assignatures; la reorganització del pràcticum que abastarà els quatre cursos; la possibilitat d’obtenir la capacitació del català; l’adaptació del nombre de crèdits a la docència en anglès; la inclusió de continguts sobre igualtat en diverses assignatures i el canvi de responsable del títol que recaurà en Maria Lozano Estivalis, en substitució de Miguel Salvador Bauza. La implantació de les modificacions propostes es portarà a terme el curs 2018-2019.

L’UJI aprova la modificació del pla d’estudis del Grau en Mestre/a d’Educació Primària
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del pla d’Estudis del Grau en Mestre/a d’Educació Primària que contempla la disminució del nombre de places de primer ingrés, de 270 a 216 amb el propòsit d’usar metodologies que permetin la participació activa de l’estudiantat; la reorganització de crèdits; el canvi en la semestralitat de les assignatures o l’eliminació, creació i reconversió de noves assignatures; la inclusió d’una nova menció (anglès) seguint criteris d’interessos de l’alumnat, l’ocupabilitat o la capacitat de vincular la menció amb les pràctiques; la possibilitat d’obtenir la capacitació del català; l’adaptació del nombre de crèdits a la docència en anglès; la inclusió de continguts sobre igualtat en diverses assignatures i el canvi de responsable del títol que recaurà en María Lidón Moliner Miravet, en substitució de Roberto José García Antolín. La implantació de les modificacions propostes es portarà a terme el curs 2018-2019.

Nomenament de professorat col·laborador honorífic per al curs 2017/2018
El Consell de Govern ha aprovat el nomenament de cinc docents com a professors col·laboradors honorífics per al proper curs. Es tracta de María Carmen Pellicer España, catedràtica del departament d’Educació; José Manuel Gil Beltrán, professor titular de Psicologia Evolutiva i Educativa; Manuel Ricardo Bañó Aracil, professor associat de Medicina; Rosa Monlleó Peris, catedràtica d’Història Contemporània i Leonor Lapeña Barrachina, professora titular de Fisiologia Vegetal.

L’UJI convoca 21 places de professorat dels cossos docents
La Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria de 21 places de professorat dels cossos docents i contractat doctor, la proposta de perfils i la composició de les comissions de concursos d'accés i de les comissions de contractació.

En concret s’ha aprovat la convocatòria de nou places de catedràtic/a d’universitat per als departaments de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Química Inorgànica i Orgànica; Estudis Anglesos; Matemàtiques; Economia; Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat i Enginyeria Mecànica i Construcció. També s’han convocat nou places de professor/a titular d’universitat per als departaments d’Administració d’Empreses i Màrqueting; Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Educació; Dret Públic; Ciències Agràries i del Medi Natural; Finances i Comptabilitat; Ciències de la Comunicació; Matemàtiques i Economia. I tres places de professor/a contractat/da doctor/a per Enginyeria Mecànica i Construcció i Administració d’Empreses i Màrqueting.

El Consell de Govern aprova la modificació de la RLT del PDI
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball (RLT) del personal docent i investigador (PDI) de l'UJI, per tal d'adaptar-la a la nova convocatòria de 21 places de professorat, de les quals 9 són per a catedràtics d'universitat i altres 9 per a professors titulars.

L’UJI concedeix quatre permisos per a realitzar estades superiors a tres mesos
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat quatre llicències per a estades superiors a tres mesos per a membres del personal investigador dels departaments de Psicologia Evolutiva, Social i Metodologia; Administració d'empreses i Màrqueting i Química Inorgànica i Orgànica, que realitzaran estades en la Norwegian University of Science and Technology de Noruega; Kitasato University de Japó; Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) de Tailàndia i National University of Singapore.

L’UJI aprova la proposta de concessió del grau de doctor honoris causa al Sr. Román de la Calle de la Calle, promoguda pel Departament d’Història, Geografia i Art de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de concessió de doctor honoris causa per la Universitat Jaume I al Dr. Román de la Calle de la Calle, per la seua trajectòria humana, acadèmica i professional en l'àmbit de l'estètica i la crítica de l'art, així com per la seua relació amb la nostra universitat i el magisteri exercit amb el personal investigador i docent d'aquesta especialitat, promoguda pel Departament d’Història, Geografia i Art de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. El professor que actuarà com a padrí serà el catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts, Wenceslao Rambla Zaragozá.

Román de la Calle (Alcoi, 1942), membre numerari de la Real Acadèmia de Belles arts de Sant Carlos de València i corresponent de la de San Fernando de Madrid és professor honorari de la Universitat de València des de la seua jubilació com a catedràtic d'Estètica i Teoria de les Arts. Llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Filosofia per la Universitat de València, ha exercit la docència al llarg de quaranta-quatre anys en tres universitats (Universitat de València, Universitat Complutense i Universitat Politècnica de València), on ha desenvolupat una àmplia activitat en la recerca estètica, històrica i crítica de les arts plàstiques i visuals. És autor de més de quaranta llibres, entre assajos i monografies.

Ha dirigit l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València, l’Institut dels Arts de la Institució Alfons el Magnànim i el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), i també va presidir la Real Acadèmia de Bellas Artes de San Carlos de València. Entre altres distincions ha rebut la Creu d'Alfonso X el Sabio, les medalles de plata al Mèrit Professional, al Mèrit en les Belles Arts, de la Facultat de Belles Arts (UPV) i de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València, las Palmas Acadèmiques (Govern de França), i els premis a la Llibertat d'Expressió, Nacional de la Crítica i d'Assaig de l'Ajuntament de València. És defensor d'una visió integrada i lliure de l'art en la societat i pioner de l'ensenyament de l'estètica i de l'educació artística.

L’UJI aprova la convocatòria de 17 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria de 17 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador en el marc del Pla de promoció de la investigació de la Universitat per a l’any 2017. Aquesta convocatòria té com a finalitat la concessió d’ajudes destinades a la formació dels titulats i titulades superiors universitaris que desitgen realitzar un tesi doctoral. L’ajuda inclou una dotació per a la subscripció d’un  contracte laboral per a la incorporació a grups d’investigació de l’UJI, la durada del qual no podrà ser inferior a un any ni excedir de tres anys, o de cinc anys per als beneficiaris amb discapacitat, i d’una ajuda complementària per sufragar el cost de la matrícula en el programa de doctorat.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 18 al 29 de setembre de 2017.

L'UJI aprova la convocatòria d’ajudes a la publicació de revistes científiques en l’àmbit de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques 
La Universitat Jaume ha aprovat Ia convocatòria d’ajudes a la publicació de revistes científiques en l’àmbit de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques, un programa que té como a objectiu prestar suport a la professionalització i internacionalització de les revistes publicades a l’UJI que compleixen criteris de qualitat investigadora i editorial. D’aquesta manera es pretén incrementar la visibilitat i impacte d’aquestes revistes i estimular la realització d’accions adreçades a la seua incorporació o a la millora del seu posicionament dins de les bases de dades bibliogràfiques més rellevants en l’àmbit nacional i internacional.

Per a l’exercici 2017 les ajudes aniran adreçades a cobrir les despeses d’edició, difusió i posicionament de les revistes electròniques. El termini de presentació de sol∙licituds començarà l’endemà de la seua publicació en el tauler d’anuncis oficials (TAO) de la Universitat Jaume I i finalitzarà el dia 26 de juliol de 2017.

L’UJI aprova la proposta de creació de l’Institut Universitari López Piñero
El Consell de Govern ha aprovat la memòria de creació de l’Institut Interuniversitari López Piñero en el que participarien les universitats de València, Alacant, Miguel Hernández d’Elx i Jaume I de Castelló amb l’objectiu de convertir-se en un centre pluridisciplinari d’estudis sobre història i comunicació de la ciència, la tecnologia i la medicina.

Les universitats implicades en aquest projecte disposen de grups de recerca els quals, des de fa dècades, treballen des de distints punts de vista en estudis històrics i socials sobre ciència, tecnologia, medicina i medi ambient. Inclouen els estudis realitzats des de la història, la sociologia, la filosofia, el dret, la filologia i la comunicació, fins a les relacions entre sostenibilitat i societat i el paper de l’educació de la ciutadania i la divulgació de les ciències.

Els seus integrants formen part de grups de recerca consolidats i han col·laborat en nombroses ocasions en projectes de recerca competitius. La recerca conjunta ha aportat nombrosos resultats en forma de publicacions, organització i participació en congressos, projectes de recerca, programes de màster i doctorat , exposicions i altres iniciatives de comunicació científica.

La creació de l’Institut permetrà consolidar aquesta xarxa de grups, construïda durant dècades de col·laboració entre diversos d’ells, i crear noves sinergies que permeten incrementar la col·laboració entre tots els grups que el conformen. Com a referent internacional, convé assenyalar l’existència d’experiències semblants en altres institucions del nostre entorn. L’exemple més evident és el Centre d’Història de la Ciència (CEHlC) en què col·laboren membres d’unes quantes universitats i institucions científiques de l’àrea de Barcelona.

El projecte d’institut interuniversitari es dissenya a partir d’un capital humà, intel·lectual, bibliogràfic i material atresorat pel conjunt de departaments i grups de recerca que el conformen i, en particular, a partir del procedent de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (IHMC), centre mixt de la Universitat de València i el CSIC, entre 1985 i 2014, el qual ha estat el referent i element articulador i que hi ha funcionat de manera continuada durant les últimes tres dècades, fins a la retirada del CSIC.

Com a conseqüència de la trajectòria anterior, el futur Institut tindrà la seua seu principal al palau de Cerveró, seu de l’actual Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (IHMC). Es tracta d’un edifici històric situat al centre històric de la ciutat de València, rehabilitat per la Universitat de València amb fons europeus per a albergar-hi un institut de recerca, i va ser inaugurat en 2007. El palau de Cerveró és seu de la Biblioteca Vicente Peset, integrada en la Biblioteca de Ciències de la Salut de la Universitat de València com a fons bibliogràfic, hemerogràfic i documental, especialitzat en història de la medicina i de la ciència, la qual constitueix una unitat autònoma amb personal bibliotecari propi i conté el fons historicocientífic més important d’Espanya.

El projecte de creació del nou institut interuniversitari suposa un important salt qualitatiu, en integrar en el seu si, junt amb les àrees de treball de l’anterior IHMC, tota una xarxa de grups especialitzats en àrees com la història de la medicina i de la ciència, comunicació científica, documentació científica, terminologia científica, lingüística i traducció científica, sociologia i filosofia de la ciència, bioètica, estudis de sostenibilitat i medi ambient, divulgació científica i didàctica de les ciències. I la seua creació suposarà, per tant, potenciar les sinergies entre les línies de recerca de les quatre universitats (UA, UMH, UJI i UVEG) que col·laboraven en projectes de recerca conjunts des de fa dècades. A la Universitat Jaume I el grup de recerca que formarà part de l’institut, en un primer moment, serà el de Gèneres Textuals per a la Traducció (Gentt) que va començar la seua trajectòria l’any 2000 amb la doctora Isabel García Izquierdo al capdavant. Centra les seues investigacions des  d’un  punt  de  vista  teoriconocional,  en  el  gènere  textual,  i té  com a  objectiu  el  desenvolupament  de  les  aplicacions  del gènere  en  la comunicació i  la  traducció  especialitzades multilingües,  especialment  dels  àmbits  mèdic, científic i jurídic.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions