Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 5/2017 (15 maig de 2017)

16/05/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern es posiciona sobre les retribucions addicionals del PDI i del PAS de l’exercici de 2017 davant la resposta de les Conselleries d’Hisenda i Educació

El Consell de Govern, davant la resposta donada pel director general de Pressupostos i la directora general d'Universitat, Investigació i Ciència, en relació a la petició de les universitats públiques valencianes d'aplicar els conceptes retributius inclosos en els articles 72, 73 i 74 de la Llei 12/2016 i en la disposició addicional 26 de la Llei 14/2016, interpreta que és possible la retribució del 100% de les millores previstes per al Personal Docent i Investigador (PDI) i del 30% de la carrera professional del Personal d'Administració i Serveis (PAS) i ha acordat elevar a la Direcció General d'Universitats aquestes mesures per a la seua aplicació abans del mes d'agost. Així mateix, ha acordat mantenir la reivindicació d'incrementar un 20% addicional de la carrera professional del PAS en aquest exercici per tal d'arribar al 50%.

L’UJI modifica la RPT del Personal d’Administració i Serveis
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis, d’acord amb l’article 81 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i els articles 44 i 45 de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Els canvis organitzatius proposats són la creació d'una Unitat d'Anàlisis i Desenvolupament TI; la creació d'una Oficina d’Innovació i Auditoria TI i l’aplicació, que encara estava pendent, del programa d'Instituts d'Alt Rendiment d’acord al Pla Pluriennal de Finançament en l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge. A més a més, la modificació contempla canvis en l’horari, adscripció o catalogació d’altres quatre places.

La missió de la nova Unitat d’Anàlisi i Desenvolupament TI és donar suport a l'activitat universitària mitjançant el disseny, el desenvolupament i la integració d'aplicacions, eines i serveis que incorporen les oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació. Per la seua part, l’Oficina d’Innovació i Auditoria TI té com a objectiu principal donar suport al disseny organitzatiu de la institució mitjançant el disseny d’eines i serveis que incorporen i integren les noves tecnologies en l’estructura universitària.

 

L’UJI aprova el nou permís de paternitat
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Calendari Laboral 2017, en el referent al permís de paternitat, article 11.11.

Amb aquest canvi el personal de la Universitat tindrà dret a 42 dies ininterromputs per naixement, acolliment, adopció o tutela sobre menor per designació de persona física quan el tutor sigue un familiar que, d’acord amb la legislació civil, no pugue adoptar el menor, sempre que comporte la convivència entre el tutor i el tutelat, en els mateixos termes d’edat que l’adoptat o acollit, a gaudir pel pare, a partir de la data de naixença, de la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o tutela o judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció. S’ampliarà en 7 dies mes en cas de naixement, acolliment, o adopció o tutela múltiple.

Així mateix, prèvia renúncia del pare biològic, aquest permís podrà gaudir-lo el o la cònjuge o parella de fet de la mare.  Per a sol·licitar-ho haurà d’aportar-se fotocòpia compulsada del llibre de família o de la inscripció del naixement en el Registre Civil.

 

Modificació de la composició de la Comissió de Política Lingüística
La Comissió de Política Lingüística és un òrgan consultiu i assessor dels organismes superiors de la Universitat. Aquesta comissió està integrada per representants del rectorat, del vicerectorat responsable de la política lingüística, de la direcció del Servei de Llengües i Terminologia; del professorat de cada centre, del PAS, de l'Estudiantat, del Departament d’Estudis Anglesos, del Departament de Filologia i Cultures Europees, del Departament de Traducció i Comunicació, representants claustrals, el Director/a de la Unitat d’Educació Multilingüe (UEM-UJI), la Directora Acadèmica de Multilingüisme i  dos persones externes a la Universitat, especialistes en sociolingüística, temes de normalització i plurilingüisme, designades pel Rectorat. Amb la modificació que s’aprova ara també hi haurà en la comissió un representant del Departament d’Educació.

L'UJI aprova la normativa d'ús de la identitat corporativa
El Consell de Govern ha aprovat, per unanimitat, la nova normativa d'ús de la identitat visual corporativa de la Universitat Jaume I, que recull el Manual d’Identitat Visual Corporativa i que regula la seva aplicació per part dels centres, departaments, instituts d'investigació i altra estructura organitzativa i acadèmica de l’UJI.

L’UJI ofereix 134 programes formatius propis de postgrau per al curs 2017/2018
La Universitat Jaume I ha aprovat la proposta d’estudis propis de postgrau i cursos de formació continuada per al curs acadèmic 2017/2018 formada per una àmplia oferta de 191 cursos de formació continuada, especialització, expert i màsters propis.

En concret, el Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada oferirà 22 màsters propis, dels quals quatre seran nous (Màster en Cooperació i Polítiques de Desenvolupament; Màster en Reproducció Assistida; Màster en Envelliment Normal i Patològic; i Màster Project Management Executive); 9 cursos d’especialització amb dues noves propostes (Desenvolupament Local, Innovació i Territori i Mediació Policial), i 13 cursos d’expert, dels que 2 s’oferiran per primera vegada (Mindfulness: Atenció Plena en la Pràctica Docent i Desenvolupament d'Aplicacions Professionals amb Java, React i Docker). Pel que fa als cursos de formació continuada s’han aprovat 90 propostes, 24 d’elles noves.

El Consell de Govern aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Direcció d’Empreses /In Management
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Direcció d’Empreses / In Management. Les modificacions afecten el canvi de representat legal que ara recau en la vicerectora d’Estudis; la normativa de permanència, la redefinició d’algunes competències i l’intercanvi de semestres en diverses assignatures  seguint les recomanacions de l’ANECA, la introducció del castellà en el primer semestre del primer curs; el canvi d’hores en diferents activitats formatives per reduir la presencialitat i el sistema d’avaluació de les assignatures de primer curs.

El Consell de Govern aprova la proposta de barems específics per a concursos de professorat
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barems específics per a concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí, ajudant doctor i associat per als departaments d’Enginyeria Mecànica i Construcció; d’Economia; de Dret Privat, de Física; d’Infermeria, de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; d’Educació; de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social y Metodologia, i de Filosofia i Sociologia.  

L’UJI aprova la convocatòria de places de Professorat Contractat doctor amb caràcter interí
El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de set places de professorat contractat doctor amb caràcter interí en els Departaments de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; Dret Privat; Economia; Física; d’Administració d’Empreses i Màrqueting, i Educació, respectivament.

Aprovació d'una permuta de professorat entre la Universitat Jaume I i la Universitat Politècnica de València
El Consell de Govern ha aprovat la permuta de dos professors dels departaments d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny de la Universitat Jaume I i la Universitat Politècnica de València.

L’UJI aprova la renovació d’una comissió de servei d’una professora
El Consell de Govern ha aprovat la renovació de la comissió de servei de Maria Llüisa Gea Valor, professora d’Estudis Anglesos, en el departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Universitat de València.

El Consell de Govern aprova la proposta de nomenament de Ricardo García Macho i Santiago Fortuño Llorens com a professors emèrits
El Consell de Govern ha aprovat les propostes dels departaments de Dret Públic i de Filologia i Cultures Europees de nomenament del catedràtic de Dret Administratiu Ricardo García Macho i del catedràtic de Literatura Espanyola Santiago Llorens Fortuño, com a professors emèrits, respectivament, a partir del pròxim curs 2017-2018.

L’UJI concedeix 16 semestres sabàtics per al curs 2017/2018
El Consell de Govern ha aprovat la concessió de semestres sabàtics a 16 membres del professorat de la Universitat Jaume I de Castelló. El personal docent i investigador dels Departaments de Ciències de la Comunicació, Enginyeria i Ciència dels Computadors, Enginyeria dels Sistemes Industrials i Disseny, Enginyeria Mecànica i Construcció, Estudis Anglesos, Llenguatges i Sistemes Informàtics, Matemàtiques, Psicologia Evolutiva, Educativa, Social y Metodologia, Química Física i Analítica i Traducció i Comunicació realitzaran estades, principalment d’un semestre en el Centre Pfizer de la Universidad de Granada; la University College London; la Universidad de Sevilla; University of Roehampton (Regne Unit) i Universidad Carlos III; University of Bath (Regne Unit); Universidad de Utrecht (Holanda); Universitat de València, University College London i Università di Bologna; University of Bradford (Regne Unit); Universidad de Cantabria i Universitat de València; Oklahoma State University (Estats Units); Universidad Pública de Navarra; CERN (Suïssa); Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, University College London Goldsmiths  i University of London; University of Cambridge (Regne Unit) i Universitat Politècnica de València.

El Consell de Govern concedeix la Venia Docendi per al curs 2017/2018
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la concessió de la Venia Docenti per al curs 2017/2018 a 128 membres del personal investigador dels 27 departaments universitaris. El personal autoritzat està vinculat a la Universitat en programes com Ramón y Cajal, Santiago Grisolía, Prometeo, Juan de la Cierva; Joves Investigadors MINECO, VALI+D, Predoc o Postdoc UJI, Formació del Professorat Universitari o contractes de FPI (Formació Personal Investigador) o PICD (Personal Investigador Contractat Doctor).

El Consell de Govern aprova deu canvis d’adscripció d’àrea de  coneixement del professorat
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el canvi d’adscripció d’àrea de coneixement de deu membres del professorat de la Unitat Predepartamental de Medicina que passen de l’àrea de Medicina general a Radiologia i Medicina Física i Cirurgia.

L’UJI aprova les transformacions i promocions de 14 places de professorat
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat 14 sol·licituds de transformacions i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora, corresponents a la primera convocatòria ordinària de l’any 2017. En concret, s’ha aprovat la promoció de quatre places dels cossos de funcionariat docent i vuit del personal contractat laboral de vuit departaments universitaris i dues transformacions de titular d’escola universitària a titular d’universitat en dos departaments.

El Consell de Govern aprova el canvi de dedicació de vuit  professors ajudants doctors
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el canvi de dedicació docent de vuit professors ajudants doctor de les àrees de Dret Civil, Didàctica i Organització Escolar, Didàctica de l’Expressió Plàstica, Didàctica de les Ciències Experimentals, Didàctica de la Matemàtica, Enginyeria Elèctrica i Mecànica de Medis Continus i Teoria de les Estructures. En concret, el canvi suposa passar de professor ajudant doctor de tipus I a tipus II.

L’UJI aprova la contractació i transformació de places de professorat per a atendre les necessitats docents del curs 2017/2018
El Consell de Govern ha aprovat les contractacions, transformacions i no renovacions del Personal Docent i Investigador (PDI) per a atendre les necessitats docents del curs 2017/2018. L’acord contempla la contractació d’un total de 20 professors ajudants doctors, tant de tipus 1 como de tipus 2; de 85 places de professorat associat i 1 plaça de professor visitant doctor.  L’acord aprovat també inclou més de 10 modificacions en la dedicació docent del professorat, així com la no renovació d’un total de 87  professors associats contractats, a petició pròpia o per procediment extraordinari.  

El Consell de Govern aprova la modificació de la RLT del Personal Docent i Investigador
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del personal docent i investigador que contempla la creació de 27 places de professorat contractat doctor o ajudant en 15 departaments universitaris i la modificació de 14 places, 12 d’elles a la figura de professorat ajudant doctor tipus II i dues places de professorat d’escola universitària a professorat titular d’universitat.

L’UJI concedeix quatre permisos per realitzar estades superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat quatre llicències per estades superiors a tres mesos per al professorat dels Departaments de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia i Finances i Comptabilitat ; i de la Unitat Predepartamental d’Infermeria que realitzaran estades a la Direcció General de Salut Pública a Madrid; la KU Leuven University (Bèlgica); University College Dublin (Irlanda) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions