Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 3/2017 (13 de març de 2017)

14/03/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Consell de Govern coneix la liquidació del pressupost de totes les entitats de l’UJI de 2016

El Consell de Govern ha estat informat de la confecció de la liquidació del pressupost de 2016 per part de la Gerència i, per primera volta, s’ha informat no només dels comptes de la Universitat sinó també de les seues fundacions i de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa com entitat pròpia de l’UJI.

 

El Consell de Govern aprova la proposta d’adjudicació de retribucions addicionals al professorat d’acord amb el Decret 174/2002

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat l’adjudicació de retribucions addicionals del personal docent i investigador a temps complet (sistema autonòmic 2016) regulades pel Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, lligades a mèrits individuals, docents, investigadors i de gestió i l’elevarà al Ple del Consell Social per a la seua aprovació.

 

L’UJI modifica la composició de la Comissió de Política Lingüística

El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la composició de la Comissió de Política Lingüística de l’UJI que, a partit d’ara, estarà formada per:

Presidència: Rectorat

Vicepresidència: Vicerectorat responsable de la política linguïstica (Vicerectorat d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme)

Secretària: Servei de Llengües i Terminologia

Vocals:

- Un/a representant del professorat per cada centre

- Un/a representant del PAS, elegit per la Junta de Personal i el Comité d'Empresa

- Dos representants de l'Estudiantat

- Un/a representant del Departament d’Estudis Anglesos

- Un/a representant del Departament de Filologia i Cultures Europees

- Un/a representant del Departament de Traducció i Comunicació

- Dos persones externes a la Universitat, especialistes en sociolingüística, temes de normalització i plurilingüisme, designades pel Rectorat

- Representants claustrals (1 PDI, 1 PAS, 1 estudiantat)

- El director/a de la Unitat d’Educació Multilingüe (UEM-UJI)

-El director/a Académico/a de Multilingüismo

 

El Consell de Govern aprova la normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de l’UJI

El Consell de Govern ha aprovat la normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I en la que es recullen les qüestions del procés d’avaluació, revisant el seu contingut a la llum de les directius de l’espai europeu d’educació superior, la normativa aplicable i l’experiència acumulada al llarg del temps, entre d’altres. La finalitat d’aquesta normativa és garantir a l’estudiantat el dret a ser avaluat i a que l’avaluació siga adequada, objectiva i ajustada a les noves metodologies actives d’ensenyament/aprenentatge. A més, la normativa també pretén impulsar els principis de coordinació que deuen incidir en una major qualitat general de la docència i en el rendiment acadèmic així com en la participació de centres i departaments en l’elaboració, coordinació i publicació de la programació docent.

La nova normativa, aplicable a tots els ensenyaments corresponents a títols oficials de grau i màster universitari, regula els aspectes de l’activitat acadèmica com ara les guies docents, els procediments i criteris d’avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de proves, la publicitat de les qualificacions, la formalització i modificació d’actes i els procediments de revisió i reclamació.

La normativa serà aplicable a partir del curs 2017/2018.

 

El Consell de Govern aprova la modificació de la normativa sobre procediment i criteris d'admissió d'estudiantat amb estudis universitaris oficials parcials

La Universitat Jaume I ha aprovat una modificació de la normativa sobre el procediment i els criteris d’admissió de l’estudiantat amb estudis universitaris oficials parcials. La normativa, que  recull en un únic document el procediment, els criteris d’admissió i reconeixement per l’alumnat amb estudis parcials espanyols o estrangers, alumnat UJI i estrangers que no hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya; incorpora les situacions de víctimes de violència de gènere com a casos en consideració per a les sol·licituds d’estudiantat amb estudis universitaris oficials de grau espanyols iniciats en una altra universitat o canvi de titulació a la Universitat Jaume I. Aquestes situacions s’afegeixen junt a les ja contemplades en la normativa de canvi de residència i d’esportistes d’alt nivell i alt rendiment.

 

El Consell de Govern aprova la modificació de la Normativa de grups d’investigació

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació de la Normativa de grups d’investigació elaborats en 2009. Arran de l’experiència acumulada durant els darrers anys de vigència, la modificació planteja una nova redacció de la normativa amb l’objectiu de millorar la definició de l’estructura dels grups en base a un nucli d’investigadors experimentats que donen continuïtat i estabilitat al seu funcionament, tot i proporcionant visibilitat específica al personal investigador en formació i al personal que col·labora amb el grup de forma temporal. Addicionalment, la modificació del document aprovada pel Consell de Govern suposa a més la simplificació dels mecanismes de gestió dels diferents processos associats. Finalment la modificació de la Normativa de grups d’investigació estableix els mecanismes necessaris per a l’aplicació de l'Escala de Valoració dels Resultats d'Investigació, incorporant-la al procediment d'avaluació dels grups.

 

L’UJI aprova la modificació de la Normativa de creació de càtedres i aules d’empresa per incloure la figura d’aules universitàries

El Consell de Govern ha aprovat la nova Normativa de creació de càtedres d'empresa, aules d'empresa i aules universitàries de la Universitat Jaume I, que incorpora la nova figura de les "Aules Universitàries" als municipis, que podran ser creades per l'ajuntament d'una localitat, més enllà de què participen altres entitats públiques i/o privades. L'aportació mínima per a crear una Aula Universitària serà de 6.000 euros, i el conveni haurà de tenir una durada mínima de dos anys. Les Aules Universitàries, a diferència de les càtedres i aules d'empresa que solen especialitzar-se en un àmbit de coneixement concret, podran desenvolupar als municipis diversos àmbits de coneixement i seran projectes d'àmbit territorial. Les Aules Universitàries seran complementàries a les Seus del Programa Campus Obert i pretenen aconseguir una major aproximació entre l'UJI i el territori, per a tenir un contacte més proper amb el futur estudiantat, amb l’antic alumnat, i amb el sector socioeconòmic de l'entorn d'influència de l'UJI.

 

L’UJI incorpora dos programes de doctorat per al curs 2017/18

El Consell de Govern ha aprovat per al pròxim curs acadèmic 2017/18 una oferta de 327 places (10 més que el passat curs) per a 21 programes de doctorat. La Universitat pública de Castelló incorpora a la seua oferta dos nous programes formatius un d’ells en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social i l’altre en Ciències Biomèdiques i Salut. A més, l’UJI manté els programes ofertats en cursos anteriors vinculats a les àrees d’Arts i Humanitats; Ciències; Ciències Socials i Jurídiques; Enginyeria i Arquitectura i Ciències de la Salut.

 

L’UJI aprova la modificació del Programa de Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del Programa de Doctorat en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament. Les modificacions plantejades per la comissió acadèmica del programa suposen una actualització del mateix amb aspectes com l’eliminació d’informació que ha quedat desactualitzada i la incorporació de noves dades i referències. Així mateix, queda recollida la incorporació de la catedràtica María Jesús Muñoz com a responsable del programa.

 

El Consell de Govern aprova la proposta de resolució de la convocatòria UJI-I3 de l’acció 3.3 del Pla de promoció de la Investigació de l’UJI de l’any 2017

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de resolució de la convocatòria UJI-I3 de procediment selectiu per identificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a l’objecte de la incorporació d’investigadors corresponent a l’acció 3.3 del Pla de promoció de la Investigació de l’UJI de l’any 2017. L’acció ha rebut una única sol·licitud, que compleix amb tots els requisits, corresponent al Grup d’Investigació de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònics.

 

El Consell de Govern aprova la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada

El Consell de Govern ha aprovat la modificació del pla d’estudis del Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada. Els canvis es refereixen a l’actualització del representant legal i del canvi del responsable del títol, la incorporació de les noves normatives de permanència i de reconeixement de crèdits, i la reassignació d’ECTS de dues assignatures optatives en l’especialitat de Comptabilitat internacional.

 

El Consell de Govern aprova les directrius per a la implantació de programes de doble titulació entre títols de la Universitat Jaume I

El Consell de Govern ha aprovat les directrius per a la implantació de programes de doble titulació entre títols de la Universitat Jaume I amb l’objecte d’establir les condicions acadèmiques i de gestió en què poden organitzar-se programes d’estudis conduents a una doble titulació entre títols de grau o màster de l’UJI. El document inclou els criteris que fan referència al plantejament i aprovació de la proposta, l’inici del procediment, els continguts  de la memòria i del programa, l’accés i admissió d’estudiantat, matrícula i preu, obtenció de beques i, normatives d’aplicació, entre d’altres.

 

L’UJI implantarà el Programa de Doble Titulació de Grau en ADE-Dret

El Consell de Govern ha aprovat favorablement la proposta d’implantació del Programa de Doble Titulació de Grau en ADE-Dret a la Universitat Jaume I que permetrà cursar en cinc anys i mig el títol en Administració i Direcció d’Empreses i en Dret. El document aprovat pel Consell recull l’estructura del programa del doble grau, incloent les assignatures per als sis cursos i les taules de reconeixements de crèdits de les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives que s’imparteixen a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

 

L’UJI aprova l'oferta acadèmica de graus i màsters oficials del curs 2017/18

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta d’oferta acadèmica de graus i màsters oficials del curs 2017/2018 amb una càrrega lectiva de més de 19.000 crèdits. La proposta incorpora per al pròxim curs un nou títol de grau, el doble Grau en Administració d'Empreses i Dret, i una oferta de 44 màsters entre títols propis i interuniversitaris. En concret, s’impartiran 15.545,02 crèdits en titulacions oficials en grau i 3.549 crèdits en màsters oficials.

 

El Consell de Govern aprova la convocatòria d’una plaça de Professorat contractat  Doctor per a estabilització d’investigadors del programa Ramón y Cajal  

El Consell de Govern ha aprovat la convocatòria d’una plaça de professorat contractat doctor per a l’estabilització d’investigadors del programa Ramon y Cajal en l’àrea de Física Aplicada del Departament de Física, inclosa a l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2016, i la corresponent modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal Docent i Investigador.

 

L’UJI aprova la concessió de 10 llicències superiors a tres mesos

El Consell de Govern ha aprovat deu llicències per a estades superiors a tres mesos per als departaments de Ciències de la Comunicació, Filosofia i Sociologia, Enginyeria Mecànica i Construcció, Administració d’Empreses i Màrqueting, Traducció i Comunicació, Educació, Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Les estades es realitzaran en universitats del Regne Unit, Suècia, Portugal, Espanya, Tailàndia i els Estats Units.

 

El 87,7% del professorat de l’UJI supera el notable en l'avaluació de l'activitat docent del curs 2015/2016

El Consell de Govern ha estat informat del resultat de l’avaluació docent del curs acadèmic 2015/2016 de professors i professores de grau i màster en el qual s’eleva a un 87,7% el percentatge de professorats que assoleixen la qualificació de notable o d’excel·lent. Si bé el percentatge suposa un lleuger increment respecte al curs anterior, quan la suma d’aquestes dos qualificacions es situava en un 85,5%, sí resulta significatiu l’increment del professorat que obté un excel·lent, que passa d’un 16 a un 29,9%. De nou la categoria que predomina en els resultats obtinguts és la de notable, el que suposa que la major part del professorat avaluat, un 57,9%, ha obtingut una valoració superior a 3 sobre 5 per part dels alumnes i una puntuació de més de 50 a partir dels diferents indicadors establerts al programa Docentia que inclou, a més de l’enquesta de l’alumnat, diverses dades objectives, un autoinforme per part del professorat i informes dels responsables acadèmics.

El model Docentia-UJI contempla tres dimensions. La primera d’elles fa referència a la «Planificació, coordinació i materials» i està relacionada amb l’activitat prèvia a l’exercici en l’aula, així com amb la productivitat docent del professorat i la formació rebuda i representa el 30% de la puntuació global del model. Una segona dimensió que s’analitza és la d’«Aptituds i desenvolupament de l’ensenyament», que està relacionada amb  l’avaluació per part de l’alumnat i amb diverses accions d’índole docent, suposant un 50% de la puntuació global del model. Finalment, la dimensió de «Resultats i satisfacció», que equival al 20% restant, està vinculada amb la satisfacció de l’alumnat i amb el seu aprenentatge acadèmic. L’avaluació de l’activitat docent del professorat a partir de la valoració de l’alumnat és un procés consolidat a l’UJI, dependent del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, que té com objectiu final obtenir informació que permeta la millora contínua de l’activitat docent.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions