Universitat Jaume I - UJI - Castello

InfoCampus
Unitat de Suport Educatiu

  Com associar-se a la Universitat Jaume I

   


  Com associar-se a la Universitat Jaume I?

  La Universitat Jaume I , reconeix al seu article 119.e dels seus Estatuts  l dret d’associació i de reunió a l’estudiantat de l’UJI . En el marc de la normativa vigent, l’UJI ha desenvolupat el Reglament del registre d’associacions on s’especifiquen els requisits materials pera a inscriure’s, així com dels drets i obligacions que atorga la inscripció en aquest registre.

  Si voleu constituir una associació, podeu continuar llegint més avall Guia per a la constitució d’una associació.

  Quines Associacions poden inscriure's al Registre d'Associacions de l'UJI?

  Poden inscriure’s les associacions que acrediten que les seues activitats i objectius estan directament relacionats amb els principis i finalitats de la Universitat Jaume i continguts en el títol preliminar dels Estatuts, sempre que almenys un 75% dels seus socis siguen o hagen sigut membres de la comunitat universitària.

  No obstant es donen algunes excepcions que podeu consultar al mateix reglament.

  Què fer per inscriure's al Registre d'Associacions de l'UJI?

  Per quedar inscrites al Registre, les associacions han de presentar una sol·licitud a través

  del Registre General adreçada al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Estudiants en la

  qual es demane la inscripció al Registre d’Associacions.

  La sol·licitud ha d’anar acompanyada dels següents documents:

  • Una còpia de l'acta o del document fundacional.
  • Una còpia compulsada dels estatuts de l'associació on conste el segell de la seua
  • Inscripció al registre d'associacions corresponent. En els estatuts han de constar l'activitat,
  • Els objectius, les normes de funcionament intern i l'àmbit d'actuació.
  • La relació de membres de la direcció de l'associació, amb els noms, el DNI, l'adreça, el
  • Telèfon i la vinculació a la Universitat.
  • El domicili social, amb totes les dades d’interès: adreça, telèfon, horari, etc. Aquest domicili no pot ser el de la Universitat.
  • El NIF de l'associació, per tal de poder rebre ajudes, si escau.
  • La relació del nombre total de socis/sòcies, amb referència expressa als que formen part de la comunitat universitària.

  Més informació: Reglament del Registre d'Associacions de la Universitat Jaume I

  Guia per a la constitució d'una associació

  Si teniu interés en crear una associació podeu seguir unes passes molt senzilles.

  D’acord amb la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació:

  • Cal un mínim de 3 persones per constituir una associació.
  • Cal redactar l’acta fundacional que haurà d’incorporar:
   1. El nom i cognoms dels promotors de l'associació, si són persones físiques, la denominació o raó social si són persones jurídiques, i, en ambdós casos, la nacionalitat i el domicili.
   2. La voluntat dels promotors de constituir una associació, els pactes que, si és procedent, hagen establit i la seua denominació.
   3. Els Estatuts aprovats, que regiran el funcionament de l'associació. El contingut dels quals serà el que s’expressa en l’apartat següent.
   4. Lloc i data d'atorgament de l'acta, i firma dels promotors, o dels seus representants en el cas que siguen persones jurídiques.
   5. La designació dels integrants dels òrgans provisionals de govern, la relació de la qual haurà d'anar firmada per tots els seus membres.
  • Els estatuts de l’associació, hauran d’incloure com a mínim els següent ítems:
   1. La denominació de l'associació, la qual mai no podrà incloure un terme o expressió que induïsca a error o confusió sobre la seua pròpia identitat, o sobre la seua classe o naturalesa, en especial mitjançant l'adopció de paraules, conceptes o símbols, acrònims i semblants propis de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa. Tampoc podrà coincidir, o assemblar-se de manera que puga crear confusió, amb cap altra prèviament inscrita en el Registre, ni amb qualsevol altra persona física o jurídica, ni amb entitats preexistents, siguen o no de nacionalitat espanyola, ni amb persones físiques, excepte amb el consentiment exprés de l'interessat o els seus successors, ni amb una marca registrada notòria, llevat que se sol·licite pel seu titular o amb el seu consentiment.
   2. El domicili i l'àmbit territorial en el qual haja de realitzar principalment les seues activitats.
   3. La duració, quan no es constituïsca per temps indefinit.
   4. Els fins i activitats, descrits de forma precisa.
   5. Els requisits i modalitats d'admissió i baixa, sanció i separació dels associats i, si és procedent, les classes d'associats. Podran incloure's les conseqüències pel no pagament de les quotes per part dels associats.
   6. Els drets i obligacions dels associats i, si és procedent, de cadascuna de les modalitats.
   7. Els criteris que garantisquen el funcionament democràtic de l'associació.
   8. Els òrgans de govern i representació, incloent-hi la composició, regles i procediments per a l'elecció i substitució dels seus membres, les seues atribucions, duració dels càrrecs, causes del seu cessament, forma de deliberar, adoptar i executar els seus acords i les persones o càrrecs amb facultat per a certificar-los i requisits perquè els citats òrgans queden vàlidament constituïts, així com la quantitat d'associats necessària per a poder convocar sessions dels òrgans de govern o de proposar assumptes en l'orde del dia.
   9. El règim d'administració, comptabilitat i documentació, així com la data de tancament de l'exercici associatiu.
   10. El patrimoni inicial i els recursos econòmics dels quals es podrà fer ús.
   11. Causes de dissolució i destinació del patrimoni en eixe supòsit, el qual no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l'associació.

  La inscripció al Registre d’associacions de la Generalitat Valenciana

  L’article 10 de la Llei d’associacions fa referència a la inscripció al Registre i diu literalment:

  1. Las asociaciones reguladas en la presente Ley deberán inscribirse en el correspondiente Registro, a los solos efectos de publicidad.
  2. La inscripción registral hace pública la constitución y los Estatutos de las asociaciones y es garantía, tanto para los terceros que con ellas se relacionan, como para sus propios miembros.
  3. Los promotores realizarán las actuaciones que sean precisas, a efectos de la inscripción, respondiendo en caso contrario de las consecuencias de la falta de la misma.
  4. Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia asociación, los promotores de asociaciones no inscritas responderán, personal y solidariamente, de las obligaciones contraídas con terceros. En tal caso, los asociados responderán solidariamente por las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a terceros, siempre que hubieran manifestado actuar en nombre de la asociación.

  Pel que s’ha exposat abans, és molt convenient inscriure’s al registre corresponent. En aquest cas presentarem al registre els documents següents:

  1.- Dos exemplars de l'acta fundacional (si l'àmbit d'actuació de l'associació que pretén constituir-se és estatal, es presentaran en triple versió) amb les característiques que hem assenyalat. A l’acta fundacional haurà d'acompanyar-se:

  1. En el cas de les persones físiques, documents acreditatius de la seua identitat degudament confrontats.
  2. En el cas que algun dels promotors siga una persona jurídica, un certificat de l'acord vàlidament adoptat per l'òrgan competent d'aquella en què aparega la voluntat de constituir l'associació i formar-ne part, i també la designació de la persona física que la representarà.
  3. Si els atorgants de l'acta intervenen a través de representant, acreditació de la seua identitat.
  4. Els estrangers hauran d'acreditar que han obtingut autorització d'estada o residència a Espanya (art. 8 de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre).

  2.- Dos exemplars dels Estatuts (si l'àmbit d'actuació de l'associació que pretén constituir-se és estatal, es presentaran en triple versió), els quals hauran de contindre els punts que hem assenyalat:

  3.- Justificant de l'ingrés efectuat pel pagament de la taxa d'inscripció registral que és de 16,57 euros.

  4.- Sense perjuí del que disposa l'ordenament comunitari europeu, les associacions estrangeres vàlidament constituïdes d'acord amb la seua llei personal i a la Llei Orgànica 1/2002, que pretenguen exercir activitats a Espanya, de forma estable o duradora, hauran de fixar una delegació en territori espanyol.

  Una vegada constituïda l’Associació cal sol·licitar la targeta d’identificació fiscal (CIF) i legalitzar els llibres d’actes, socis i caixa.


  Llei d’associacions (en format PDF*)
               Llei d'associacions de la Comunitat Valenciana (Nou) (en format PDF*)
  Llei de subvencions (en format PDF*)
  R.D.296/2004, de 20 de febrer, por el s’aprova el règim simplificat de comptabilitat (en format PDF*)
  Llei 49.2002 de règim fiscal entitats no lucratives (en format PDF*)
  RD 1270/2003 Reglament d'aplicació de règim Fiscal entitats no lucratives (en format PDF*)
  R.D 776/98  Règim Simplificat Comptabilitat (en format PDF*)
  Llei 4/2001 de voluntariat (en format PDF*)

  * Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5


  Data de modificació: 21/01/2009 14:07
  Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16