Universitat Jaume I - UJI - Castello

Servei de Llengües i Terminologia
Serveis

  Acreditació lingüística


  Certificats

  La Universitat Jaume I, mitjançant els Servei de Llengües i Terminologia (SLT), publica anualment almenys una convocatòria de proves d’acreditació d’idiomes (alemany, anglès, català, francès i italià) entre els mesos de maig i juliol.

  Els certificats de valencià obtinguts en aquestes proves i també els dels cursos organitzats pel SLT tenen el reconeixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV).

  Durant els anys 2013 i 2014, les proves d’anglès dels nivells B1 i B2 també tindran el segell de certificació de l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES) que els dóna validesa a l'Estat espanyol i a Europa.

  Els programes de les proves i dels cursos segueixen els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) (A1, A2, B1, B2, C1 i C2).

  Taules d'equivalències de l'UJI

  El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), elaborat pel Consell d’Europa, és un instrument d’àmbit europeu que estableix unes bases comunes per ensenyar, aprendre i avaluar els idiomes estrangers, especialment. A continuació es poden consultar diferents versions del mateix document.

  El MECR (traducció oficial de la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Andorra)

  El MCER (traducció de l'Instituto Cervantes)

  El CEFR (text original del Consell d’Europa)

  La Universitat Jaume I i la majoria d’institucions europees han pres els nivells de referència del MECR (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) com a denominador comú que permet el reconeixement internacional d’un certificat, sempre que s’haja expedit amb el compliment de les garanties i especificacions que exigeix aquest document del Consell d’Europa.

  Les anteriors taules estableixen, amb caràcter intern, equivalències entre certificats i cursos impartits per la Universitat Jaume I i per les principals institucions acreditadores de coneixements de llengües amb els nivells del MECR.

  Per al reconeixement d’altres certificats i titulacions que no consten en les taules, s’ha de presentar una sol·licitud al Registre General de la Universitat adreçat al Servei de Llengües i Terminologia. 

  Proves d'acreditació lingüística de l'UJI

  Exàmens oficials lliures

  Altres proves d'idiomes acreditades per ACLES-CRUE

  Centres/Organismes d'acreditació

  Principals institucions que expedeixen certificats d'idiomes reconeguts per la Universitat Jaume I

  • ACLES: Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior
  • EOI: Escola Oficial d’Idiomes 
  • DGPL Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears)
  • JQCV: Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat Valenciana 
  • DGPL Catalunya (Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya) 
  • XVU: Xarxa Vives d’Universitat
  • DELE: Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
  • IC: Instituto Cervantes 
  • TELC: The European Language Certificates 
  • TELC GmbH: WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH
  • CAPLE (Centro de Avaliação do Portuês Língua Estrangeira, Universidade de Lisboa i Instituto Camões) 
  • BC: British Council 
  • CIEP: Centre d’Études Pédagogiques 
  • DU: Deutsche Universitäten 
  • ETS: Educational Testing Service 
  • GI: Goethe Institut 
  • IDP: International Development Programme Education Australia
  • IELTS: International English Language Testing System 
  • KMK: Kultusministerkonferenz 
  • MEC:  Brasil (Ministério da Educação do Brasil) 
  • ÖSD: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch 
  • SLT: Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I 
  • TOEFL: Test of English as a Foreign Language), PBT (Paper Based Test), iBT (Internet Based Test 
  • TCL: Trinity College of London 
  • TDI: TestDaf-Institut 
  • UCLES: University of Cambridge Local Examinations Syndicate 
  • USP: Università per Stranieri di Perugia

  Capacitació lingüística

  Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
  Data de modificació: 11/03/2014 16:27
  Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16