Universitat Jaume I - UJI - Castello

Informació acadèmica
Docència

Grau en Psicologia

INTRODUCCIÓ

Presentació

Benvolgut estudiant,

Benvolguda estudianta, 

Si esteu llegint aquesta introducció, probablement tindreu un especial interès per les persones i les relacions humanes. Tal vegada tingueu clar què és la psicologia i quines són les funcions que poden realitzar els psicòlegs i les psicòlogues. Si no és aquest el vostre cas, espere que aquesta breu introducció a aquest grau us ajude a aclarir algun dels dubtes que podeu tindre en referència a les eixides professionals que pot oferir-vos la psicologia.

En línies generals, podríem dir que la psicologia s’encarrega de l’estudi del comportament humà. A la vista d’aquesta àmplia definició, pareix clar que les àrees d’intervenció de la psicologia han de ser nombroses, atès que és difícil imaginar alguna activitat humana que no implique comportaments i interaccions amb altres persones.

Són moltes les qüestions que poden respondre els psicòlegs i les psicòlogues: com es pot ajudar una persona a superar la mort d’un familiar?, com es pot tractar la drogoaddicció?, com poden aprendre els xiquets a ser més creatius?, com poden els esportistes traure un bon partit de les seues capacitats físiques utilitzant tècniques psicològiques?, quins són els trets de personalitat i valors implicats en la conducta del consumidor?, com es poden reduir els prejudicis racials o religiosos?, com es pot previndre l’excés de treball o l’estrès?, com es pot millorar l’eficàcia, la productivitat, la seguretat laboral i els sistemes en les organitzacions laborals?

Per a contestar aquestes preguntes, i moltes més, la psicologia disposa de distintes àrees: la psicologia clínica i de la salut, els recursos humans i la psicologia del treball, la psicologia educativa i escolar, la psicologia social i la intervenció psicosocial, la psicologia industrial, el diagnòstic i avaluació psicològics, la psicologia mediambiental, la psicologia jurídica, la neuropsicologia, la psicologia de l’esport, la seguretat vial, la gerontologia.

D’una altra banda, cada vegada és més habitual el treball en equips interdisciplinaris, per la qual cosa van apareixent altres àrees, fruit de col·laboració dels psicòlegs amb altres professionals.

Si després d'aquesta lectura heu decidit optar pels estudis de psicologia: benvinguts i benvingudes!

[Entrevista en VOX UJI Ràdio del Grau en Psicologia]

 

Ana Alarcón Aguilar

Vicedegana del grau en Psicologia

alarcon@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Docència personalitzada: la docència en el grau en Psicologia inclou un ampli nombre de pràctiques, laboratoris i seminaris en grups reduïts, així com tutories personalitzades, la qual cosa afavoreix una relació estreta amb el professorat i una formació individualitzada i pròxima per a l’alumnat.

- Laboratoris docents: aquest grau disposa de laboratoris específics per a grups reduïts de trenta persones amb els equipaments i materials més moderns (laboratoris de psicobiologia i psicofisiologia, laboratoris d’interacció grupal, laboratoris d’observació i enregistrament, o laboratori de noves tecnologies).

- Qualificació del professorat: més de setanta professores i professors doctorats amb ampli reconeixement en l’àmbit de la innovació i millora docents, així com amb línies de recerca d’avantguarda d’àmbit nacional i internacional, la qual cosa garanteix una formació actualitzada i de qualitat per a l’alumnat del grau en Psicologia.

- Oferta de pràctiques: aquesta formació es completa amb la realització de pràctiques externes en més de setanta entitats públiques i privades, tant nacionals com internacionals, sota la supervisió de professionals, en qualsevol de les àrees d’intervenció en psicologia.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer curs el Programa d’acció tutorial universitari  amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària. 

QUÈ ÉS IMPORTANT CONÈIXER?

Què és?

La psicologia és una de les disciplines més interessants i importants tant en l’àmbit del coneixement bàsic, com en l’àmbit del coneixement aplicat. Des dels orígens de la humanitat, les persones han intentat desentranyar els misteris de l’ésser humà per a poder comprendre la seua forma de ser, pensar, sentir i actuar. La psicologia recull aquestes inquietuds, i constitueix una disciplina científica jove, dinàmica, innovadora i necessària en la construcció d’una societat més saludable i feliç.

En aquest marc, el grau en Psicologia imparteix coneixements científics sobre els aspectes biològics, psicològics i socials que expliquen el comportament humà, tant en l’àmbit individual com en el social. Aquests coneixements constitueixen els fonaments sobre els quals es poden construir eines eficaces que ajuden a modelar respostes adaptatives i saludables en diferents contextos.  

Organització dels estudis

 

 

1r curs

2n  curs

3r  curs

4t curs

TOTAL

Formació bàsica (FB)

36

24

 

 

60

Obligatòries (OB)

24

36

60

24

144

Optatives (OP)

 

 

 

18

18

Pràctiques externes (PE)

 

 

 

12

12

Treball de final de grau (TFG)

 

 

 

6

6

TOTAL

60

60

60

60

240

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

 

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

 

El preu del crèdit establert per al curs 2014/15 és de 19,30 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.158 €.

 

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi.

- Aplicar els coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional.

- Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis.

- Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

- Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

 TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Psicologia per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

A mitjà termini la docència de les titulacions de la branca de Ciències de la Salut se situe a l'edifici d'ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials fins que estiga disponible la nova Facultat de Ciències de la Salut.

A llarg termini, es preveu la creació de la nova Facultat de Ciències de la Salut, per a això la Universitat Jaume I ja disposa dels terrenys necessaris per a construir-la, dins del campus del Riu Sec.

L'edifici, on s’imparteixen estudis del grau en Psicologia, disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica dedicades a la docència amb una mitjana aproximada de 35 ordinadors amb canó de vídeo.
 • Seminaris amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.
 • Laboratoris.

Les línies d’investigació que porten a terme els diferents departaments de Psicologia són:

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA BÀSICA, CLÍNICA I PSICOBIOLOGIA

 • ADDICCIÓ I NEUROPLASTICITAT: addicció, neuroplasticitat, cervell, cerebel, drogues addictives, ambient enriquit, aprenentatge i memòria.
 • APRENENTATGE, MEMÒRIA I ADDICCIÓ: MECANISMES NEUROBIOLÒGICS I GENÈTICS: cervell i addicció, drogues d’abús i reforç, efectes condicionats de les drogues addictives, extinció, reconsolidació, aprenentatge i memòria.
 • EMOCIONS I PSICOFISIOLOGIA: emocions, psicofisiologia, trastorns cardiovasculars, afecte-cognició, motivació.
 • AVALUACIÓ I REHABILITACIÓ DEL DANY CEREBRAL: dany cerebral, rehabilitació, avaluació neuropsicològica.
 • NEUROCIÈNCIA AFECTIVA: neurociència afectiva, psicofisiologia de l’emoció, trastorns de personalitat externalitzants (psicopatia, conducta antisocial, abús de substàncies), electroencefalografia d’alta densitat, reactivitat autonòmica, electromiografia facial.
 • NEUROFARMACOLOGIA I GENÈTICA DE LA CONDUCTA MOTIVADA: motivació, psicofarmacologia, addicció a drogues, alcohol, sistema nerviós, comportament.
 • NEUROGENÈTICA DE LA COMUNICACIÓ HUMANA / NEUROGENETICS OF HUMAN COMMUNICATION: PE, RMf, potencials evocats, ressonància magnètica, processos cognoscitius, genètica, trastorn específic del llenguatge, logopèdia, bilingüisme, llenguatge privat, processament del llenguatge, comunicació referencial, comunicació infantil, història de la psicologia.
 • NEUROPSICOLOGIA I NEUROIMATGE FUNCIONAL: ressonància magnètica funcional, neuropsicologia, neurociència cognitiva, malaltia d’Alzheimer, esclerosi múltiple.
 • PERSONALITAT I PSICOPATOLOGIA: personalitat, desinhibició, alcohol, genètica de la conducta, psicopatologia.
 • PROCESSOS DE LLENGUATGE I PARLA HUMANA: comprensió del llenguatge, producció del llenguatge, percepció de la parla, patologies de la parla, relacions anafòriques.
 • PSICOFARMACOLOGIA DE L’ALCOHOL: etanol, catalasa, cervell, rosegadors.
 • PSICOLOGIA DE LA SALUT: PREVENCIÓ I TRACTAMENT: SIDA,  sexualitat, promoció de la salut, intervenció psicològica en diferents malalties com ara el càncer, el dolor crònic o l’afrontament de la mort.
 • PSICOPATOLOGIA, AVALUACIÓ I TRACTAMENT DELS TRASTORNS EMOCIONALS:  psicopatologia, avaluació, tractaments emocionals, fòbies, telepsicologia, realitat virtual, realitat augmentada, utilitat, disseny emocional, trastorns alimentaris, obesitat.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA, EDUCATIVA, SOCIAL I METODOLOGIA

 • ANÀLISI I METODOLOGIA D’ENQUESTES: estadística aplicada, estudis d’opinió, mètodes d’enquesta.
 • BENESTAR PSICOLOGIC I INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL AL TREBALL: intel·ligència emocional, benestar, intervenció, avaluació. 
 • DESENVOLUPAMENT COGNITIU, MEMÒRIA INFANTIL I EVOLUCIONISME: memòria infantil, desenvolupament cognitiu, psicobiologia del desenvolupament, psicologia evolucionista del desenvolupament.
 • DESENVOLUPAMENT I CONTEXTOS EDUCATIUS: psicologia evolutiva, psicologia educacional, relacions entre iguals, agressivitat a l’escola, anàlisi del llenguatge.
 • INTERVENCIÓ EDUCATIVA, FAMILIAR I SOCIAL:  rebuig entre iguals, parentalitat, desenvolupament personal, sentit vital, cooperació al desenvolupament social, ciutadania.
 • PSICOLOGIA COMUNITARIA I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT / IIDL: psicologia comunitària, serveis socials, tercer sector, suport social, exclusió social, cooperació al desenvolupament, voluntariat.
 • WONT PREVENCIÓ PSICOSOCIAL: estrès laboral i burnout, tecnoestrès, addicció al treball, psicologia organitzacional positiva, gestió de recursos humans, efectes psicosocials de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Tríptic informatiu del grau en Psicologia

http://www.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22891a?p_idioma=CA&p_monografia_id=1354

Què puc estudiar i on

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual=estudios

Llibres blancs de les titulacions

http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Libros-Blancos

Bolonya en secundària

www.educacion.es/boloniaensecundaria/catalan/index.htm

Guia Preocupa’t

www.uji.es/CA/canals/laboral/preocupat/

Webs específics

Departament de Psicologia  Bàsica, Clínica i Psicobiologia

http://www.uji.es/CA/departaments/psb/

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

http://www.uji.es/CA/departaments/psi/

Col·legi Oficial de Psicòlegs

http://www.cop.es

Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat (Formació Sanitària Especialitzada -PIR-)

http://www.msps.es/profesionales/formacion/home.htm

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollida. Es porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJIDes de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Programa de rendiment acadèmic. Aquest programa ofereix un suport personalitzat a l’estudiantat que vol millorar les seues estratègies i competències a l’hora d’estudiar o que, als exàmens, no ha obtingut els resultats que esperava.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

            - Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

- Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.

- Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.

- El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).

- Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.

- Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.

- Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluacióTota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitariL’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

-Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC)A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

- Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.

- Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.

- Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.

- 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.

- Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.

- Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.

- Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.

- Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.

- Aula virtual de suport tecnològic a la docència.

- Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.

- Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un psicòleg o psicòloga són diversos. A continuació us oferim una relació dels àmbits de treball i on es realitzen:

Àmbit de la psicologia clínica i de la salut:

 • Psicòleg o psicòloga clínic en centres hospitalaris i de salut (PIR).
 • Especialista en centres i programes de rehabilitació i reinserció social (drogoaddicció).
 • Psicòleg o psicòloga clínic en l’exercici lliure de la professió.

Àmbit educatiu i psicopedagògic:

 • Expert o experta en reeducació i rehabilitació de menors.
 • Especialista en centres i programes d’acollida: menors, immigració, etc.
 • Especialista en centres i programes de desenvolupament de 0 a 3 anys (intervenció primerenca).
 • Orientador o orientadora escolar, personal i professional.
 • Psicopedagog o psicopedagoga en centres educatius.
 • Especialista en tercera edat (psicogerontologia).

Àmbit social, industrial i del treball i les organitzacions:

 • Especialista en comunicació, màrqueting i publicitat.
 • Expert o experta en estudis de mercats i tendències dels consumidors (inclou anàlisi de l’impacte social i estudis d’opinió).
 • Especialista en serveis socials.
 • Dinamitzador o dinamitzadora social per a persones en risc d’exclusió social, ancians i discapacitats.
 • Especialista en reinserció laboral i formació ocupacional.
 • Expert o experta en psicologia jurídica i judicial.
 • Criminòleg o criminòloga i victimòleg o victimòloga .
 • Especialista en peritatges laborals, civils (matrimonials, incapacitats, etc.) i grafològics.
 • Psicòleg o psicòloga social i de les organitzacions: empreses, institucions públiques, etc. (selecció i formació).
 • Especialista en prevenció de riscos laborals i ergonomia.
 • Expert o experta en estudis de seguretat i d’accidentalitat vial.
 • Analista de professions.
 • Especialista en medi ambient.
 • Especialista en psicologia de l’esport.

Àmbit de la investigació científica.

Àmbit de la docència: professor o professora d’educació secundària o universitària

 

Tasques professionals

Encara que els psicòlegs i psicòlogues parteixen d’una base teòrica similar, atesa l'elevada quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar el seu treball, les funcions que realitzen són bastant diferents.

 • Camp evolutiu/educatiu

En l’àmbit evolutiu, realitzen tasques de prevenció, de diagnòstic i d’intervenció, en situacions d’estimulació primerenca, processos de construcció del subjecte o processos involutius en la tercera edat.

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en tot allò relacionat amb l’educació de l’individu.

Realitzen tasques preventives, de diagnòstic i apliquen teràpies.

També intervenen en el procés d’ensenyament/aprenentatge i en l’assessorament en mètodes pedagògics al professorat. D’altra banda, desenvolupen tasques d’orientació acadèmica i professional a l’estudiantat i d’assessorament a famílies.

 • Camp del treball i de les organitzacions

En aquest camp, els psicòlegs i psicòlogues realitzen tasques de gestió dels recursos humans, concretament de selecció de personal, d’higiene laboral, de seguretat en el treball, d’adaptació de noves tècniques, de màrqueting i publicitat, d’estudis de mercat i tendències de mercat, d’investigació social, de formació professional i ocupacional, de consultoria i de reinversió laboral.

 • Camp de la intervenció social

Els psicòlegs i psicòlogues treballen en la gestió i l’organització dels serveis socials. Segons amb quina població treballen, les seues tasques van des de la realització i l’aplicació de programes de rehabilitació de drogodependents o d’acollida d’immigrants fins a la reinserció laboral.

 • Camp clínic i de la salut

Aquests professionals desenvolupen tasques de diagnòstic i d’intervenció en patologies en adults i infants i d’aplicació de plans de salut comunitària.

 • Camp jurídic

En aquest camp, els professionals es dediquen a la psicologia forense, realitzen tasques de mediació i tasques relacionades amb la criminologia i la victimologia.

 • Camp del trànsit i de la seguretat vial

Aquests professionals realitzen exploracions de les persones quant als seus reflexos psicomotrius, aptitudinals i personals i desenvolupen investigacions sobre seguretat vial i aspectes psicològics de l’ús d’armes. A més, realitzen tasques de prevenció en les conductes de risc en la conducció de vehicles i avaluen els candidats a guàrdies de seguretat.

 • Camp de l’activitat física i l’esport

Aquests professionals realitzen des de l’avaluació psicològica i esportiva fins a una planificació i programació d’intervencions, a més de tasques de formació i d’investigació.

 • Camp de la recerca i la docència

Aquest camp inclou, bàsicament, el treball de recerca en les diferents àrees de treball del psicòleg o psicòloga i la docència dels estudis universitaris de psicologia i en diverses assignatures de cicles formatius.

 

RESUM

 

• Psicologia clínica i de la salut (centres privats de consulta, assessorament i tractament, centres de planificació familiar, etc.).

• Psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans (empreses de consultoria i recursos humans, empreses de publicitat i màrqueting, etc.).

• Psicologia de l’educació (gabinets psicològics de tractament i reeducació, serveis psicopedagògics).

• Psicologia de la intervenció social (equips de base de serveis socials en els ajuntaments, equips de serveis socials especialitzats, etc.).

• Psicologia jurídica i judicial (psicologia aplicada al dret dels menors, mediació en adopcions, peritatges psicològics, etc.).

• Psicologia del trànsit i de la seguretat (centres de reconeixement de conductors i armes, Direcció General de Trànsit).

• Psicologia de l’activitat física i de l’esport (avaluació i intervenció psicologicoesportiva).

• Recerca bàsica i docència (recerca bàsica i aplicada en les diferents àrees de la psicologia, docència en centres de secundària o universitaris, etc.).

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/

COM ACCEDIRÉ?

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

Compromís social i ètic

Interès pel coneixement científic

Habilitats per a les relacions interpersonals

Capacitat de treball en equip

Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

Competència oral i escrita en anglès (nivell A2, segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües)

Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

L’alumnat que opte per formar-se com a psicòleg o psicòloga hauria de manifestar interès per:

Les troballes de la investigació científica en l’àmbit de la psicologia, tant en els àmbits bàsics com en els aplicats i destinats al coneixement dels mecanismes biopsicosocials que expliquen i determinen la conducta. Les estratègies i mètodes d’intervenció propis de la psicologia en l’abordatge dels diversos problemes que afecten l’individu humà i el grup en l’actual societat per aquesta. Els mètodes i tècniques d’investigació científica en l’àmbit de la psicologia. 

Vies d’accés

 L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

- Batxillerat + PAU

- Cicles formatius de grau superior

- Persones majors de 25 anys

- Persones majors de 40 anys

- Persones majors de 45 anys

- Estudiantat amb titulació universitària

- Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

 

BATXILLERAT

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar obligatòriament a la fase general de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)      La qualificació de la fase general, que se exprese amb tres decimals, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)    La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase general, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase específica de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.


Pots consultar les ponderacions de les assignatures per a l'accés a la universitat a  http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pondera.html

Més informació: http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pau.html

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. La seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase específica de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Pots consultar les ponderacions de les assignatures per a l'accés a la universitat a  http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pondera.html

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran opció preferent les persones amb el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que volen cursar. Pots consultar el quadre de vinculacions a: http://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/afp/tsfpe.pdf , http://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/afp/tsapde.pdf , http://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/afp/tsee.pdf)

Més informació: http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pau.html

 

PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau en Psicologia per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específicaconsta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Psicologia pertany a la branca de ciències de la salut, els exercicis són:

1.       Obligatori: Biologia

2.       A elegir entre Física o Química

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació a http://www.uji.es/CA/infopre/25anys/

A la  Bústia de consultes pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS

Per a accedir al grau en Psicologia per la via de persones majors de 40 anys s’ha de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació a  http://www.uji.es/CA/infopre/40anys/

A la Bústia de consultes (http://www.uji.es/CA/infopre/25anys/e@22070)pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau en Psicologia per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació a http://www.uji.es/CA/infopre/45anys/

A la Bústia de consultes (www.uji.es/CA/infopre/25anys/e@22070)pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau en Psicologia per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS CURSATS A L’ESTRANGER

Per a accedir al grau en Psicologia per aquesta via s’ha d’estar en possessió dels estudis requerits en funció del sistema educatiu d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un altre Estat amb el qual Espanya haja subscrit un acord internacional sobre aquesta matèria, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en el seus sistemes educatius, per tal d’accedir a les seues universitats.

Més informació a http://www.uji.es/infopre/acces/estra/

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

•        En el grau en Psicologia s’ofereixen 180 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Psicologia s’han oferit 180 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,476, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 180) tenia aquesta qualificació.

 http://www.uji.es/bin/infopre/trans/orienta/tall.pdf

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

•        Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi. Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

QUÈ APRENDRÉ?

Competències

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Psicologia, se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

 • Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
 • Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;
 • Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, cientí­fica o ética;
 • Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
 • Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habi­lidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias genéricas y/o específicas evaluables correspondientes a los objetivos genéricos y exigibles para obtener el título.

 • G - COMPETENCIAS GENÉRICAS
 • G01 - Capacidad de análisis y síntesis
 • G02 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
 • G03 - Capacidad de trabajo en equipo
 • G04 - Razonamiento crítico
 • G05 - Compromiso ético
 • G06 - Aprendizaje autónomo
 • G07 - Capacidad de organización y planificación
 • G08 - Resolución de problemas
 • G09 - Toma de decisiones
 • G10 - Conocimiento de una lengua extranjera
 • G11 - Informática relativa al ámbito de estudio
 • G12 - Capacidad de gestión de la información
 • G13 - Trabajo en un contexto interdisciplinar
 • G14 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad
 • G15 - Liderazgo
 • E - COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 • E01 - Conocimiento y comprensión de las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología
 • E02 - Conocimiento y comprensión de las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos.
 • E03 - Conocimiento y comprensión de los procesos y etapas principales del desarrollo psicológico a lo largo del ciclo vital en sus aspectos de normalidad y anormalidad.
 • E04 - Conocimiento y comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las funciones psicológicas.
 • E05 - Conocimiento y comprensión de los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
 • E06 - Conocimiento y comprensión de los métodos de investigación y de las técnicas de análisis de datos.
 • E07 - Conocimiento y comprensión de los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.
 • E08 - Promoción de la salud y la calidad de vida de los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínico, trabajo y organizaciones y comunitario, a través de los métodos propios de la profesión.
 • E09 - Identificación de las necesidades y demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación y establecimiento de las metas de la actuación psicológica.
 • E10 - Elaboración de informes psicológicos en distintos ámbitos de actuación.
 • E11 - Dominio instrumental de la lengua inglesa
 • E12 - Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica escrita en la lengua inglesa
 • E13 - Especificación de los objetivos del servicio que se proporcionará al cliente
 • E14 - Evaluación de las características relevantes de los individuos, los grupos, las organizaciones y las situaciones utilizando métodos apropiados
 • E15 - Desarrollo de los servicios o productos a partir de las teorías y métodos psicológicos para ser utilizadas por los psicólogos o los propios clientes
 • E16 - Identificación, preparación y realización de intervenciones apropiadas para conseguir los objetivos planteados utilizando los resultados de la evaluación y las actividades de desarrollo
 • E17 - Análisis de la adecuación de las intervenciones en términos de cumplimiento del plan de intervención y logros del conjunto de objetivos
 • E18 - Información adecuada a los clientes para satisfacer las necesidades y las expectativas de esos clientes

Pla d’estudis

 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs

Història de la Psicologia (FBB)

Motivació i Emoció (OB)

Psicologia Educativa (OB)

Neurofarmacologia de la Conducta (OB)**

Percepció i Atenció (OB)

Psicologia Social (FBB)

Psicopatologia (OB)

Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera (OB)**

Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (FB)

Psicologia Evolutiva II (OB)

Psicologia del Treball i de les Organitzacions (OB)

Funcions Cognitives Superiors (OB)**

Psicologia Evolutiva I (FB)

Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós (FBB)

Dissenys d’Investigació (OB)

Avaluació i Intervenció Clínica (OB)**

Mètodes i Tècniques d’Investigació (OB)

Psicologia de les Diferències Humanes (FB)

Tècniques d’Intervenció i Tractament Psicològic (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (FBB)

Memòria i Llenguatge (OB)

Intervenció Psicosocial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Anàlisi de Dades en Psicologia (FBB)

Neurobiologia de la Conducta (FBB)

Intervenció Psicoeducativa (OB)

Optativa 1 (OP)

Anglès per a Psicòlegs (FB)*

Avaluació i Diagnòstic Psicològic (OB)

Neuropsicologia (OB)

Optativa 2 (OP)

Psicologia de la Personalitat (OB)

Psicologia dels Grups (OB)

Psicopatologia Experimental (OB)

Optativa 3 (OP)

Psicologia de l’Aprenentatge (OB)

Psicometria (OB)

Psicologia Clínica de la Salut (OB)


 


 

OPTATIVES

Psicologia dels Recursos Humans

Psicologia Positiva i Salut

Psicogerontologia

Psicobiologia del Desenvolupament i la Conducta Sexual

Neurociència Afectiva i Social

Avaluació de Programes

Psicologia Comunitària

Personalitat, Avaluació i Intervenció en la Infància

Convivència i Situacions de Risc en Contextos Familiars i Escolars

Drogodependències

Psicologia de l’Estrès i l’Adaptació

Tècniques de Pronòstic i Classificació 


 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://lleu.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

 

En el LLEU, llibre electrònic de les titulacions, trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta LLEU.

Continuar la meva formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països. 

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Psicologia?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
 • Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament.
 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat.

Així mateix, amb el grau en Psicologia també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.    

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  http://www.uji.es/infoest/estudis/postgrau

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote/n_0/s_22504974

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

COM APRENDRÉ?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personal. Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits), i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització d'experiències i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Específicament en Psicologia, per l’amplitud de camps laborals als quals pot accedir un graduat o graduada en aquest grau, l’itinerari pot variar. Per tant, els àmbits de la Psicologia aplicada serien:

- Comportament escolar.

- Problemes d’aprenentatge, trastorns del llenguatge.

- Presa de decisions vocacionals.

- Trastorns sexuals.

- Depressions, ansietats, trastorns psicòtics, trastorns alimentaris.

- Malalties terminals.

- Discapacitats, drogodependències, minories socials, tercera edat.

- Menors (adopcions).

- Centres penitenciaris, cossos de seguretat, victimologia.

- Selecció de personal, recursos humans, formació ocupacional.

- Neuropsicologia cognitiva.

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

•        Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

•        Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

•        Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote/n_0/s_22504974

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/comson/graus/psi.pdf

Mobilitat i programes d’intercanvi

 Es pot cursar part dels estudis d’aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes que apareixen a continuació.

Estudis en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS

El programa Erasmus, dins de l’ensenyament superior, concedeix ajudes de mobilitat, des de tres mesos fins a un curs acadèmic, per a estudiantat dels últims anys de carrera, de postgrau i de doctorat amb les finalitats següents:

 •  Que cursen estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.
 •  Que milloren el seu coneixement de llengües.
 • Que adquirisquen identitat com a ciutadans i ciutadanes europeus.

Si curses el grau en Psicologia podràs accedir a les següents universitats:

PAÍS

CIUTAT

UNIVERSITAT

PÀGINA WEB

Alemanya

Leipzig

Universität Leipzig

http://www.zv.uni-leipzig.de/

Alemanya

Mainz

Johannes-Gutenberg Universität Mainz

http://www.uni-mainz.de/

Dinamarca

Aalborg

Aalborg University

http://www.en.aau.dk/

Finlàndia

Turku

University of Turku

http://www.utu.fi/

França

Villeneuve-d'Ascq

Université Charles de Gaulle Lille III

http://www.univ-lille3.fr/

França

Montpellier

Université Paul Valery

http://www.univ-montp3.fr/

Grècia

Atenas

Panteion University of Social and Political Sciences

http://www.panteion.gr/

Itàlia

Padova

Università degli Studi di Padova “II Bo”

http://www.unipd.it/

Itàlia

Roma

Università La Sapienza di Roma

http://www.uniroma1.it/

Polònia

Gdansk

University of Gdansk

http://www.ug.edu.pl/en/

 

Polònia

Kielce

Jan Kochanowski University

www.ujk.edu.pl/en/

Portugal

Lisboa

Universidade de Lisboa

http://www.ulisboa.pt/

Portugal

Oporto

Universidade de Oporto

www.up.pt/

Romania

Bucarest

Universitatea Din Bucuresti

http://www.unibuc.ro/

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD, ÀSIA I OCEANIA

Aquest programa té la finalitat d’intercanviar estudiantat d’últims anys de carrera per a realitzar estudis de tres a sis mesos. L’estudiantat ha de cursar  estudis reconeguts relacionats amb el seu programa.

Si curses el grau en Psicologia podràs accedir a les següents universitats:

 

PAÍS

CIUTAT

UNIVERSITAT

PÀGINA WEB

Estats Units

Oklahoma

The University of Oklahoma

http://www.ou.edu/

Estats Units

Murray

Murray State University, KY

http://www.murraystate.edu/

Estats Units

Ohio

Shawnee State University

http://www.shawnee.edu/

Estats Units

Nova York

Alfred University

http://www.alfred.edu/

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

 

PAÍS

CIUTAT

UNIVERSITAT

PÀGINA WEB

Brasil

Curitiba

Universidade Positivo

 

http://www.up.edu.br/

Costa Rica

San Jose

Universidad de Costa Rica

http://www.ucr.ac.cr/

Xile

Santiago

Universidad Mayor

http://www.umayor.cl/um/

Brasil

Santa Catarina

Universidade Federal de Santa Catarina

http://www.ufsc.br/

Argentina

Buenos Aires

Universidad de Belgrano

http://www.ub.edu.ar/

Argentina

Buenos Aires

Universidad del Museo Social Argentino

http://www.umsa.edu.ar/

Xile

Santiago

Universidad de Santiago de Chile

http://www.usach.cl/

Brasil

Brasilia

Universidade Brasilia

http://www.unb.br/

Brasil

 1. São Paulo

 

Universidade Sao Paulo

http://www.usp.br/

Xile

Santiago

Universidad Diego Portales

http://www.udp.cl/index2.asp

Brasil

 Rio de Janeiro

Universidad del Estado de Rio de Janeiro

http://www.uerj.br/

Uruguai

Montevideo

Universidad de la República

http://www.universidad.edu.uy/

Argentina

Corrientes

Universidad de la Cuenca de la Plata

http://www.ucp.edu.ar

Estudis en  universitats espanyoles

SICUE

El programa Sicue té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat per a realitzar estudis d’un mínim de quatre mesos i d’un màxim de nou mesos a qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Si curseu el grau en Psicologia podràs accedir a les següents universitats:

CIUTAT

UNIVERSITAT

PÀGINA WEB

Palma de Mallorca 

Universitat de les Illes Balears 

http://www.uib.es/

Múrcia

Universidad de Murcia

http://www.um.es/

Salamanca

Universidad de Salamanca

http://www.usal.es/

Barcelona

Universitat Autónoma de Barcelona

http://www.uab.es

Barcelona

Universitat de Barcelona

http://www.ub.es

Elx

Universidad Miguel Hernández

http://www.umh.es/

Sevilla

Universidad de Sevilla

http://www.us.es

Madrid

Universidad Complutense de Madrid

 http://www.ucm.es/

Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

https://www.uam.es/

Granada

Universidad de Granada

http://www.ugr.es/

Santiago de Compostel·la

Universidad de Santiago de Compostela

http://www.usc.es/

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://www.uji.es/serveis/otci/

 

Treball final de grau

Haver aprovat el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria.

Es tracta d’un treball autònom amb el qual es pretén portar a terme una avaluació de les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol de grau.

Tots els continguts de les diferents assignatures susceptibles de ser aplicats en el treball de final de grau.

En aquesta assignatura es cursaran 4 ECTS en anglès

Consulta guia docent de l'assignatura


La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

QUÈ DECIDIRÉ?

Ho tinc clar?, tinc dubtes?

Arribat a aquest punt, pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Psicologia ha de tenir, et presentem el següent qüestionari. Respon les qüestions d’acord amb la següent escala:

1

2

3

4

5

Molt desacord

Desacord

Ni d’acord ni desacord

D’acord

Molt d’acord

 

 

1

2

3

4

5

1. M’interessen el temes socials

 

 

 

 

 

2. Tinc bona memòria

 

 

 

 

 

3. Soc observador/a

 

 

 

 

 

4. Tinc desenvolupada la capacitat de percepció i atenció

 

 

 

 

 

5. M’interessen  els temes que afecten a la ment

 

 

 

 

 

6. Tinc bona capacitat de síntesi i analítica

 

 

 

 

 

7. Soc fort/a emocionalment

 

 

 

 

 

8. Tinc capacitat d’atenció

 

 

 

 

 

9. Em considere una persona tolerant

 

 

 

 

 

10. Tinc capacitat de control

 

 

 

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tenir en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– l’interés pels temes que afecten a la ment, la capacitat de percepció i atenció... ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones que gaudeixen de ser forts emocionalment i d’una bona capacitat de síntesi i analítica.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Aleshores, ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: plantejat objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

              -Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Psicologia.

              -Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5

              (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

              -Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

              -Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

GRAU EN PSICOLOGIA

Avantatges

Puntuació d’1 a 5

Inconvenients

Puntuació d’1 a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

TOTAL

 

AVANTATGES

 

INCONVENIENTS

 

 

Recorda que:

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

 

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per orientar-te:

 

CONSULTA L’ORIENTADOR/A DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA:

 


Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, ha de fer clic on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

AMB QUI APRENDRÉ?

Direcció del títol

Ana Alarcón Aguilar (alarcon@uji.es)

Vicedegana del Grau en Psicologia

Entrevista en Vox UJI Ràdio

Entrevista del Grau en Psicologia

Coordinació de curs

1er curs: Raquel Flores Buils ( flores@uji.es)

2n curs: Susana Llorens Gumbau (llorgum@uji.es)

3er curs: Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo ( miquel@uji.es)

4rt curs: Julio González Álvarez (gonzalez@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Elena Villa Martín

villa@uji.es

Coordinació d’intercanvi mobilitat

Azucena García Palacios

azucena@uji.es

Coordinació treball final de grau

Julio González Álvarez

Delegats i delegades

Informació dels Delegats/des i Subdelegats/des de la FCS 

SISTEMA DE QUALITAT DEL TÍTOL

Sistema de garantía de qualitat

Indicadors del títol

Satisfacció del grups d'interésUniversitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16