Universitat Jaume I - UJI - Castello

Informació acadèmica
Docència

Grau en Estudis Anglesos

INTRODUCCIÓ

Presentació

 

Ara que enceteu una nova i important etapa de la vostra formació personal i acadèmica, m’agradaria animar-vos en aquest nou començament. La Universitat Jaume I és una universitat jove, dinàmica i de qualitat on l’estudiantat troba una àmplia oferta formativa i una extensa gamma de recursos acadèmics a la seua disposició que faciliten el treball en els seus estudis i la seua vida diària en el campus. De forma més específica, m’agradaria subratllar que el grau en Estudis Anglesos suposa una via important d’accés per a un futur professional i personal d’una solidesa considerable. En aquesta titulació us convidem a ampliar els vostres coneixements d’idiomes i altres cultures; es promou que viatgeu a l’estranger, que realitzeu pràctiques en empreses, que amplieu la vostra cultura lingüística i literària i, sobretot, que adquiriu un ampli ventall de destreses professionals (informàtica, metodologia d’ensenyament de llengües, anglès tècnic i comercial, etc.) que us ajuden en la vostra incorporació al mercat laboral. De segur que el vostre pas pel grau en Estudis Anglesos suposarà una excel·lent experiència en la vostra vida des de la qual podreu edificar un futur professional ple d’èxit.

El grau en Estudis Anglesos incorpora continguts referents a tot allò relacionat amb el coneixement i domini de la llengua anglesa. Això implica que en aquesta titulació s’estudia amb detall la literatura anglesa i nord-americana, la metodologia d’ensenyament de la llengua anglesa, l’anglès tècnic i comercial, la lingüística o la història de la llengua. A més, oferim la possibilitat de complementar el domini de la llengua anglesa amb assignatures de francès o alemany, que curseu un semestre en una universitat europea o nord-americana o que feu pràctiques en alguna empresa de l’entorn de la Universitat Jaume I.

[Entrevista en VOX UJI Ràdio del Grau en Estudis Anglesos]
 

Maria Lluïsa Gea Valor

Vicedegana del grau en Estudis Anglesos

gea@ang.uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Laboratori docent de llengües.

Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL), amb una àmplia oferta de materials audiovisuals i equip d’assessorament en diferents llengües (alemany, anglès, català, francès o italià).

Biblioteca centralitzada, amb servei interbibliotecari i préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, servei «Pregunteu al bibliotecari», mediateca, cabines de treball, biblioteca i fonoteca digitals i Centre de Documentació Europea.

Grups docents reduïts, que juntament amb l’ús generalitzat de l’aula virtual i els ordinadors i l’equipament audiovisual a les aules, marquen una diferència en la metodologia docent.

Àmplia oferta de pràctiques acadèmiques en empreses i programes Erasmus i programes d’intercanvi amb el Canadà, els Estats Units, Austràlia, etc.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer curs el Programa d’acció tutorial universitari amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària. 

 

 

QUÈ ÉS IMPORTANT CONÈIXER?

Què és?

 

El grau ofereix formació d’especialistes en anglès de nivell acadèmic superior, professionals amb un coneixement rigorós i científic de la llengua, de la literatura i del context cultural, social i històric dels països de parla anglesa; reforça la presència d’altres llengües per a l’estudiantat interessat a ampliar les seues capacitats lingüístiques més enllà de l’anglès; i ofereix mòduls d’especialització en literatura nord-americana, lingüística aplicada, metodologia d'ensenyament/aprenentatge de llengües i dialectologia de la llengua anglesa, entre d'altres.

Els graduats i graduades en Estudis Anglesos per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran exercir la professió docent en centres d’educació secundària tant al nostre país com a l’estranger, així com altres professions relacionades amb els serveis lingüístics, com ara relacions exteriors, comerç exterior, relacions institucionals, agències de viatges, sector turístic i hoteleria, exportació en el sector industrial, serveis editorials, traducció, interpretació d’enllaç, correcció de textos, o també professions relacionades amb la creació artística literària, com ara l’escriptura, la crítica, la creació de guions, o la investigació científica als camps relacionats, o com a professorat universitari.

Organització dels estudis

 

 

 

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

TOTAL

Formació bàsica (FB)

54

6

 

 

60

Obligatòries (OB)

6

54

54

6

120

Optatives (OP)

 

 

6

36

42

Pràctiques externes (PE)

 

 

 

12

12

Treball de final de grau (TFG)

 

 

 

6

6

TOTAL

60

60

60

60

240

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

 

El preu del crèdit establert per al curs 2014/15 és de 17,60 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.056 €.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

- Posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi.

- Aplicar els coneixements al seu treball o vocació d’una forma professional.

- Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis.

- Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

- Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.

 

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Estudis Anglesos per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

 Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Estudis Anglesos s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

-Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules d’informàtica

- Laboratoris específics de la titulació: laboratori de llengües

Les línies d’investigació del Departament d’Estudis Anglesos són:

            -APLIT (Literaura: Teoria i aplicacions. Literatura Comparada)      

            - Group of Research on Academic and Professional Discourse (GRAPE)

                        - Metodologia de l’ensenyament de l’anglès específic.

- Anàlisi de l’anglès acadèmic oral i escrit utilitzat pel professorats al context de la universitat: classes, publicacions especialitzades, redacció d’articles d’investigació, presentacions en classes i en congressos.

- Anàlisi del discurs professional.

- L’anglès dels negocis i el seu context acadèmic i empresarial.

- Comunicació oral i escrita en àmbits d’especialitat.

- Anàlisi comparada del llenguatge acadèmic en anglès i en altres llengües.

- Tècniques de lectura i escriptura de textos específics en anglès.

- Aprenentatge Integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE)

            - Grup de Recerca en Semàntica Contrastiva i Aplicada (GReSCA)

                        - Lingüística Cognitiva: Semàntica Lèxica.

                        - Lingüística Cognitiva: Semàntica Conceptual i Discursiva

                        - Lingüística Contrastiva.

                        - Lingüística Aplicada.

            - Internet, Lingüística i discursos d’especialitat

            - Lingüística Aplicada a l’Ensenyament de la Llengua Anglesa-LAELA

                        -Pragmàtica de l’interllenguatge.

                        - Interacció oral. Discurs col·laboratiu. Anàlisi input i output

- Adquisició de terceres llengües. Multilingüisme i llengües en contacte en context natural i d’aprenentatge.

- L’efecte de factors específics en l’adquisició i ús d’una llengua estrangera. El paper de la motivació, el context d’instrucció, l’edat.

- Destresa lectora en anglès com a llengua estrangera.

- Traducció.

- Anglès en context acadèmic.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Tríptic informatiu del grau en Estudis Anglesos

http://www.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22891a?p_idioma=CA&p_monografia_id=1344

Què puc estudiar i on

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/compBdDo.do

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual=estudios

Llibres blancs de les titulacions

www.aneca.es/publicaciones/libros-blancos.aspx

Bolonya en secundària

www.educacion.es/boloniaensecundaria/catalan/index.htm

Guia Preocupa’t

www.uji.es/CA/canals/laboral/preocupat/

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollida. Es porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Programa de rendiment acadèmic. Aquest programa ofereix un suport personalitzat a l’estudiantat que vol millorar les seues estratègies i competències a l’hora d’estudiar o que, als exàmens, no ha obtingut els resultats que esperava.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

            - Infocampus. Ubicat en el local nº 15 de l'àgora universitària. Forma part de la Unitat de Suport Educatiu. A Infocampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris. A més, també ofereix altres serveis:

- Canal Futur Estudiantat. És el canal de referència informativa per al futur estudiantat universitari.

- Canal InfoCampus. És el canal de referència informativa per l’estudiantat de l’UJI.

- El Rodador. És una aplicació que et dóna accés a la base de dades d’Infocampus, podràs consultar-la o rebre-la al correu o al telèfon (beques, cursos, congressos...).

- Borsa d’habitatge. És un servei de recerca d’habitatges que t’ofereix la Universitat.

- Tauler d’anuncis. Per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.

- Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

-Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Registre General. Per a deixar constància oficial de qualsevol document de la Universitat. Està situat a la planta baixa de l’edifici del Rectorat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

- Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.

- Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.

- Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.

- 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.

- Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.

- Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.

- Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.

- Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.

- Aula virtual de suport tecnològic a la docència.

- Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.

- Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Estudis Anglesos són diversos. A continuació oferim una relació de les eixides professionals:

 

• Docent d’anglès en escoles, instituts d’ensenyament secundari, escoles oficials d’idiomes, universitats, instituts universitaris d’idiomes, acadèmies, institucions culturals i empreses, tant al nostre país com a l’estranger.

• Docent de castellà i/o català a l'estranger.

• Traducció en institucions públiques, empreses, agències, o com a professional autònom; assessoria lingüística i literària en mitjans de comunicació (premsa, ràdio i TV) i agències publicitàries; personal tècnic lingüístic en empreses d’aplicacions informàtiques (localització, revisió i correcció de textos, compilació de diccionaris, assessorament en la creació d’aplicacions d’aprenentatge de llengües, etc.).
• Personal tècnic de mediació lingüística i intercultural, especialment en l’àmbit de la immigració; personal tècnic d’exportació a l’empresa privada, en sector turisme, viatges i transport (companyies aèries, ports, aeroports, agències de viatges, organismes internacionals); en gestió cultural, agències ministerials, conselleries de comunitats autònomes,
ajuntaments, fundacions privades, bancs; en documentació, arxius i biblioteques, públics o privats; personal investigador.

 

Tasques professionals

Encara que els graduats i graduades en Estudis Anglesos parteixen d’una base teòrica similar, per la gran quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar la seua tasca, les seues funcions són diverses segons el camp en què es mouen.

Ensenyament

Dins de l’àmbit pedagògic de la llengua, es dediquen a l’ensenyament de l’ortografia, la fonètica, la fonologia, la sintaxi, etc., de la llengua anglesa.

El grau en Estudis Anglesos és l’únic que forma adequadament per a preparar posteriorment amb èxit les oposicions a places de professorat de llengua anglesa en centres públics d’ensenyament secundari. Així mateix, aquests estudis formen adequadament per a qualsevol activitat docent relacionada amb l’ensenyament de llengües en centres privats d’ensenyament, especialment en l’ensenyament de la llengua anglesa, però també s’ofereix formació en francès o alemany. A més, podreu treballar també en acadèmies o impartir sessions de repàs de llengua anglesa. Aquests últims treballs faciliten disposar d’uns ingressos que altres graduats no poden obtenir durant el període de preparació d’oposicions a secundària o durant la recerca de l’ocupació que millor s’adequa als seus desitjos.

El món empresarial

El grau en Estudis Anglesos també obri el camí al món de l’empresa, atès que són moltes les companyies que necessiten personal que domine l’anglès per a entrar en els seus departaments d’exportació, vendes o comercialització de productes. En aquest sentit, el grau en Estudis Anglesos inclou assignatures específiques optatives que podeu cursar per preparar-vos per a aquest món. A més, disposeu de la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa durant la carrera. Aquesta eixida és de gran importància en el context de Castelló per l’important teixit industrial i empresarial dedicat a l’exportació que envolta la Universitat Jaume I.

Món editorial i de la comunicació

Entre altres tasques, dins d’aquest àmbit realitzen correcció i edició de textos, assessorament a empreses editorials, traducció d’obres literàries i textos específics, crítica literària i documentació.

Recerca

Es dediquen, principalment, a tasques d’administració, conservació, recerca i interpretació de textos actuals i antics.

Traducció i interpretació

Poden realitzar traduccions de textos escrits, interpretació d’enllaç, participar en programes de traducció automàtica, tasques relacionades amb la immigració, etcètera.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/


  

COM ACCEDIRÉ?

Perfil d’ingrés

El perfil d'ingrés de l'alumnat del grau d'Estudis Anglesos és el de persones interessades en la llengua, la cultura i la societat anglosaxones, amb aptitud per a l'aprenentatge de llengües i amb capacitat comunicativa tant escrita com oral no només en la llengua anglesa sinó també en les llengües pròpies. En general, tenen formació adequada aquelles persones que han cursat el batxillerat d'humanitats. A més, l'habilitat per a les relacions interpersonals, un esperit crític i reflexiu així com la capacitat d'apreciar la diversitat cultural i lingüística i la de transmetre coneixement són característiques que ha de reunir el futur estudiant d'aquest grau.

Vies d’accés

 

 

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

- Batxillerat+ PAU

- Cicles formatius de grau superior

- Persones majors de 25 anys

- Persones majors de 40 anys

- Persones majors de 45 anys

- Estudiantat amb titulació universitària

- Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

 

BATXILLERAT

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar obligatòriament a la fase general de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)      La qualificació de la fase general, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)      La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase general, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase específica de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

 

Pots consultar les ponderacions de les assignatures per a l'accés a la universitat a  http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pondera.html

Més informació: http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pau.html

 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. La seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase específica de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

 

Pots consultar les ponderacions de les assignatures per a l'accés a la universitat a  http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pondera.html

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran opció preferent les persones amb el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que volen cursar. Pots consultar el quadre de vinculacions a: http://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/afp/tsfpe.pdf , http://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/afp/tsapde.pdf , http://www.uji.es/bin/infopre/trans/acc1012/afp/tsee.pdf )

Més informació: http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012/pau.html

 

 

PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau en Estudis Anglesos per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Estudis Anglesos pertany a la branca d’arts i humanitats, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Filosofia

- Dibuix Artístic

- Tècniques d’Expressió Plàstica

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació a http://www.uji.es/CA/infopre/25anys/

A la  Bústia de consultes pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS

Per a accedir al grau en Estudis Anglesos per la via de persones majors de 40 anys s’ha de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació a  http://www.uji.es/CA/infopre/40anys/

A la Bústia de consultes pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau en Estudis Anglesos per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació a http://www.uji.es/CA/infopre/45anys/

A la Bústia de consultes pots preguntar i resoldre qualsevol dubte.

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau en Estudis Anglesos per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS CURSATS A L’ESTRANGER

Per a accedir al grau en Estudis Anglesos per aquesta via s’ha d’estar en possessió dels estudis requerits en funció del sistema educatiu d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un altre Estat amb el qual Espanya haja subscrit un acord internacional sobre aquesta matèria, en règim de reciprocitat, i reunir els requisits acadèmics exigits en el seus sistemes educatius, per tal d’accedir a les seues universitats.

Més informació a http://www.uji.es/infopre/acces/estra/

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Estudis Anglesos s’ofereixen 70 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en el Grau en Estudis Anglesos s’han oferit 70 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut de 7,500, això significa que la persona que va accedir en el últim lloc (el número 70) tenia aquesta qualificació.

http://www.uji.es/bin/infopre/trans/orienta/tall.pdf

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

-   La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Permanència en primer curs

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot continuar el curs següent en el mateix estudi en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció a un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

- Rendiment acadèmic

1. L’estudiantat, a temps complet que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, haurà de matricular-se a temps parcial en els dos cursos acadèmics següents en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats, i se li exigirà la superació del 75% per a poder matricular-se novament en el mateix grau, en qualsevol modalitat de dedicació a l’ estudi.  Si no compleix aquest requisit no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què es va matricular a temps parcial. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

2. L’estudiant a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l’últim en què no va superar el 50% dels crèdits matriculats. En tot cas, l’estudiantat pot matricular-se en un altre grau després d’efectuar la preinscripció.

3. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

QUÈ APRENDRÉ?

Competències

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Estudis Anglesos, se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

 • Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio;
 • Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio;
 • Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, cientí­fica o ética;
 • Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
 • Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habi­lidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias genéricas y/o específicas evaluables correspondientes a los objetivos genéricos y exigibles para obtener el título.

 • G - COMPETENCIAS GENÉRICAS
 • CG01 - Adaptación a nuevas situaciones
 • CG02 - Aprendizaje autónomo
 • CG03 - Capacidad de análisis y síntesis
 • CG04 - Capacidad de gestión de la información
 • CG05 - Capacidad de organización y planificación
 • CG06 - Compromiso ético
 • CG07 - Comunicación oral y escrita en lengua nativa
 • CG08 - Conocimiento de otras culturas y costumbres
 • CG09 - Conocimiento de una lengua extranjera
 • CG10 - Creatividad
 • CG11 - Habilidades en las relaciones interpersonales
 • CG12 - Informática relativa al ámbito de estudio
 • CG13 - Iniciativa y espíritu emprendedor
 • CG14 - Motivación por la calidad
 • CG15 - Razonamiento crítico
 • CG16 - Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad
 • CG17 - Resolución de problemas
 • CG18 - Toma de decisiones
 • CG19 - Trabajo en equipo
 • CG20 - Trabajo en un contexto internacional
 • E - COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 • CE01 - Adquisición de criterios para seleccionar, interpretar y evaluar el hecho literario para la propia lectura y de su comunidad
 • CE02 - Aplicación de los diferentes roles del profesor en el aula de lengua inglesa
 • CE03 - Capacidad de comunicación escrita en lengua inglesa
 • CE04 - Capacidad de comunicación oral en lengua inglesa
 • CE05 - Capacidad de recibir, comprender y transmitir la producción científica en las lenguas estudiadas
 • CE06 - Capacidad para analizar textos literarios en perspectiva comparada
 • CE07 - Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis
 • CE08 - Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos
 • CE09 - Capacidad para elaborar textos de diferente tipo
 • CE10 - Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas alternativas
 • CE11 - Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica
 • CE12 - Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia
 • CE13 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la lingüística, la filología y los estudios literarios y culturales
 • CE14 - Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos informáticos y de Internet
 • CE15 - Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica
 • CE16 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos
 • CE17 - Capacidad para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística
 • CE18 - Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas
 • CE19 - Capacidad para utilizar las TIC para aprender de manera autónoma
 • CE20 - Capacidad perlocutiva y argumentativa en lengua inglesa
 • CE21 - Capacidad perlocutiva y de comunicación en diversas lenguas
 • CE22 - Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas en el ámbito de la lingüística aplicada y el tratamiento del lenguaje natural
 • CE23 - Conocimiento de la lengua inglesa a un nivel C2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, que permita al graduado comunicarse de manera apropiada en contextos específicos, incluyendo la habilidad de presentar argumentos orales y escritos persuasivos
 • CE24 - Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua inglesa
 • CE25 - Conocimiento de las distintas aplicabilidades de los saberes lingüísticos
 • CE26 - Conocimiento de las estructuras y funciones de la lengua inglesa antigua
 • CE27 - Conocimiento de las estructuras y funciones de la lengua inglesa en el nivel fonológico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico y discursivo
 • CE28 - Conocimiento de las estructuras y funciones del inglés medio y moderno
 • CE29 - Conocimiento de las principales teorías de la metodología de la enseñanza de lenguas
 • CE30 - Conocimiento de las principales teorías lingüísticas, con especial incidencia en el ámbito de la lengua inglesa y su literatura
 • CE31 - Conocimiento de las principales teorías literarias con especial incidencia en el ámbito de la literatura en lengua inglesa y sus autores
 • CE32 - Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico
 • CE33 - Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario
 • CE34 - Conocimiento de los fundamentos biológicos del lenguaje y la comunicación
 • CE35 - Conocimiento e interpretación adecuada de las características distintivas de los textos escritos en los géneros literarios de diversos tipos de escritura y comunicación artística
 • CE36 - Desarrollo global de la competencia comunicativa-discursiva en lengua inglesa a través de estrategias auditivas y técnicas conversacionales así como estrategias de lectura y técnicas de escritura según géneros orales y escritos
 • CE37 - Dominio de un vocabulario amplio distinguiendo la terminología propia de cada contexto y registro
 • CE38 - Reconocer los distintos periodos de la lengua inglesa y saber abordar el conocimiento del cambio lingüístico de manera crítica
 • CE39 - Trabajar la traducción junto a otros tipos de trasvases textuales

Pla d’estudis

 

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

Lingüística (FBB)

Introducció a la Literatura Anglesa (OB)

Lingüística Aplicada a l’Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa (OB)

Aspectes Textuals i Discursius de la Llengua Anglesa (OB)

Llengua Espanyola / Llengua Catalana (FBB)

Introducció a la Lingüística Aplicada a la Llengua Anglesa (OB)

Semàntica de la Llengua Anglesa (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Morfosintaxi de la Llengua Anglesa (OB)

Anglès Avançat: Registres i Estils (OB)

Pràcticum (PE)1

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Expressió Oral en Anglès (OB)

Narrativa en Llengua Anglesa (OB)

Itinerari 1 o Itinerari 2 (OP)2

Anglès Escrit: Textos Bàsics (FB)

Anglès Acadèmic (OB)

Anglès Antic (OB)

Optativa (OP)

Nocions Bàsiques de la Llengua Anglesa (FB)

Llengua i Cultura Alemanyes / Llengua i Cultura Franceses (FBB)

Sociolingüística de la Llengua Anglesa (OB)

 

Pronunciació i Comprensió de l’Anglès Oral (FB)

Lingüística Aplicada a la Traducció de l’Anglès (OB)

Anglès Mitjà i Modern (OB)

 

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa (OB)

Anglès Avançat: Contextos Professionals (OB)

 

Crítica Pràctica (FBB)

Introducció a la Literatura dels Estats Units (OB)

Teatre en Llengua Anglesa (OB)

 

Fonètica i  Fonologia Angleses (OB)

Anglès Escrit: Producció de Textos Complexos (OB)

Optativa (OP)

 

 

 ITINERARI 1: Cultures i Literatures en Llengua Anglesa

      42 crèdits ECTS

- Literatures del Món en Llengua Anglesa

- La Poesia i la Música. La Música en la Poesia en Llengua Anglesa

- Usos de l’Anglès Escrit

- Usos de l’Anglès Oral

- Literatura Anglonord-Americana i la seua Relació amb Altres Arts

- Shakespeare en el seu Context

- Literatura Fronterera, Literatura entre Cultures

- Dialectes de l’Anglès i el seu Context Cultural


 

 


 


 


 


 


 

 

 ITINERARI 2: Llengua Anglesa i Lingüística Aplicada

       42 crèdits ECTS

- Lexicologia i Lexicografia de la Llengua Anglesa

- Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l’Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

- Anglès de la Ciència i la Tecnologia

- Anglès Empresarial

- Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades a la Llengua Anglesa

- Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

- Psicolingüística Aplicada a l’Aprenentatge de la Llengua Anglesa

- Lingüística Diacrònica de l’Anglès


 


 


 


 


 


 


 

 

 ITINERARI 3: Llengües de la Península Ibèrica

      30 crèdits ECTS

- Lingüística Romànica

- L’Espanyol com a Llengua Estrangera

- Història Lingüística de la Península Ibèrica

- Literatura i Espectacle

- Sociolingüística Hispànica

- Literatures Ibèriques Medievals en Context Romànic

 


 


 


 


 


 

 

 ITINERARI 4: Llengües i Cultures Europees

      45 crèdits ECTS

- Francès Estàndard i Col·loquial

- Llengua Alemanya: Adquisició de Destreses i Aptituds Lingüístiques

- L’Espanyol com a Llengua Estrangera

- Alemany Acadèmic i de la Comunicació

- Anàlisi i Comentari de Textos en Llengua i Literatura Alemanyes

- Francès de la Comunicació Internacional

- Cine, Teatre i Literatura Francesos

- Metodologia dels Estudis Literaris

- Pragmàtica Intercultural 


 


 


 


 


 


 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://lleu.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràcticum (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB). 

2Per a obtenir el títol de grau s'han de cursar almenys 30 crèdits ECTS de qualsevol dels itineraris 1 i 2.

Assignatures, guia docent i horaris

 


En el LLEU, llibre electrònic de les titulacions, trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta LLEU.

Continuar la meva formació

 

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).
 

Quins màsters puc fer a la UJI relacionats amb el grau en Estudis Anglesos?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
 • Màster Universitari English Language for International Trade (ELIT)
 • Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)

 

Així mateix, amb el grau en Estudis Anglesos també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  http://www.uji.es/infoest/estudis/postgrau

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote/n_0/s_22504974

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

COM APRENDRÉ?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

Seminaris.Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

TutoriesTreball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d’ensenyament/aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit.  El professorat ofereix unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació, i negocia amb l’alumne el seu pla d’aprenentatge.

Diaris o quaderns de notesInforme personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), i/o tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits).

Exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

Mapa conceptualRepresentació d’una xarxa de conceptes claus d’una àrea temàtica amb les seues relacions. Permet avaluar la comprensió.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució d’exercicis i problemesProva consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Tipus d’entitats i empreses receptores

 • Departaments d’exportació d’empreses productores.
 • Empreses d’importació/ exportació.
 • Agències consignatàries
 • Firmes del sector editorial i de la comunicació.
 • Entitats o organismes que requereixen un ús principal de la llengua anglesa per a dur a terme les seues tasques.

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus.http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/prog/erasmusp/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://www.uji.es/UK/canals/laboral/promote/n_0/s_22504974

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/acil/

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/prog/estades/estu/comson/graus/estang.pdf

Mobilitat i programes d’intercanvi

 

Es pot cursar part dels estudis d’aquest grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes que apareixen a continuació.

Estudis en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS

El programa Erasmus, dins de l’ensenyament superior, concedeix ajudes de mobilitat, des de tres mesos fins a un curs acadèmic, per a estudiantat dels últims anys de carrera, de postgrau i de doctorat amb les finalitats següents:

 • Que cursen estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.
 • Que milloren el seu coneixement de llengües.
 • Que adquirisquen identitat com a ciutadans i ciutadanes europeus.

Si curses el grau en Estudis Anglesos podràs accedir a les següents universitats:

PAÍS

CIUTAT

UNIVERSITAT

PÀGINA WEB

Alemanya

Eichstätt

Katholiesche Universität Eichstätt

http://www.ku-eichstaett.de/

Alemanya

Munich

Ludwig-Maximilians-Universität München

http://www.uni-muenchen.de/

Alemanya

Siegen

Universität Siegen

https://www.uni-siegen.de/

França

Cergy-Pontoise

Université de Cergy-Pontoise

http://www.u-cergy.fr/

Italia

Genova

Università degli Studi di Genova

http://www.unige.it/

Italia

Verona

Università degli Studi di Verona

http://www.univr.it/

Suècia

Östersund

Mid Sweden University

http://www.miun.se/

Suissa

Genève

Université de Genève

http://www.unige.ch/

República Txeca

Brno

Masaryk University in Brno

http://www.muni.cz/

Regne Unit

Coventry

Coventry University

http://www.coventry.ac.uk/

Regne Unit

Londres

Queen Mary University of London

http://www.qmul.ac.uk/

Regne Unit

Southampton

University of Southampton

http://www.southampton.ac.uk/

Xipre

Egkomi 

University of Nicosia

http://www.unic.ac.cy/

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD, ÀSIA I OCEANIA

Aquest programa té la finalitat d’intercanviar estudiantat d’últims anys de carrera per a realitzar estudis de tres a sis mesos. L’estudiantat ha de cursar  estudis reconeguts relacionats amb el seu programa.

Si curses el grau en Estudis Anglesos podràs accedir a les següents universitats:

Estats Units

Norman,

Oklahoma

The University of Oklahoma

http://www.ou.edu/

Estats Units

Murray,

Kentucky

Murray State University, KY

http://www.murraystate.edu/

Estats Units

Portsmouth,

Ohio

Shawnee State University

http://www.shawnee.edu

Estats Units

Alfred,

Nova York

Alfred University

http://www.alfred.edu/

Estats Units

Cedar Rapids,

Iowa

Coe College

http://www.coe.edu/

Estats Units

Livonia,

Michigan

Madonna University

http://www.madonna.edu

Estats Units

Austin,

Texas

St. Edwards University,TX

http://www.stedwards.edu

Estats Units

New Haven,

Connecticut

Southern Connecticut State University, CT

http://www.southernct.edu

Malàisia

Kuala Lumpur

University of Malaya

http://www.um.edu.my

Indonèsia

Yoguakarta

University of Muhammadiyah Yogyakarta

http://www.umy.ac.id

Japó

Mie Prefecture

Mie University

http://www.mie-u.ac.jp/

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

 

PAÍS

CIUTAT

UNIVERSITAT

PÀGINA WEB

Brasil

Curitiba

Universidade Positivo

 

http://www.up.edu.br/

Costa Rica

San José

Universidad de Costa Rica

http://www.ucr.ac.cr/

Xile

Chile

Universidad Mayor de Chile

http://www.umayor.cl/um/

Argentina

Santa Fe

Universidad del Litoral

http://www.unl.edu.ar/

Brasil

Santa Catarina

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC)

http://www.ufsc.br/

Argentina

Buenos Aires

Universidad de Belgrano

http://www.ub.edu.ar/

Argentina

Buenos Aires

Universidad del Museo Social Argentino(UMSA)

http://www.umsa.edu.ar

Brasil

Sao Paulo

Universidad de São Paulo

http://www.usp.br

 

Xile

Santiago

Universidad de Santiago de Chile (USACH)

http://www.usach.cl/

Brasil

Brasilia

Universidad de Brasilia

http://www.unb.br/

Xile

Santiago

Universidad Diego Portales

http://www.udp.cl/index2.asp

Argentina

Buenos Aires

Universidad Nacional del Sur

http://www.uns.edu.ar/

Brasil

Rio de Janeiro

Universidad del Estado de Rio de Janeiro

http://www.uerj.br/

Argentina

Tandil

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)

http://www.unicen.edu.ar/

Argentina

Corrientes

Universidad de la Cuenca de la Plata

http://www.ucp.edu.ar

 

Estudis en  universitats espanyoles

SICUE

El programa Sicue té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat per a realitzar estudis d’un mínim de quatre mesos i d’un màxim de nou mesos a qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

                                                                    

CIUTAT

UNIVERSITAT

PÀGINA WEB

Córdoba

Universidad de Córdoba

http://www.uco.es

                         

     Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://www.uji.es/serveis/otci/

 

Treball final de grau

Es necessari haver superat el 80% de la formació bàsica i obligatòria, excloent-hi les Pràctiques Externes.

Consisteix en la realització d'un assaig sobre un tema relacionat amb els coneixements adquirits en una o diverses de les assignatures cursades en el grau. L'assaig ha d'aprofundir en algun dels temes inclosos en aqueixa o aqueixes assignatures.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

QUÈ DECIDIRÉ?

Ho tinc clar?, tinc dubtes?

 

Ara pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te a decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

Com sóc?

De manera orientativa, per a fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta d’Estudis Anglesos ha de tindre, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb la següent escala:

1

2

3

4

5

Molt en desacord

En desacord

Ni d’acord ni en desacord

D’acord

Molt d’acord

 

 

 

1

2

3

4

5

1. Tens interès per d’idioma i la cultura anglesa?

 

 

 

 

 

2. Tens capacitat per a expressar-te bé per escrit?

 

 

 

 

 

3. Creus que tens bona memòria i retenció?

 

 

 

 

 

4. Sents interès per l’àrea lingüística i literària?

 

 

 

 

 

5. Ets una persona amb bona atenció i concentració?

 

 

 

 

 

6. Tens disposició i capacitat d’anàlisi?

 

 

 

 

 

7. Tens aptitud per a treballar en equip?

 

 

 

 

 

8. Et consideres una persona amb expressivitat i domini del llenguatge?

 

 

 

 

 

9. Tens una disposició favorable cap a la cultura?

 

 

 

 

 

10. Sents interès per la investigació o la docència?

 

 

 

 

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquest grau. En el cas que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares —entre altres—  l’interès pels idiomes, la cultura... ja que en definitiva als estudiants i estudiantes que volen cursar aquest grau els agrada llegir i aprendre llengües i tenen facilitat amb l’ús del llenguatge.

Ara toca decidir!

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Per això, ara només falta que prengues una decisió. Per a ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: planteja’t objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

 • Interès per la carrera.
 • Acceptació de la carrera per part de la teua família.
 • Cost dels estudis en temps.
 • Cost dels estudis en diners.
 • Possibilitats acadèmiques per a accedir a la carrera.
 • Prestigi o estatus professional.
 • Dificultat dels estudis.
 • Influència d’amistats i/o família.
 • Incorporació al món laboral.
 • Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.
 • Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 • Analitza els avantatges i inconvenients del grau en Estudis Anglesos.
 • Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5 (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).
 • Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.
 • Contrasta els resultats amb els obtinguts a altres titulacions.

 

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS

Avantatges

Puntuació

d’1 a 5

Inconvenients

Puntuació

d’1 a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

TOTAL

 

AVANTATGES

 

INCONVENIENTS

 

 

Recorda que:

 Ets tu qui va a cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

Has de decidir per tu mateix!

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per a orientar-te:

 

CONSULTA-HO AMB EL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA

 

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

http://www.uji.es/CA/infopre/trans/e@/22070/

 

Recorda que, quan acabes, has d’enviar la petició

Rebràs la resposta en el termini màxim d’una setmana.

AMB QUI APRENDRÉ?

Direcció del títol

Maria Lluisa Gea Valor ( gea@ang.uji.es)

Vicedegana del Grau en Estudis Anglesos

Entrevista en Vox UJI Ràdio

Entrevista del Grau en Estudis Anglesos

Coordinació de curs

1r curs: Jose Ramón Prado Pérez (prado@uji.es)

2n curs: Ester Usó Juan (euso@uji.es)

3r curs: Alicia Martínez Flor (aflor@uji.es)

4t curs: Antonio José Silvestre López (asilvest@uji.es)

Coordinació de pràctiques

Miguel Francisco Ruiz Garrido

mruiz@ang.uji.es

Coordinació d’intercanvi mobilitat

Begoña Bellés Fortuño

bbelles@ang.uji.es

Coordinació treball final de grau

Antonio José Silvestre López

asilvest@uji.es

Delegats i delegades

Informació dels Delegats/des i Subdelegats/des de la FCHS

SISTEMA DE QUALITAT DEL TÍTOL

Sistema de garantía de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça: http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/

Indicadors del títol

Satisfacció del grups d'interés

Podeu consultar la informació en aquesta adreça: http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/mresult/Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16