Universitat Jaume I - UJI - Castello

Informació acadèmica
Docència

Opcions de l'estudiantat de l'UJI matriculat en plans a extingir

OPCIÓ 1: Continuar cursant els mateixos estudis

En aquest cas han de saber que el procés d’implantació d’ensenyaments de grau i l’extinció de plans antics es realitza curs per curs, de manera progressiva. El curs acadèmic en el qual s’implanta el primer curs d’un nou títol de grau es troben en procés d’extinció totes les assignatures del mateix curs del títol antic corresponent, i així fins que s’implanten tots els cursos del nou títol de grau; no obstant això, l’extinció d’algunes assignatures optatives i de lliure configuració pròpies de la titulació dependrà de l’oferta acadèmica que els òrgans de govern de l’UJI aproven cada curs acadèmic.

L’estudiantat que no ha superat assignatures de cursos en procés d’extinció té dret a matricular-se i superar-les durant dos cursos acadèmics, el curs de la seva extinció i el següent (amb dues convocatòries d’examen per curs). Aquestes assignatures no tenen docència. L’estudiantat té dret a fer els exàmens i a assistir a tutories, i el cost de la matrícula és un 25% de l’import total. L’assignatura Pràcticum o equivalent és l’única assignatura que no es troba afectada per l’extinció a l’efecte de pagament de taxes atès que continuarà impartint-se com fins ara.

En el LLEU el grup de les assignatures sense docència però amb dret a examen és el Z i hi apareix indicat.

Cursos acadèmics d’últimes convocatòries d’exàmens per a assignatures sense docència

L’estudiantat matriculat en alguna assignatura que es troba en procés d’extinció, ha de saber quins són els seus drets:

  1. Conèixer quin és el professor o professora responsables de l’assignatura.
  2. Rebre atenció en horari de tutories del professor o professora responsable de l’assignatura.
  3. Tindre accés a la guia docent actualitzada mitjançant el LLEU: temari, avaluació, etcètera.
  4. Tindre accessible el material docent de l’últim curs amb docència.
  5. Realitzar l’examen o exàmens durant dos cursos acadèmics, el de la seva extinció i el següent (amb dues convocatòries per curs).
  6. Poder matricular-se en període d’ampliació de matrícula d’assignatures de segon semestre i anuals.
  7. Possibilitat de canviar al grau amb el que té correspondència la seua titulació mitjançant la presentació d’una sol·licitud.

OPCIÓ 2: Canviar a un ensenyament de grau amb correspondència amb els seus estudis

L’estudiantat de titulacions antigues pot sol•licitar el canvi d’estudis a un dels nous títols de grau amb els quals tenen correspondència els seus estudis. Consulteu les taules de correspondència:

Mitjançant aquest procediment seran susceptibles de reconeixement les assignatures ja superades en el pla antic. Per tal d’orientar l’estudiantat, els vicedeganats i les vicedireccions dels títols de grau han elaborat taules de reconeixement automàtiques, que relacionen les assignatures dels dos ensenyaments.

Taules de reconeixement automàtic: (versión en español)

Abans d'efectuar la matrícula en els nous estudis caldrà consultar el LLEU del curs 2013/2014 per tal de conèixer els codis de les assignatures ja implantades de les que es pot sol·licitar el reconeixement.

La Universitat Jaume I per al curs 2014/2015 ha establert un procediment intern (PDF) de sol·licitud de canvi d’estudis des de titulacions anteriors a un dels nous graus amb els quals tenen correspondència els seus estudis. Mitjançant la presentació d’una instància al Registre General de la Universitat (1a planta del Rectorat) l’estudiantat podrà sol·licitar el canvi a l’ensenyament de grau.

Termini de sol·licitud:

  • 1, 2 i 3 de setembre 

Les sol·licituds seran tramitades per el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants i seran totes estimades.

Matrícula:

  • No Presencial : 9 i 10 de setembre de 2014

Si l'estudiantat decideix cursar el títol de grau, ha de saber que el calendari acadèmic dels ensenyaments de grau comporta canvis importants, com ara l’avançament de l’inici de curs, dels terminis d’avaluacions, etc., i és importat que sàpiga que les normatives acadèmiques son diferents.

OPCIÓ 3: Accedir a un ensenyament de grau sense correspondència amb els seus estudis

3.1) Pel procediment general de preinscripció.

Data de modificació: 03/06/2014 08:54
Informació i consultes: Bústia UJI | Polítiques generals i de campus
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16